e-Deklaracja CIT-8 za 2023 w 2024

Wysyłka CIT-8 w 2024 r. - forma przekazania e-Deklaracji oraz metody jej podpisania

W 2024 r. deklarację CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie. Wysyłka deklaracji musi odbywać się za pośrednictwem bramki e-Deklaracje (w tym z użyciem programów, które posiadają wtyczkę umożliwiającą wysyłkę deklaracji na tę bramkę). Deklaracja CIT-8 musi zostać podpisana podpisem kwalifikowanym. Nie można stosować podpisu zaufanego lub zestawu danych autoryzujących. Podatnicy podatku CIT muszą posiadać podpis elektroniczny lub zlecić wysyłkę osobie posiadającej taki podpis (np. biuru rachunkowemu). Ta ostatnia sytuacja wymaga wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji, przekazanego drogą tradycyjną lub poprzez ePUAP na druku UPL-1. 

Rozlicz podatek od osób prawnych do 02 kwietnia 2024 r.

W deklaracji CIT-8 wprowadzić należy wszystkie przychody, również zwolnione z opodatkowania, ustalić stawkę i kwotę podatku oraz dokonać zapłaty podatku. CIT-8 składać należy w związku z przychodami z roku 2023 r. - tj. począwszy od 1 stycznia 2024 r. na wersji 32 tego formularza.  Wypełniony CIT-8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do 02 kwietnia 2024 r. 

Do 02 kwietnia 2024 r. obowiązuje termin do:

 1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) - tj. CIT-8 - w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2024 r.,
 2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

CIT-8 do 02 kwietnia 2024 r. za 2023 r. lub za inny okres – rok podatkowy

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym te zasady. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Występują sytuacje szczególne, gdy ze względu na przekształcenia podmiotu rok podatkowy może trwać dłużej lub krócej niż 12 miesięcy.

Ze względu na to, że CIT-8 składać należy urzędom skarbowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego – standardowy termin dotyczy tych podatników, którzy:

 • wybrali rok podatkowy równy kalendarzowemu lub
 • dokonali zmiany roku podatkowego w taki sposób, że kończy się on z końcem grudnia 2023 r.

Wysokość podatku CIT - zaliczki na CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosi 19% podstawy jego ustalenia (w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro - 9%). Wpłaty podatku dokonuje się w systemie zaliczkowym – miesięcznym lub kwartalnym. Zaliczki ustala się jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zaliczki na CIT Pozostali podatnicy Mali podatnicy, podatnicy rozpoczynający działalność
Rozliczenie miesięczne Rozliczenie kwartalne
Za styczeń - listopad do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do 20 dnia każdego miesiąca następującego po danym kwartale
Za grudzień zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Nie trzeba opłacać zaliczek na podatek, jeśli jego wartość nie przekracza 1.000 zł. Dopiero w okresach, w których wyniesie on więcej niż 1.000 zł, jednostka ma obowiązek zapłacić zaliczkę na podatek w całej wartości obejmującej zarówno pierwszy 1.000 zł, jak i nadwyżkę. Odpowiednio w CIT-8 wskazać należy:

 • do okresu, w którym należność nie przekroczyła 1000 zł - zaliczkę należną w danym okresie,
 • w okresie, w którym przekroczono 1000 zł - zaliczkę należną w kwocie od początku prowadzenia działalności.

Wykazać należy zatem zaliczki standardowo, a jedynie wpłaty tych zaliczek nie są wymagane do wartości 1.000 zł.

Istnieją możliwości korzystania z uproszczeń w opłatach CIT:

 • poprzez uiszczanie zaliczek miesięcznie w wartości 1/12 podatku wykazanego w zeznaniu w roku poprzedzającym rok obrotowy lub w roku porpzedzającym dany rok o dwa lata (w zależności kiedy podatek do zapłaty faktycznie wystąpił),
 • poprzez zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek i podatku z obowiązkiem rozliczenie go w kolejnych 5 latach - po 20% podatku należnego (tzw. kredyt podatkowy).

Złóż CIT-8 i zapłać podatek za 2023 rok

Oprócz deklaracji CIT-8, podatnik w terminie nie późniejszym niż 02 kwietnia 2024 r. wpłacić musi należny podatek albo różnicę między podatkiem należnym a zapłaconymi zaliczkami. Nie ma konieczności, by zapłata podatku następowała tego samego dnia, co wysyłka CIT-8. Jeden i drugi obowiązek spełnić należy nie później niż 02 kwietnia 2024 r. U podatników, którzy rok podatkowy kończą w innym terminie niż 31 grudnia 2023 r., podatek należy zapłacić w terminie trzech miesięcy po zakończeniu przyjętego przez nich roku podatkowego (termin wydłużony w stosunku do podstawowego, wynoszącego trzy miesiące).

Podatek do zapłaty stanowi różnicę pomiędzy przychodem, kosztami i kwotami odliczeń oraz zaliczkami na podatek, wpłacanymi przez jednostkę w trakcie roku podatkowego. W trakcie roku podatnicy zobowiązani są bowiem wpłacać, w zależności od przyjętych zasad, zaliczki miesięczne lub kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące lub kwartały.

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ten ostatni okres jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

W wyniku rozliczenia na CIT-8 podatnik może wykazać podatek do zapłaty, ale również nadpłatę wynikającą z nadwyżki wpłaconych zaliczek ponad wartość należnego podatku do zapłaty.

CIT-8 złożysz elektronicznie korzystając z e-podpisu

Za rok 2023 CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego. 

Z e-Deklaracją CIT-8 złóż odpowiednie załączniki i formularze

Wraz z CIT-8 (32) należy dostarczyć do urzędu skarbowego niezbędne dla podatnika załączniki. Podatnik dołącza do deklaracji wyłącznie te załączniki, z których faktycznie korzysta. Nie trzeba składać pustych załączników. Nie można natomiast składać samych załączników – są one zawsze drukami dołączanymi do CIT-8. Obowiązują następujące druki dotyczące podatników CIT:

Niezależnie od CIT-8, z końcem roku  podatnik ma obowiązek złożyć do końca pierwszego miesiąca następującego po rozliczanym roku podatkowym w którym powstał obowiązek zapłaty podatku:

 • CIT-10Z (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT-11R (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z  dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w  oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,
 • CIT-9R(wersja nr 7) - deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-6R (wersja nr 6) - deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-6AR (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast do końca trzeciego miesiąca złożyć należy IFT-2R (wersja 10) informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do końca 9 miesiąca złożyć należy CIT-CFC (wersja nr 4)- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych wraz z załącznikiem CIT/CFI - informacją o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Wykaż dochody zwolnione, wskaż odliczenia podatkowe

W odróżnieniu od podatników podatku PIT, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wykazać muszą w CIT-8 nie tylko przychody opodatkowane, ale również zwolnione z podatku dochodowego. Nie wpływają one na wartość dochodu, od którego oblicza się podatek, jednak należy je w deklaracji wykazać.

Odpowiednio w deklaracji wskazać należy, udokumentowane ulgi i odliczenia, m.in. z tytułu:

 • darowizn na pożytek publiczny, odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele „prospołeczne i dobroczynne”, które określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom z państw UE lub EOG. Odliczenie możliwe jest łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • darowizn na kult religijny, odliczeniu od dochodu podlegają także darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • inwestycji w ramach ulgi na badania i rozwój,
 • ulgi IP BOX (z obowiązkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji),
 • darowizn związanych z COVID (do 2022 roku),
 • darowizn z tytułu kształcenia zawodowego,
 • marketingu - kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,
 • kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
 • nabycia udziałów (akcji) innej spółki,
 • na IPO pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, 
 • na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą naukę,
 • na nabycie terminala płatniczego.