Podatek CIT za 2021 w 2022 roku - zmiany

Zmiany wprowadzane przepisami Nowy Ład nie ominęły jednostek rozliczających podatek CIT. W ich efekcie należy przygotować się na nowe metody rozliczeń podatku oraz wybrac optymalne metody opłacania go w 2022 r.

Podatek minimalny

Wynosi 10% podstawy jego ustalenia. Obejmuje on podmioty, które:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%

Podstawa od której liczone jest 10% podatku stanowi suma 4% wartości przychodów innych niż zyski kapitałowe oraz koszty finansowania dłużnego podmiotów powiązanych oraz usług niematerialnych o wartości ponad 3 mln zł na rzecz podmiotów powiązanych oraz odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona
zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto

Podatek jest płatny łącznie ze złożeniem deklaracji CIT. Jeśli wystąpił jakiś podatek do zapłaty, to podatek minimalny pomniejsza się o jego wartość. Regułą  jest również postępowanie odwrotne - tzn. kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odlicza się od podatku CIT za kolejno następujące
po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Usługi między podmiotami powiązanymi bez limitu kosztów

Wyeliminowana zostaje zasada wyłączania kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Do tej pory, podatnicy byli obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości niematerialnych,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

- poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium rajów podatkowych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek.

Limit dotyczył nadwyżki wartości kosztów przekraczających w roku podatkowym łącznie kwotę 3.000.000 zł. Koszty o niższej wartości nie były eliminowane i wykreślane z rozliczeń podatkowych. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Amortyzacja lokali - wyłączenie odpisów lokali mieszkalnych z kosztów uzyskania przychodów 

Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu wykorzystywania w działalności jednostki lokali mieszkalnych. Kosztami mogą być one wyłącznie do końca 2022 r. o ile zostały nabyte lub wybudowane do końca 2021 r.