Obowiązki sprawozdawcze podatników podatku od osób prawnych CIT

Oprócz obowiązku złożenia rocznych deklaracji podatkowych, na podatnikach rozliczających podatek dochodowy od osób prawnych lub podatnikach zwolnionych z tego podatku, ciąży szereg obowiązków wynikających z  przepisów ustawy o rachunkowości.

Do podstawowych obowiązków sprawozdawczych podatników podatku dochodowego od osób prawnych należy:

 • zaprowadzenie w trakcie roku obrotowego i prowadzenie w sposób rzetelny i prawidłowy ksiąg rachunkowych, a także innych ewidencji, w tym w szczególności:
  • dziennika;
  • księgi głównej;
  • ksiąg pomocniczych m.in. dla:
  • środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
 • rozrachunków z kontrahentami;
 • rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia;
 • operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych);
 • operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych);
 • kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów;
 • operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.
  • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
  • wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz),

  e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
  e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
  Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych w terminie końca roku obrotowego,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych z dniem kolejnego roku obrotowego,
 • inwentaryzacja posiadanych aktywów jednostki, w formie:
  • spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
  • drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości sald wykazanych w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
  • drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki,
 • Sporządzenie e-sprawozdania finansowego lub uproszczonego sprawozdania finansowego, w tym:
 • sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
 • Poddanie sprawozdania finansowego badaniu i wydaniu opinii przez biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organy decyzyjne jednostki,
 • Zgłoszenie w KRS sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz badania go przez biegłego.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »