Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym jednostka ma obowiązek sporządzić roczne e-sprawozdanie finansowe, a w terminie 6 miesięcy od zakończenia tego roku – sprawozdanie musi zostać zatwierdzone, przedstawione w KRS lub ogłoszone. Dopełnić tych czynności za rok podatkowy równy kalendarzowemu lub za rok kończący się w grudniu 2018 należy odpowiednio do 1 kwietnia i 1 lipca 2018 r. Sporządzane do 1 kwietnia 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że podstawowe sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

Dodatkowe elementy e-sprawozdania za 2018 r. niektórych jednostek

Szereg sprawozdań finansowych wymaga większej ilość elementów, i tak sprawozdanie finansowe jednostek podlegające obligatoryjnie corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.

Nowość e-Sprawozdania finansowe

e-Sprawozdania finansowe i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w programie fillUp Przyjazne formularze, w którym znajdziesz także ponad 4.000 innych e-deklaracji, plików JPK, druków, formularzy oraz wzorów pism i umów. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! 

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS >>

W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki, do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki.

Jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym w szeregu przypadków również sprawozdanie z płatności.

Dodatkowe obowiązki w sprawozdawczości dotyczą również jednostek skonsolidowanych. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

  1. skonsolidowanego bilansu;
  2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat;
  3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych;
  4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,

Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

Sprawozdanie sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe pozwalają na stosowanie szeregu uproszczeń.

W przypadku jednostek małych dopuszczalne jest w sprawozdaniu za 2018 r. stosowanie uproszczone wzory bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, stanowiących załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Dodatkowo może ona nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności może też nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, w tym o:

  • przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
  • liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
  • w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów,
  • liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują.

W przypadku jednostek mikro uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania pozwalają na to, by bilans i rachunek zysków i strat przyjął – uproszczoną formę, wskazaną w załączniku numer 4 do ustawy o rachunkowości. Informacje ogólne zastępować mają natomiast dane wskazywane w informacji dodatkowej. Jednocześnie nie jest obowiązkowe dołączanie do sprawozdania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z działalności (pod warunkiem że w informacji dodatkowej lub gdy jej nie sporządza - jako informacje uzupełniające do bilansu, jednostka przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych)

Jednostki powinny pamiętać by zapewnić porównywalność przedstawianych danych za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy, a także, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Podpis pod sprawozdaniem finansowym za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (osoba ta powinna być określona w regulaminie organizacyjnym jednostki. np. główny księgowy, ale również przedstawiciel biura rachunkowego, któremu powierzono ten obowiązek) i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Podpis składać należy również pod sprawozdaniem z działalności; nie składa go jedynie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W związku z tym, że od 2018 r. istnieje obowiązek elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych, osoby musza legitymować sie podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom do zatwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Podpis osób upoważnionych oznacza, że sprawozdanie finansowe jest kompletne, przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Podpisanie sprawozdania oznacza ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie aspekty prawidłowości i rzetelności prezentowanych w sprawozdaniu danych i informacji.

więcej o podpisywaniu sprawozdań i PESEL >