Transakcje zagraniczne a CIT-8 w Polsce

konstrukcja ze spółkami kontrolowanymi CFC

Regulacje dotyczące spółek CFC pozwalają ustalać podatek od dochodów spółek zależnych posiadających siedzibę w kraju trzecim. Powoduje ona, że wyprowadzanie zysków spółki do kraju, który stosuje niższe stawki podatku dochodowego nie spowoduje, że podatek od polski podmiotów będzie opodatkowany na preferencyjnych zasadach kraju do którego jest transferowany.

Co CFC oznacza w praktyce dla deklaracji CIT-8?
Jeżeli okaże się, że polskim podatkiem trzeba będzie opodatkować dochody uzyskiwane z zagranicznej spółki kontrolowanej, to ich wartości nie wykazuje się w polskiej deklaracji  CIT-8 Do ustalenia wartości dochodu oraz podatku służy odrębna deklaracja podatkowa – podobnie jak CIT-8 wskazująca na dochody spółki (tej kontrolowanej), składana nie później niż do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Struktura opodatkowania spółek CFC stosowana jest  jedynie do:

 • Niektórych transakcji,
 • Niektórych spółek.

W konsekwencji większość transakcji zagranicznych można wykonywać bez obawy o zastosowanie 19% podatku. W CIT-8 uwzględniony zostanie przychód faktycznie uzyskany przez polskie przedsiębiorstwo sprzedające towar (usługę) do przedsiębiorstwa zagranicznego.

e-Deklarację CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe

e-Deklaracje CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe przygotujesz i e-wyślesz w programie fillUp Przyjazne formularze, w którym znajdziesz także ponad 4.000 innych e-deklaracji, plików JPK, druków, formularzy oraz wzorów pism i umów. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! 

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS >>

Należy sprawdzić, czy dana spółka zalicza się do objętych zasadami kontroli. W tym celu należy sprawdzić:

 • Czy przychody zagranicznej spółki kontrolowanej przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego,
 • Stosunek dochodu w przychodzie, czyli czy dochód zagranicznej spółki przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej państwie nie należącym do UE lub EOG.

Tylko w przypadku wystąpienia obu powyższych warunków należy sprawdzić czy dana spółka pozostaje spółką kontrolowaną, czyli:

 • ma siedzibę lub zarząd w raju podatkowym lub państwie, z którym Rzeczpospolita lub Unia Europejska nie zawarły umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,
 • inna spółka która spełnia łącznie wszystkie 3 poniższe warunki:
  • warunek udziałów – spółki, w których polski podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub w organach stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
  • Warunek rodzaju (źródła) dochodów - co najmniej 50% przychodów tej spółki zagranicznej osiągniętych w roku podatkowym, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • Warunek niskiej stawki podatku - co najmniej jeden rodzaj przychodów wskazanych, podlega opodatkowaniu według stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki 19% lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie (wyjątkiem jest zwolnienie wynikające z rozporządzeń unijnych).

W przypadku ustalenia na powyższych zasadach, że spółka jest kontrolowana, podatek ustala się w wysokości 19%. Podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres kontrolowania w takiej części, jaka odpowiada
posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Odliczeniu od niej podlegają dywidendy otrzymane przez podatnika od zagranicznej spółki
kontrolowanej oraz kwoty z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej
spółce kontrolowanej. Udział w spółce kontrolowanej obniża się natomiast o udziały wzajemne w spółce polskiej.

Uwaga - Obowiązkowe jest prowadzenie następujących ewidencji:

 • rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 • ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ksiąg rachunkowych - po zakończeniu roku podatkowego nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, ewidencja musi zapewniać określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych

Dochody takich spółek dolicza się do dochodów polskiej spółki i opodatkowuje krajowym podatkiem według stawki 19%.

Druk CIT-CFC online