Podatek CIT za 2023 w 2024 roku - zmiany

W 2023 r. za sprawą Polskiego Ładu 3.0. i innych nowelizacji ustaw doszło do szeregu zmian w przepisach podatkowych, które wpływać będą na zasady opodatkowania, deklarowania i zapłaty podatku za 2023 r. Polski Ład 3.0. miał na celu szczególnie doprecyzowanie przepisów, tak aby ich interpretacja nie budziła wątpliwości, wprowadzono również uproszczenia i zminimalizowano formalności np. w zakresie ulgi na złe długi. W deklaracji CIT-8 składanej w 2023 r. Podatnicy składający deklaracje CIT-8 powinni zmiany te wprowadzać w deklaracji i rozliczeniach z organami skarbowymi.

Podatek minimalny od 01 stycznia 2024 r.

Już od 01 stycznia 2024 roku podatnicy CIT muszą przygotować się do zapłaty podatku minimalnego. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 r., zwolnienie to stosowane będzie do końca tego roku podatkowego. Podatek minimalny ze stawką 10% naliczany będzie u podatników wykazujących stratę podatkową lub u których udział dochodu w przychodzie jest niższy niż 2% przez kolejne 3 lata.

W rozliczeniu za rok 2023 znika załącznik CIT/WZ

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o CIT z dnia 07 października 2022 roku uchylony zostaje art. 18f ust. 19 ustawy o CIT w celu uproszczenia rozliczenia ulgi na złe długi tj. rezygnację z odpowiednich załączników do zeznania podatkowego. Podatnicy wykazujący w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia albo zmniejszenia wynikające z ulgi na złe długi nie będą musieli dołączać do zeznania rocznego załącznika CIT/WZ. Doprecyzowano również, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, zwiększeń i zmniejszeń, to dokonuje się zwiększenia/zmniejszenia każdej podstawy opodatkowania w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają dochody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów.

Jeżeli występuje w rozliczeniu podatnika strata, to zwiększeniu bądź zmniejszeniu podlega strata pochodząca ze źródła, z którą związana jest transakcja handlowa, której dotyczy ulga na długi.

Zmiany w przepisach cen transferowych

Zgodnie z Polskim Ładem 3.0. przepisy określające warunki ustalania cen transferowych oraz określające zasady weryfikacji cen transferowych nie mają zastosowania w przypadku pośrednich transakcji z rajami podatkowymi.
Dodatkowo, zmieniono progi dokumentacyjne w stosunku do transakcji z rajami podatkowymi. Zwiększono progi dokumentacji do:

  • 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
  • 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Doprecyzowania w estońskim CIT

Zgodnie z Polskim Ładem 3.0., od 2023 roku wydatki powstające przy wykorzystywaniu samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą przez podmioty inne niż udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem (np. przez pracowników podatnika) są uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Doprecyzowano również warunek wygaśnięcia zobowiązania z tytułu korekty wstępnej, poprzez wskazanie, że dotyczy ono również podatników, którzy opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek stosowali w sposób nieprzerwany przez okres dokładnie czterech lat podatkowych. Zmodyfikowano także warunek minimalnego zatrudnienia, wskazując, że podatnik musi być płatnikiem wynagrodzeń lub płatnikiem składek. Bez znaczenia natomiast będzie czy należności te są rzeczywiście pobierane, czy zastosowanie mają np. zwolnienia z PIT lub składek ZUS.
Jednocześnie wskazano, że w przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, który jest dokonywany w trakcie roku formularz ZAW-RD powinien być złożony do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Koniec ulgi związanej z CIVID

W związku z odwołaniem stanu epidemii, począwszy od dnia 16 maja 2022 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027), przestają obowiązywać ulgi związane z walką z COVID. Ostatnie rozliczenie w którym uwzględnione były ulgi to rozliczenie za 2022 rok. W rozliczeniu za 2023 roku ulgi te nie będą już obowiązywać.

Pierwsze rozliczenia fundacji rodzinnych w 2024 roku

Od 22 maja 2023 w Polsce możliwe jest założenie fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna jako osoba prawna jest podatnikiem CIT, który korzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego. Jednak fundacja rodzinna objęta jest zwolnieniem wyłącznie w zakresie działalności, którą ma prawo prowadzić. Do fundacji trafiać powinny zatem składniki majątku (m.in. udziały/akcje), które pozostają bezpiecznym majątkiem na moment ich wprowadzenia. Sama czynność wprowadzenia majątku jest neutralna podatkowo. W momencie wyprowadzenia majątku z fundacji zarówno zysk fundacji, jak i przysporzenie, jakie otrzymają beneficjenci, zostaną opodatkowane. U beneficjenta, wypłaty i świadczenia zaliczane są do tzw. innych źródeł przychodów.

Trujące roboty bez ulgi na robotyzację

Od 01 lutego 2023 roku nie podlegają już odliczeniu koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację przez zakłady emitujące znaczną ilość gazów cieplarnianych, a także firmy związane z działalnością:górniczą polegającą na wydobywaniu lub magazynowaniu paliw kopalnych oraz działalnością polegającą na przeróbce, dystrybucji lub spalaniu paliw kopalnych, z wyjątkiem projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz związanej z tym infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które spełniają warunki określone w załączniku III do Wytycznych technicznych KE dotyczących stosowania zasady „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), składowisk odpadów, spalarni odpadów lub instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów.