Sprawozdania finansowe za 2023 r.

Do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym jednostka ma obowiązek sporządzić roczne e-sprawozdanie finansowe, a w terminie 6 miesięcy od zakończenia tego roku – sprawozdanie musi zostać zatwierdzone, przedstawione w KRS lub ogłoszone. Dopełnić tych czynności za rok podatkowy równy kalendarzowemu lub za rok kończący się 31 grudnia należy odpowiednio do 1 kwietnia i 1 lipca następnego roku.

Podstawowe sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

Oprócz podstawowych elementów, które wskazano powyżej:

 • sprawozdanie jednostek o znacznym kapitale i zatrudnieniu podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
   własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych,
 • alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dodatkowo zestawienie informacji dodatkowych o spółce,
 • funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dodatkowo zestawienie lokat,
 • do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub
  odrębnych przepisów,
 • sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie
  obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.

Terminy przygotowania sprawozdań i deklaracji za 2023 r. nie będą przedłużone jak w latach poprzednich 

Stan epidemii przedłużał terminy sprawozdawcze. Sprawozdanie za 2023 r. sporządzone musi być zgodnie z terminami ustawowymi. W 2024 r. (sprawozdanie za 2023 r.) okres za sporządzenie sprawozdania obejmował następujące terminy: 

 • termin na sporządzenie (e-podpisanie) i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego do zatwierdzenia ulegał wydłużeniu z 3 miesięcy do 6 miesięcy; termin na przygotowanie i podpisanie SF to co do zasady 31 marca 2024 r.,  
 • termin na złożenie deklaracji CIT przedłużany był o 3 miesiące, termin na złożenie deklaracji CIT i zapłatę podatku dochodowego to co do zasady 01 kwietnia 2024 r.,
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, przedłużony był do 9 miesięcy od dnia bilansowego (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy jednostki dominującej w przypadku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; termin na zatwierdzenie SF to co do zasady 30 czerwiec 2024 r.
 • przekazanie SF do KRS nastąpić musiało w terminie 15 dni od zatwierdzenia, nie później jednak niż 15 lipca 2024 r. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym w szeregu przypadków również sprawozdanie z płatności.

Dodatkowe obowiązki w sprawozdawczości dotyczą również jednostek skonsolidowanych. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. skonsolidowanego bilansu;
 2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat;
 3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych;
 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.

Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

Sprawozdanie sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe pozwalają na stosowanie szeregu uproszczeń.

W przypadku jednostek małych dopuszczalne jest stosowanie uproszczone wzory bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, stanowiących załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Dodatkowo może ona nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności może też nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, w tym o:

 • przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
 • liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
 • w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów,
 • liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

W przypadku jednostek mikro uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania pozwalają na to, by bilans i rachunek zysków i strat przyjął – uproszczoną formę, wskazaną w załączniku numer 4 do ustawy o rachunkowości. Informacje ogólne zastępować mają natomiast dane wskazywane w informacji dodatkowej. Jednocześnie nie jest obowiązkowe dołączanie do sprawozdania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z działalności (pod warunkiem że w informacji dodatkowej lub gdy jej nie sporządza - jako informacje uzupełniające do bilansu, jednostka przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych)

Jednostki powinny pamiętać by zapewnić porównywalność przedstawianych danych za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy, a także, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Podpis pod sprawozdaniem finansowym za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać także co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich
oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia.

Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania
finansowego.

W treści odmowy podpisu,  oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez
podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Odmowę podpisu oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem.

W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

W związku  obowiązkiem elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych, osoby odpowiedzialne za podpisanie sprawozdania muszą legitymować sie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w tym mogą działać z użyciem ePUAP.

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom do zatwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Podpis osób upoważnionych oznacza, że sprawozdanie finansowe jest kompletne, przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Podpisanie sprawozdania oznacza ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie aspekty prawidłowości i rzetelności prezentowanych w sprawozdaniu danych i informacji.

więcej o podpisywaniu sprawozdań i PESEL >