Załączniki dla deklaracji CIT-8

Łącznie z deklaracją CIT-8 zachodzi często potrzeba, by jednostka złożyła druki dodatkowe:

 • CIT-8/O  - (wypełnisz także w fillUp) - stanowi załącznik, składany z deklaracją CIT-8; w CIT-8/O wskazać należy wszystkie ulgi i odliczenia, z jakich korzysta jednostka na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także na podstawie innych ustaw i rozporządzeń. W deklaracji znajdzie się zatem każda forma zaniechania, ulgi, zwolnienia lub obniżki podatku CIT; do CIT-8 trafia łączna wartość kwot szczegółowo wskazanych w CIT-8/O; kwoty szczegółowe wykazane w CIT-8/O wprowadza się następnie w odpowiednie pozycje w CIT-8.

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

 • CIT-D  - (wypełnisz także w fillUp) - załącznik składany w związku z otrzymanymi i przekazanymi darowiznami:
  • uczynionymi przez podatnika na rzecz innej jednostki i odliczanymi od dochodu,
  • otrzymanymi od innych jednostek (również osób fizycznych, podatników podatku PIT); w załączniku wskazać należy również cele, na jakie zostały przeznaczone otrzymane darowizny; w przypadku otrzymywanych darowizn załącznik wypełnia się wyłącznie, gdy jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli sumy wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Wraz z CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego niezbędne dla podatnika załączniki. Podatnik dołącza do deklaracji wyłącznie te załączniki, z których faktycznie korzysta. Nie trzeba składać pustych załączników. Nie można natomiast składać samych załączników – są one zawsze drukami dołączanymi do CIT-8.

Podatnik może dołączyć do CIT-8(28) w związku z rozliczeniem roku 2023:

Niezależnie od CIT-8, z końcem roku 2023 podatnik ma obowiązek złożyć do końca pierwszego miesiąca następującego po rozliczanym roku podatkowym w którym powstał obowiązek zapłaty podatku:

 • CIT-10Z (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT-11R (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z  dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w  oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,
 • CIT-9R(wersja nr 7) - deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-6R (wersja nr 6) - deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-6AR (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast do końca trzeciego miesiąca złożyć należy IFT-2R (wersja 10) informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do końca 9 miesiąca złożyć należy CIT-CFC (wersja nr 4)- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych wraz z załącznikiem CIT/CFI - informacją o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej.