Transakcje zagraniczne (CFC) a CIT-8 w Polsce

konstrukcja ze spółkami kontrolowanymi CFC

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje, że podatek od polskich podmiotów będzie opodatkowany na preferencyjnych zasadach kraju, do którego zysk jest transferowany.

Co CFC oznacza w praktyce dla deklaracji CIT-8?
Jeżeli okaże się, że polskim podatkiem trzeba będzie opodatkować dochody uzyskiwane z zagranicznej spółki kontrolowanej, to ich wartości nie wykazuje się w polskiej deklaracji CIT-8. Do ustalenia wartości dochodu oraz podatku służy odrębna deklaracja podatkowa – podobnie jak CIT-8 wskazująca na dochody spółki (tej kontrolowanej), składana nie później niż do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Struktura opodatkowania spółek CFC stosowana jest  jedynie do:

 • Niektórych transakcji,
 • Niektórych spółek i innych podmiotów (podatkowych grup kapitałowych).

W konsekwencji większość transakcji zagranicznych można wykonywać bez obawy o zastosowanie 19% (9%) podatku CIT. W CIT-8 uwzględniony zostanie przychód faktycznie uzyskany przez polskie przedsiębiorstwo sprzedające towar (usługę) do przedsiębiorstwa zagranicznego.

Uwaga - obecnie deklaruje się dla celów podatku w Polsce transakcje dotyczące różnicy między faktycznym opodatkowaniem w Polsce i za granicą. Powoduje to, że jeśli spółki spełniają warunki, aby podatek był dodatkowo w Polsce opłacany, to różnicę w opodatkowaniu liczy się od podatku faktycznie pobieranego, a nie od teoretycznie należnego do zapłaty za granicą. Powoduje to, że deklarację CIT-CFC składa się również z tytułu zysków w krajach, w któych dochodzi do przesunięcia opodatkowania na okres wypłaty dywidendy lub w których stosowane jest zwolnienie wynikające z podwójnego opodatkowania lub z przepisów krajowych tego kraju trzeciego. Jeśli zatem w danym roku faktyczne opodatkowanie podmiotu zagranicznego jest odpowiednio niższe niż polskie, to nawet jeśli w przyszłości podatek ten trzeba zapłacić, to CIT/CFC za rok, w którym podatek ten zostałby odsunięty w czasie - również w Polsce zobowiąże do zapłaty podatku. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Należy sprawdzić czy dana spółka pozostaje spółką kontrolowaną, a za taką będzie uznawana:

 • zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 lub w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej albo
 • zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  • Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  • Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej

   - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 • zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:
  • w jednostce tej podatnik - polski rezydent podatkowy, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,
  • co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym(tzw. grupa przychodów ryzykownych), pochodzi:
   • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
   • ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze,
   • z wierzytelności,
   • z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,
   • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
   • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
   • z części odsetkowej raty leasingowej,
   • z poręczeń i gwarancji,
   • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
   • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej uwzględnionych w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
   • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
   • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
   • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,

  • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku krajowego tj. 19% lub 9% gdyby jednostka ta była podatnikiem - polskim rezydentem podatkowym - przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, albo
 • zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:
  • w jednostce tej podatnik - polski rezydent podatkowy - samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,
  • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny przy zastosowaniu stawki podatku krajowego czyli 19% lub 9%, gdyby jednostka ta była podatnikiem polskim, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu,
  • przychody tej jednostki z tzw. grupy przychodów ryzykowych, wskazanych powyżej - są niższe niż 30% sumy wartości posiadanych:
   • udziałów (akcji) w innej spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej, należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), praw o podobnym charakterze do tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa,
   • nieruchomości lub ruchomości będących własnością albo współwłasnością podatnika lub używanych przez niego na podstawie umowy leasingu,
   • wartości niematerialnych i prawnych,

    - należności z tytułów, o których mowa w pkt 3 lit. b, wobec podmiotów powiązanych,
  • aktywa z punktu wskazanego bezpośrednio powyżej, stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki, przy czym przy ustalaniu tej proporcji w wartości tych aktywów, nie uwzględnia się udziałów (akcji) w innej spółce
   • niemającej siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
   • nieposiadającej, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów (akcji) w spółce mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:
  • w jednostce tej podatnik będący polskim rezydentem podatkowym samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,
  • dochód jednostki przekracza dochód obliczony według wzoru:

   (b + c +d) x 20%

   w którym poszczególne litery oznaczają:

   b - wartość bilansową aktywów jednostki,

   c - roczne koszty zatrudnienia jednostki,

   d - zakumulowaną (zsumowaną) dotychczasową wartość odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • mniej niż 75% przychodów tej jednostki pochodzi z transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd, rejestrację lub położenie w tym samym państwie co ta jednostka,
  • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku 19% lub 9% (tj. polskiego podatku) gdyby jednostka ta była podatnikiem - polskim rezydentem podatkowym, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.

W przypadku ustalenia na powyższych zasadach, że spółka jest kontrolowana, podatek ustala się w wysokości 19%. Podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres kontrolowania w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Odliczeniu od niej podlegają dywidendy otrzymane przez podatnika od zagranicznej spółki
kontrolowanej oraz kwoty z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Udział w spółce kontrolowanej obniża się natomiast o udziały wzajemne w spółce polskiej. Od tak ustalonego podatku odliczyć należy:

 • kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w państwie jej siedziby lub zarządu, rejestracji albo położenia lub w innym państwie w proporcji do udziałów jakie polska jednostka posiada w zagranicznej jednsotce kontrolowanej,
 • podatek zapłacony przez jednostkę zależną od danego polskiego podatnika na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia jednostki zależnej, jeżeli jednostka zależna:
  1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku w tej zagranicznej jednostce kontrolowanej oraz
  2) jednostka zależna jest polskim podatnikiem albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną jednostką posiada rezydencję podatkową lub jest zarejestrowana lub położona.

Uwaga - Obowiązkowe jest prowadzenie następujących ewidencji:

 • rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 • ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ksiąg rachunkowych - po zakończeniu roku podatkowego nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, ewidencja musi zapewniać określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych

Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, rejestry  oraz ewidencje. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania.

Dochody takich spółek dolicza się do dochodów polskiej spółki i opodatkowuje krajowym podatkiem według stawki 19%.

Druk CIT-CFC online