Załączniki dla deklaracji CIT-8

Łącznie z deklaracją CIT-8 zachodzi często potrzeba, by jednostka złożyła druki dodatkowe:

 • CIT-8/O  - (wypełnisz także w fillUp) - stanowi załącznik, składany z deklaracją CIT-8; w CIT-8/O wskazać należy wszystkie ulgi i odliczenia, z jakich korzysta jednostka na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także na podstawie innych ustaw i rozporządzeń. W deklaracji znajdzie się zatem każda forma zaniechania, ulgi, zwolnienia lub obniżki podatku CIT; do CIT-8 trafia łączna wartość kwot szczegółowo wskazanych w CIT-8/O; kwoty szczegółowe wykazane w CIT-8/O wprowadza się następnie w odpowiednie pozycje w CIT-8.

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

 • CIT-D  - (wypełnisz także w fillUp) - załącznik składany w związku z otrzymanymi i przekazanymi darowiznami:
  • uczynionymi przez podatnika na rzecz innej jednostki i odliczanymi od dochodu,
  • otrzymanymi od innych jednostek (również osób fizycznych, podatników podatku PIT); w załączniku wskazać należy również cele, na jakie zostały przeznaczone otrzymane darowizny; w przypadku otrzymywanych darowizn załącznik wypełnia się wyłącznie, gdy jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli sumy wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

e-Deklarację CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe

e-Deklaracje CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe przygotujesz i e-wyślesz w programie fillUp Przyjazne formularze, w którym znajdziesz także ponad 4.000 innych e-deklaracji, plików JPK, druków, formularzy oraz wzorów pism i umów. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! 

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS >>

Wraz z CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego niezbędne dla podatnika załączniki. Podatnik dołącza do deklaracji wyłącznie te załączniki, z których faktycznie korzysta. Nie trzeba składać pustych załączników. Nie można natomiast składać samych załączników – są one zawsze drukami dołączanymi do CIT-8.

Podatnik może dołączyć do CIT-8(27) w związku z rozliczeniem roku 2018:

 • CIT-8/O (wersja nr 14) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
 • CIT-8AB (wersja nr 2) - zeznanie o wysokoci osigniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkow grup kapitałow - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/PGK (wersja nr 1) - informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • CIT-D (wersja nr 6) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT-ST (wersja nr 7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT-BR (wersja nr 5) - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych,
 • CIT-TP - uproszczone sprawozdanie z cen transferowych,
 • CIT/MIT (wersja nr 2) - informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,
 • CIT-8S (wersja nr 2) - informacja o wysokoci dochodu osignitego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT-8SP (wersja nr 2) - informacja o wysokoci dochodu osignitego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • „Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej.