Deklaracja CIT-8 za 2017

Rozlicz podatek od osób prawnych do 2 kwietnia 2018 r.

To już ostatni dzwonek na terminowe złożenie deklaracji CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W deklaracji wprowadzić należy wszystkie przychody, również zwolnione z opodatkowania, ustalić stawkę i kwotę podatku oraz dokonać zapłaty podatku. Wypełniony CIT-8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do 2 kwietnia 2018 r.

Koniec roku u podatników podatku dochodowego od osób prawnych z reguły oznacza konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia, oraz rozliczenia podatku i złożenia m.in. deklaracji CIT-8.

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2017 r. Składać je należy w związku z przychodami z roku 2017 r. - na wersji 25 tego formularza. Również podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r. zastosować powinni CIT-8 w wersji 24.

CIT-8 do 2 kwietnia 2018 r. za 2017 r. lub za inny okres – rok podatkowy

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady te zasady. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Występują sytuacje szczególne, gdy ze względu na przekształcenia podmiotu rok podatkowy może trwać dłużej lub krócej niż 12 miesięcy.

Ze względu na to, że CIT-8 składać należy urzędom skarbowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego – standardowy termin końca marca 2016 r. dotyczy tych podatników, którzy:

• Wybrali rok podatkowy równy kalendarzowemu,

• Dokonali zmiany roku podatkowego w taki sposób, że kończy się on z końcem grudnia 2017 r.

Pozostali podatnicy zobowiązani są złożyć CIT-8 w terminie trzech miesięcy następnego roku podatkowego.

Złóż CIT-8 i zapłać podatek za 2017 rok

Oprócz deklaracji CIT-8, podatnik w terminie 2 kwietnia 2018 r. wpłacić musi należny podatek albo różnicę między podatkiem należnym a zapłaconymi zaliczkami. Nie ma konieczności, by zapłata podatku następowała tego samego dnia, co wysyłka CIT-8. Jeden i drugi obowiązek spełnić należy 2 kwietnia 2018 r. U podatników, którzy rok podatkowy kończą w innym terminie niż 31 grudzień 2017 r., podatek należy zapłacić w terminie trzech miesięcy po zakończeniu przyjętego przez nich roku podatkowego.

Podatek do zapłaty stanowi różnicę pomiędzy przychodem, kosztami i kwotami odliczeń oraz zaliczkami na podatek, wpłacanymi przez jednostkę w trakcie roku podatkowego. W trakcie roku podatnicy zobowiązani są bowiem wpłacać, w zależności od przyjętych zasad, zaliczki miesięczne lub kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące lub kwartały.

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ten ostatni okres jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

W wyniku rozliczenia na CIT-8 podatnik może wykazać podatek do zapłaty, ale również nadpłatę wynikającą z nadwyżki wpłaconych zaliczek ponad wartość należnego podatku do zapłaty.

CIT-8 złożysz elektronicznie korzystając z e-podpisu

Zasadą jest korzystanie z elektronicznej formy dostarczenia CIT-8. Dodatkowo, zeznanie CIT-8 wraz z załącznikami mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, ale tylko jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku pit dla osób zatrudnionych – dzieje się tak, gdy obowiązek taki nałożony na nich został w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników.

Zasadą natomiast jest, że w przypadku elektronicznej deklaracji CIT-8 skorzystać należy z e-podpisu.

Z deklaracją CIT-8 złóż odpowiednie załączniki

Wraz z CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego niezbędne dla podatnika załączniki. Podatnik dołącza do deklaracji wyłącznie te załączniki, z których faktycznie korzysta. Nie trzeba składać pustych załączników. Nie można natomiast składać samych załączników – są one zawsze drukami dołączanymi do CIT-8.

Podatnik może dołączyć do CIT-8(24) w związku z rozliczeniem roku 2016:

  • CIT-8/O (wersja nr 11) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
  • CIT-D (wersja nr 5) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
  • CIT-ST (wersja nr 7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
  • CIT-BR - w wersji nr 3 - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych,
  • CIT-TP - uproszczone sprawozdanie z cen transferowych,
  • sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Wykaż dochody zwolnione, wskaż odliczenia podatkowe

W odróżnieniu od podatników podatku PIT, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wykazać muszą w CIT-8 nie tylko przychody opodatkowane, ale również zwolnione z podatku dochodowego. Nie wpływają one na wartość dochodu, od którego oblicza się podatek, jednak należy je w deklaracji wykazać.

Odpowiednio w deklaracji wskazać należy, odpowiednio udokumentowane ulgi i odliczenia, m.in. z tytułu:

  • darowizn na pożytek publiczny, odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele „prospołeczne i dobroczynne”, które określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom z państw UE lub EOG. Odliczenie możliwe jest łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
  • darowizn na kult religijny, odliczeniu od dochodu podlegają także darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
  • inwestycji w nowe technologie (ulga na innowacyjność), za którą uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.