Podatek CIT za 2022 w 2023 roku - zmiany

W 2022 r. doszło do szeregu zmian w przepisach podatkowych, które wpływać będą na zasady opodatkowania, deklarowania i zapłaty podatku za 2022 r. w deklaracji CIT-8 składanej w 2023 r. Podatnicy składający deklaracje CIT-8 powinni zmiany te wprowadzać w deklaracji i rozliczeniach z organami skarbowymi.

Ulgi podatkowe za 2022 r.

Począwszy od 2022 r. zmianie uległ katalog ulg, które podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania. Ulgi te to:

 • Ulga na prototyp,
 • Ulga marketingowa,
 • Ulga konsolidacyjna,
 • Ulga na IPO,
 • Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację,
 • Ulga na terminale płatnicze.

Wszystkie ulgi polegają na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania uzyskanej z działalności innej niż zyski kapitałowe kwot określonych przepisami.

czytaj więcej

CIT estoński uproszczenia

Podatek po stronie spółki został obniżony do 10% (mały podatnik) i 20% (inny podatnik niż mały). Usunięto szereg zmian dotyczących spełnienia warunków, aby stosować obniżoną stawkę tego podatku po stronie spółki. Wyeliminowany został również obowiązek prowadzenia inwestycji zgromadzonym majątkiem spółki na określonym poziomie. Po stronie wspólników wypłacających dywidendy, zmieniony został poziom prawa odliczania CIT płaconego przez spółkę.

czytaj więcej

Transakcje powiązane

Zmianie uległy terminy i reguły przedstawiania dokumentacji i deklaracji. Termin na dokumentację to koniec 10 miesiąca, a deklarację - koniec 11 miesiąca roku następującego po roku raportowanym. TPR raportowany jest do naczelnika urzędu skarbowego, a nie do Szefa KAS jak do tej pory.

Zmieniono progi dokumentacyjne w stosunku do transakcji z rajami podatkowymi. Zwiększono progi dokumentacji do:

 • 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
 • 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

czytaj więcej

Składka zdrowotna od wspólników

Pierwotne propozycje niepobierania składki zdrowotnej od komplementariuszy spółki komandytowo - akcyjnej, zostały ostatecznie zmienione i w efekcie spółki te, podobnie jak jawne czy partnerskie, muszą być przedmiotem analizy formy, w której dojść może do nieoskładkowanej działalności wspólnikó lub wypłaty zysków w najoptymalniejszy sposób. 

czytaj dalej 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Koniec ulgi związanej z CIVID 

W związku z odwołaniem stanu epidemii, począwszy od dnia 16 maja 2022 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027),  przestają obowiązywać ulgi związane z walką z COVID. W rozliczeniu rocznym podstawą odliczenia będą wyłącznie koszty udokumentowane, poniesione do tej daty. Odliczenie obejmuje 100% wydatków poniesionych na poczet danej ulgi. 

odliczenia w CIT
jak wypełnić CIT/O instrukcja

Podatek minimalny zawieszony aż do 2024 r.

10% podatek naliczany u podatników wykazujących stratę podatkową lub u któych udział dochodu w przychodzie jest niższy niż 2% przez kolejne 3 lata, będzie pobierany dopiero od 2024 r. Przepisy w tym zakresie zostały odroczone o kolejny rok. Zmieniony został również zakres podmiotów wyłączonych z zapłaty podatku minimalnego, m.in mali podatnicy 

czytaj więcej

Podatnicy CIT jednak bez przepisów o ukrytej dywidendzie

Przepisy o ukrytej dywidendzie zostały wyeliminowane z ustawy o CIT. W efekcie wypłaty na rzecz wspólników podmiotu opodatkowanego CIT z tytułu świadczeń wykonanych do spółki, których:

 • wysokość lub termin poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez spółkę lub od wysokości tego zysku spółki lub
 • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia lub
 • wysokość wynika z prawa do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

mogą nadal być zaliczane jako koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ich rynkowej wartości.  

Podatek u źródła - raportowanie uproszczenia

Oświadczenie w sprawie braku przeszkód do niepobierania podatku u źródła (WHT) należy złożyć nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia limitu 2 mln zł prowadzenia usług objętych obowiązkiem poboru podatku u źródła. Oświadczenie jest ważne do końca roku podatkowego, dzięki czemu złożenie oświadczenia pierwotnego umożliwi niestosowanie mechanizmu zapłaty i zwrotu do końca roku podatkowego płatnika.

W terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego złożyć należy oświadczenie o spełnieniu warunków które pozwalają na brak poboru tego podatku.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »