Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym jednostka ma obowiązek sporządzić roczne e-sprawozdanie finansowe, a w terminie 6 miesięcy od zakończenia tego roku – sprawozdanie musi zostać zatwierdzone, przedstawione w KRS lub ogłoszone. Dopełnić tych czynności za rok podatkowy równy kalendarzowemu lub za rok kończący się 31grudnia należy odpowiednio do 1 kwietnia i 1 lipca następnego roku.

Podstawowe sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

Terminy przygotowania sprawozdań za 2020 r. przedłużone

W związku ze stanem epidemii przedłużone zostaną terminy sprawozdawcze. Zgodnie ze zmienionymi zasadami:

 • termin na sporządzenie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego z 3 miesięcy przedłużony zostaje do 6 miesięcy (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam nowy termin dotyczy jednostki dominującej w przypadku sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na sporządzenie SF to co do zasady 30 czerwca 2020 r.,  
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, przedłużony zostaje do 9 miesięcy od dnia bilansowego (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy jednostki dominującej w przypadku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na zatwierdzenie SF to co do zasady 30 wrzesień 2020 r.,

Dodatkowe elementy e-sprawozdania za 2020 r. niektórych jednostek

Szereg sprawozdań finansowych wymaga większej ilość elementów, i tak sprawozdanie finansowe jednostek podlegające obligatoryjnie corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

Jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym w szeregu przypadków również sprawozdanie z płatności.

Dodatkowe obowiązki w sprawozdawczości dotyczą również jednostek skonsolidowanych. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. skonsolidowanego bilansu;
 2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat;
 3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych;
 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,

Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

Sprawozdanie sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe pozwalają na stosowanie szeregu uproszczeń.

W przypadku jednostek małych dopuszczalne jest w sprawozdaniu za 2018 r. stosowanie uproszczone wzory bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, stanowiących załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Dodatkowo może ona nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności może też nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, w tym o:

 • przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
 • liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
 • w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów,
 • liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

W przypadku jednostek mikro uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania pozwalają na to, by bilans i rachunek zysków i strat przyjął – uproszczoną formę, wskazaną w załączniku numer 4 do ustawy o rachunkowości. Informacje ogólne zastępować mają natomiast dane wskazywane w informacji dodatkowej. Jednocześnie nie jest obowiązkowe dołączanie do sprawozdania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z działalności (pod warunkiem że w informacji dodatkowej lub gdy jej nie sporządza - jako informacje uzupełniające do bilansu, jednostka przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych)

Jednostki powinny pamiętać by zapewnić porównywalność przedstawianych danych za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy, a także, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Podpis pod sprawozdaniem finansowym za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (osoba ta powinna być określona w regulaminie organizacyjnym jednostki. np. główny księgowy, ale również przedstawiciel biura rachunkowego, któremu powierzono ten obowiązek) i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Podpis składać należy również pod sprawozdaniem z działalności; nie składa go jedynie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W związku  obowiązkiem elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych, osoby odpowiedzialne za podpisanie sprawozdania muszą legitymować sie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom do zatwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Podpis osób upoważnionych oznacza, że sprawozdanie finansowe jest kompletne, przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Podpisanie sprawozdania oznacza ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie aspekty prawidłowości i rzetelności prezentowanych w sprawozdaniu danych i informacji.

więcej o podpisywaniu sprawozdań i PESEL >