Załączniki dla deklaracji CIT-8

Łącznie z deklaracją CIT-8 zachodzi często potrzeba, by jednostka złożyła druki dodatkowe:

 • CIT-8/O  - (wypełnisz także w fillUp) - stanowi załącznik, składany z deklaracją CIT-8; w CIT-8/O wskazać należy wszystkie ulgi i odliczenia, z jakich korzysta jednostka na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także na podstawie innych ustaw i rozporządzeń. W deklaracji znajdzie się zatem każda forma zaniechania, ulgi, zwolnienia lub obniżki podatku CIT; do CIT-8 trafia łączna wartość kwot szczegółowo wskazanych w CIT-8/O; kwoty szczegółowe wykazane w CIT-8/O wprowadza się następnie w odpowiednie pozycje w CIT-8.

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

 • CIT-D  - (wypełnisz także w fillUp) - załącznik składany w związku z otrzymanymi i przekazanymi darowiznami:
  • uczynionymi przez podatnika na rzecz innej jednostki i odliczanymi od dochodu,
  • otrzymanymi od innych jednostek (również osób fizycznych, podatników podatku PIT); w załączniku wskazać należy również cele, na jakie zostały przeznaczone otrzymane darowizny; w przypadku otrzymywanych darowizn załącznik wypełnia się wyłącznie, gdy jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli sumy wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Załącznik składa się łącznie z CIT-8, zatem do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; nie można złożyć do niezależnie, przed złożeniem CIT-8 lub dołączyć go w terminie późniejszym, po przedstawieniu wcześniej deklaracji CIT-8,

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2019 w najnowszej wersji (v1-2)

e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillUp, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! 

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online >>

Wraz z CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego niezbędne dla podatnika załączniki. Podatnik dołącza do deklaracji wyłącznie te załączniki, z których faktycznie korzysta. Nie trzeba składać pustych załączników. Nie można natomiast składać samych załączników – są one zawsze drukami dołączanymi do CIT-8.

Podatnik może dołączyć do CIT-8(28) w związku z rozliczeniem roku 2019:

 • CIT-8/O (wersja nr 15) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
 • CIT-D (wersja nr 7) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT-ST (wersja nr 7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT-BR (wersja nr 6) - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych,
 • CIT/MIT (wersja nr 3) - informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,
 • CIT-8S (wersja nr 3) - informacja o wysokoci dochodu osigniętego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT-8SP (wersja nr 3) - informacja o wysokoci dochodu osigniętego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT/PM (wersja nr 1) - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT/IP (wersja nr 1) - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • CIT/WW (wersja nr 1) - Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • „Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej,
 • CIT/NZI (wersja nr 2) - informacja o wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków.