TPR-C oraz CIT/TP - jednostki powiązane

Począwszy od rozliczenia roku obrotowego 2019 podmioty zmieniają zasady informowania o cenach transferowych. W miejsce CIT/TP, raportowanie odbywa się na TP/R. Natomiast niezależnie od wyboru zasad raportowania, za 2018 r. deklaracją właściwą jest CIT/TP. Poniższe informacje dotyczą złożenia CIT/TP za 2018 r. i lata wcześniejsze.

Obecne obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych

Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (TP/R-C). Podatnik przygotowuje TPR-C jeśli zobowiązany jest w danym roku do sporządzenia cent ransferowych co najmniej dla jednej transakcji. Nie dołącza do TPR-C tej dokumentacji cen transferowych - przedstawia ją na żądanie organu. 

Uwaga 2020/2021 - terminy dokumentacyjne

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych TPR/P i TPR-C do szefa KAS i do organów podatkowych przedłuża się:

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
 • o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie ust. 2, termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona powyżej.

W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji (w przypadku tego rodzaju transakcji z podmiotami rajowymi dla raportowania TPR-C nie ma znaczenia czy dochodzi do jakichkolwiek powiązań - czyli raportowane są również transakcje między podmiotami niepowiązanymi - jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł).

Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

W TPR-C podawane jest oświadczenie, że podmiot:

 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
 • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Na podstawie tak dostarczonej informacji dochodzi do analizy, czy podatnik musi dostarczyć do organu podatkowego dokumentację cen transferowych.

CIT-TP 2018 i lata wcześniejsze

Podmioty, które prowadzą transakcje z jednostkami powiązanymi, a także z podatnikami z krajów stosujących szkodliwą politykę podatkową, zobowiązane są sporządzić dokumentację cen transferowych, a wstępnie poinformować o tych faktach - na bieżąco, z końcem każdego roku, organy skarbowe. W tym celu zobowiązane są przygotować sprawozdanie CIT/TP oraz oświadczenia o sporządzeniu terminowo odpowiedniej dokumentacji podatkowej.

CIT/TP, czyli uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – przygotowywane powinno być przez podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro.

Check-lista cen transferowych – kontrola obowiązków dokumentacyjnych

Podatnik, który sprawdza swoje obowiązki podatkowe co do dokumentacji cen, stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, dokonać musi następujących czynności:

 1. Kontrola wartości własnych przychodów i kosztów w danym roku (celem ustalenia, czy musi przygotowywać dokumentację oraz CIT/TP), obowiązek ten pominąć można w stosunku do podmiotów z rajów podatkowych. Podstawowe limity istotne to:
  1. 2.000.000 euro – podstawowa dokumentacja podatkowa,
  2. 20.000 euro – limity dokumentacji w stosunku do rajów podatkowych.
 2. Ustalenie rodzaju powiązań między podmiotami; powiązania istotne to:
  1. Kapitałowe (posiadanie określonego udziału w innym podmiocie),
  2. Zarządcze (pełnienie roli zarządczej w innym podmiocie),
  3. Rodzinne (zarówno w zarządzie, jak i wśród udziałowców),
  4. Udziałowe we wspólnych spółkach i wspólnych przedsięwzięciach.
 3. Kontrola wartości transakcji, jakie były prowadzone z każdym z podmiotów powiązanych – ustalenie transakcji istotnych, które wymagają dokumentacji podatkowej. Podstawowy limit łącznej wartości dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, to równowartość 50 000 euro,
 4. Przygotowanie dokumentacji – w trakcie roku,
 5. Sprawdzenie, czy obowiązkowym będzie przygotowanie CIT/TP – limitem jest wartość przychodów lub kosztów jednostki – 10 mln. euro rocznie.
 6. Przygotowanie CIT/TP – do końca 3 miesiąca po zamknięciu roku podatkowego (składać je należy łącznie z CIT-8),
 7. Przygotowanie oświadczenia o tym, że dokumentacja jest gotowa na ostatni dzień terminu do składania CIT-8.
 8. Okresowy przegląd i aktualizacja dokumentacji transakcji, które są kontynuowane w kolejnych latach (nie rzadziej niż raz na rok podatkowy przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata, a w części obejmującej opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne, czyli analizę porównawczą – nie rzadziej niż raz na trzy lata).
 9. W przypadku największych podmiotów (limit skonsolidowanych przychodów - 750 mln euro) – przygotowanie sprawozdania pełnego CBC-R.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Zasady sporządzania CIT/TP

Sprawozdanie uproszczone CIT/TP stosować należy do transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Z treści CIT/TP wynika szczegółowość i rodzaj informacji, która musi być następnie zastosowana w dokumentacji podatkowej, w przypadku podjęcia przez organy skarbowe kontroli w przedmiocie rynkowości prowadzonych transakcji z podmiotami powiązanymi z podmiotem składającym CIT/TP.

CIT/TP składać należy łącznie z rocznym rozliczeniem podatkowym CIT-8. CIT/TP składa się do końca marca roku następującego po rozliczanym roku – w jednostkach, w których rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu. W przypadku innych podmiotów CIT/TP dostarcza się łącznie z CIT-8 w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego jednostki.

W podatkowej grupie kapitałowej nie składa się CIT/TP. W tego rodzaju grupie, zawierając wzajemne transakcje pomiędzy jej uczestnikami nie podlegają regulacjom z zakresu cen transferowych.

W przypadku podmiotów powiązanych sprawozdanie CIT/TP składają obie jednostki, tzn. na każdym z podmiotów ciąży osobny obowiązek przygotowania ze swoje strony CIT/TP, przygotowanie go przez jedną jednostkę, nie eliminuje obowiązku drugiej jednostki (nawet jeśli ich transakcje są jedynymi, jakie są raportowane jako transakcje z podmiotami powiązanymi). Może się zdarzyć również sytuacja, w której jeden z podmiotów powiązanych sporządzi CIT/TP, a drugi PIT/TP – za zależności od tego, jakie przepisy obejmują jego funkcjonowanie.

Podmioty, które uzyskały decyzję w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi – mają obowiązek taką transakcję wyszczególnić w CIT/TP. Decyzja o prawidłowości nie ogranicza obowiązku przygotowania CIT/TP.

Oprócz zobowiązania do sprawozdania uproszczonego CIT/TP, podmioty mogą być zmuszone do przygotowania sprawozdania pełnego - o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej – czyli CBC-R. Obowiązkiem sporządzania sprawozdania CbC-R objęte są podmioty dominujące grup kapitałowych, które spełniają łącznie cztery poniższe warunki: stanowią jednostkę dominującą oraz jednocześnie nie są jednostką zależną w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

 • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • mają poza terytorium Polski zagraniczny zakład lub przynajmniej jedną jednostkę zależną w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 750 mln euro.

CBC-R sporządza się w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie.

Limity przychodów lub kosztów zmuszające do przygotowania CIT/TP

CIT/TP składają wyłącznie jednostki, których ich przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro. Wyrażone w euro wielkości, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

W zakresie sprawozdania składanego za 2017 – w roku 2018, kurs średni ustala się na podstawie kursu średniego NBP euro z 30 grudnia 2016 r.

Limity przygotowania sprawozdania CIT/TP
Rok za który przygotowuje się sprawozdanie Kurs Wartość przychodów lub kosztów w PLN
1 EUR 4,4240 PLN 44.240.000 PLN

 

Limit ten dotyczy wszystkich transakcji składającego CIT-TP, a nie tylko transakcji z podmiotami powiązanymi. Niższe wartości nie zobowiązują do przygotowywania CIT/TP – nawet jeśli podmiot ten:

 • prowadzi transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • musi z tytułu tych transakcji przygotowywać dokumentację podatkową.

Nie ma również obowiązku przygotowywania zerowego sprawozdania CIT/TP. Podmioty:

 • których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro i jednocześnie
 • które nie są obowiązane przygotowywać dokumentacji podatkowej,

- nie muszą składać zerowego CIT/TP. Podobnie – jeśli w jednym roku wystąpiły transakcje z podmiotem powiązanym lub pochodzącym z kraju stosującego szkodliwą politykę podatkową, a w roku kolejnym takich transakcji nie ma, to za ten kolejny rok nie trzeba już składać CIT/TP.

Natomiast podmiot ma obowiązek przygotować za ten kolejny rok dokumentację podatkową (czyli sporządzić dokumentacje, bez konieczności przygotowania CIT/TP) – nawet jeśli nie przekroczy limitów przychodów. Podatnicy są bowiem obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Limity sporządzania CIT/TP

Dokumentacji podatkowej (jak również sprawozdania uproszczonego CIT/TP) nie trzeba przygotowywać przy części transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadkach, gdy transakcje takie nie posiadają kryterium wysokiej istotności dla podmiotu.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 • 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
 • 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 • 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Zatem niższe wartości transakcji roczne nie zmuszają do składania CIT/TP nawet, jeśli dokonuje się transakcji z podmiotami powiązanymi.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.

Inaczej wygląda obowiązek przygotowania CIT/TP w stosunku do transakcji, umów o wspólnym przedsięwzięciu lub zawieranych spółkach osobowych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Tu nie stosuje się limitu przychodów i kosztów danego podmiotu w roku podatkowym, a jedynie limit transakcji istotnych. Zatem każdy (nawet podmiot o niewielkich przychodach lub kosztach) może zostać zobowiązany do takiej dokumentacji. Sprawozdanie CIT/TP dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych należy przygotować bowiem gdy podmiot dokonuje, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub gdy zawiera się z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Termin złożenia CIT/TP, oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych

Założeniem jest, że podmiot składający CIT/TP powinien posiadać nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego – dokumentację podatkową obejmującą dane wykazane w sprawozdaniu uproszczonym CIT/TP. Natomiast jeden z elementów tej dokumentacji - opis danych finansowych podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego - sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną.

Potwierdzeniem dla organów skarbowych przygotowania dokumentacji w powyższych terminach jest obowiązkowe oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, które podatnicy mają obowiązek złożyć do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT-8.

Oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych wypełnisz także w fillUp >

W oświadczeniu nie musi być informacji o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik.

Niemniej samą dokumentację przedstawia się wyłącznie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Należy pamiętać, że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów przygotowania dokumentacji i informowania o transakcjach na CIT/TP, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji podpisują osoby upoważnione w jednostce. W przypadku podatników prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, oświadczenie może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.