Załączniki dla deklaracji CIT-8

Łącznie z deklaracją CIT-8 zachodzi często potrzeba, by jednostka złożyła druki dodatkowe:

 • CIT-8/O  - (wypełnisz także w fillUp) - stanowi załącznik, składany z deklaracją CIT-8; w CIT-8/O wskazać należy wszystkie ulgi i odliczenia, z jakich korzysta jednostka na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także na podstawie innych ustaw i rozporządzeń. W deklaracji znajdzie się zatem każda forma zaniechania, ulgi, zwolnienia lub obniżki podatku CIT; do CIT-8 trafia łączna wartość kwot szczegółowo wskazanych w CIT-8/O; kwoty szczegółowe wykazane w CIT-8/O wprowadza się w CIT-8 w:
  • Poz.  47 (razem dochody (przychody) wolne),
  • poz.  48 (razem – odliczenia od dochodu),
  • poz. 49 (odliczenia z tytułów wydatków inwestycyjnych),
  • poz. 53,54 (odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułów wydatków na nabycie nowej technologii, ulgę B+R),
  • poz. 64 (odliczenia od podatku),

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

 • CIT-D  - (wypełnisz także w fillUp) - załącznik składany w związku z otrzymanymi i przekazanymi darowiznami:
  • uczynionymi przez podatnika na rzecz innej jednostki i odliczanymi od dochodu,
  • otrzymanymi od innych jednostek (również osób fizycznych, podatników podatku PIT); w załączniku wskazać należy również cele, na jakie zostały przeznaczone otrzymane darowizny; w przypadku otrzymywanych darowizn załącznik wypełnia się wyłącznie, gdy jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli sumy wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

 • CIT-ST  - (wypełnisz także w fillUp) - składany przez podatników posiadających zakłady w innej gminie (mieście) niż siedziba jednostki, a także prowadzących na terytorium Polski zakład zagraniczny zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę; jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę; deklarację składa się w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego, a dodatkowo przy zmianie zatrudnienia wpływającego na zmianę proporcjonalnego udziału rozplanowania dochodu między zakładami; łącznie z zeznaniem rocznym należy złożyć również CIT-ST
 • CIT-ST/A  - (wypełnisz także w fillUp) - łącznie z drukiem CIT-ST złożyć należy informację CIT-ST/A, w której wskazuje się ilość oraz miejsce położenia poszczególnych zakładów podatnika.
 • CIT-8A i CIT-8B  - (wypełnisz także w fillUp) - zeznania o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową. Deklarację CIT-8 oraz CIT-8A oraz CIT-8B za grupę składa jednostka reprezentująca grupę, a nie każdy z podmiotów tej grupy; zeznanie składa się nie tyle jako załącznik, co jako niezależną deklarację, która trafić musi do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca po roku podatkowym (niekoniecznie jednocześnie z drukiem CIT-8),
 • SSE/R oraz SSE/A - (wypełnisz także w fillUp) - rozliczenie podatku od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE/R) oraz jako załącznik do tego druku informacja o wykazie udziałów w spółkach niemających osobowości prawnej;
 • CIT/BR - (wypełnisz w fillUp) w związku z korzystaniem z odliczanej od dochodu jednostki ulgi na badanie i rozwój,
 • CIT/TP - (wypełnisz w fillUp) w związku z występowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi, których znacząca wartość lub miejsce siedziby podmiotu w kraju stosującym szkodliwą politykę podatkową zmusza do deklarowania tych czynności poprzez załącznik CIT/TP, 
 • Sprawozdanie o realizacji przez podatnika uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej