Transakcje zagraniczne (CFC) a CIT-8 w Polsce

konstrukcja ze spółkami kontrolowanymi CFC

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje, że podatek od polski podmiotów będzie opodatkowany na preferencyjnych zasadach kraju, do którego zysk jest transferowany.

Co CFC oznacza w praktyce dla deklaracji CIT-8?
Jeżeli okaże się, że polskim podatkiem trzeba będzie opodatkować dochody uzyskiwane z zagranicznej spółki kontrolowanej, to ich wartości nie wykazuje się w polskiej deklaracji  CIT-8 Do ustalenia wartości dochodu oraz podatku służy odrębna deklaracja podatkowa – podobnie jak CIT-8 wskazująca na dochody spółki (tej kontrolowanej), składana nie później niż do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Struktura opodatkowania spółek CFC stosowana jest  jedynie do:

 • Niektórych transakcji,
 • Niektórych spółek i innych podmiotów (podatkowych grup kapitałowych).

W konsekwencji większość transakcji zagranicznych można wykonywać bez obawy o zastosowanie 19% podatku. W CIT-8 uwzględniony zostanie przychód faktycznie uzyskany przez polskie przedsiębiorstwo sprzedające towar (usługę) do przedsiębiorstwa zagranicznego.

Uwaga - obecnie deklaruje się dla celów podatku w Polsce transakcje dotyczące różnicy między faktycznym opodatkowaniem w Polsce i za granicą. Powoduje to, że jeśli spółki spełniają warunki, aby podatek był dodatkowo w Polsce opłacany, to różnicę w opodatkowaniu liczy się od podatku faktycznie pobieranego, a nie od teoretycznie należnego do zapłaty za granicą. Powoduje to, że deklarację CIT-CFC składa się również z tytułu zyskó w krajach, w któych dochodzi do przesunięcia opodatkowania na okres wypłaty dywidendy lub w któych stosowane jest zwolnienie wynikające z podwójnego opodatkowania lub z przepisów krajowych tego kraju trzeciego. Jeśli zatem w danym roku faktyczne opodatkowanie podmiotu zagranicznego jest odpowiednio niższe niż polskie, to nawet jeśli w przyszłości podatek ten trzeba zapłacić, to CIT/CFC za rok, w którym podatek ten zostałby odsunięty w czasie - również w Polsce zobowiąże do zapłaty podatku. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Należy sprawdzić czy dana spółka pozostaje spółką kontrolowaną, czyli:

 • ma siedzibę lub zarząd w raju podatkowym lub państwie, z którym Rzeczpospolita lub Unia Europejska nie zawarły umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych - wówczas obligatoryjnie stosujemy CIT/CFC i obliczamy podatek niezależnie od kryteriów udziałów czy rodzaju przychodów,
 • inna spółka która spełnia łącznie wszystkie 3 poniższe warunki:
  • samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi polski podatnik, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,
  • co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi:
   • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
   • ze zbycia udziałów (akcji),
   • z wierzytelności,
   • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
   • z części odsetkowej raty leasingowej,
   • z poręczeń i gwarancji,
   • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
   • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
   • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
   • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
  • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez jednostkę zagraniczną jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny, gdyby jednostka ta była podatnikiem polskim, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.

W przypadku ustalenia na powyższych zasadach, że spółka jest kontrolowana, podatek ustala się w wysokości 19%. Podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres kontrolowania w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Odliczeniu od niej podlegają dywidendy otrzymane przez podatnika od zagranicznej spółki
kontrolowanej oraz kwoty z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Udział w spółce kontrolowanej obniża się natomiast o udziały wzajemne w spółce polskiej. Od tak ustalonego podatku odliczyć należy:

 • kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w państwie jej siedziby lub zarządu, rejestracji albo położenia lub w innym państwie w proporcji do udziałów jakie polska jednostka posiada w zagranicznej jednsotce kontrolowanej,
 • podatek zapłacony przez jednostkę zależną od danego polskiego podatnika na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia jednostki zależnej, jeżeli jednostka zależna:
  1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku w tej zagranicznej jednostce kontrolowanej oraz
  2) jednostka zależna jest polskim podatnikiem albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną jednostką posiada rezydencję podatkową lub jest zarejestrowana lub położona.

Uwaga - Obowiązkowe jest prowadzenie następujących ewidencji:

 • rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 • ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ksiąg rachunkowych - po zakończeniu roku podatkowego nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, ewidencja musi zapewniać określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych

Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, rejestry  oraz ewidencje. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania.

Dochody takich spółek dolicza się do dochodów polskiej spółki i opodatkowuje krajowym podatkiem według stawki 19%.

Druk CIT-CFC online