e-Podpisywanie sprawozdania JPK_SF i e-Podpisanie e-wysyłki 2024

Jednostki prowadzące pełne księgi rachunkowe zobowiązane są sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu roku oborotowego. Sporządzenie sprawozdania polega na kompletnym i rzetelnym przekazaniu danych podsumowujących rozliczenia danego okresu sprawozdawczego oraz podpisanie się osób, które odpowiedzialne są za podanie tych danych zgodnie ze stanem faktycznym. Po sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego jednostka powinna przystąpić do zatwierdzenia sprawozdania - w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku oborotowego, a następnie jego zgłoszenia (wysłanie) do rejestrów i organów państwa. 

E-podpisanie a złożenie podpisu

e-Podpisanie przygotowanego sprawozdania finansowego to inna czynność niż złożenie e-podpisu w trakcie elektronicznej wysyłki sprawozdania. Innymi słowy podpisane JPK_SF służy do wysyłki sprawozdań, a wcześniej sprawozdanie musi zostać przez podmiot przygotowane i podpisane (jest to osobna czynność od podpisania JPK_SF). Po podpisaniu trafia ono do zatwierdzenia i dopiero zatwierdzone powinno być przekazane do KRS. 

Sprawozdanie finansowe e-podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu! Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Natomiast o podpisywaniu wysyłki JPK_SF (czyli pliku z zatwierdzonym co do zasady sprawozdaniem finansowym) przeczytasz tutaj.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

E-podpis jednej osoby pod sprawozdaniem - organ wieloosobowy 

e-Podpis pod sprawozdaniem składają dwa rodzaje podmiotów – kierownik jednostki oraz osoba prowadząca rachunkowość jednostki. Standardem będzie zatem złożenie podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem przez wszystkie osoby. Począwszy od 1.01.2022 r. (tj. już do sprawozdań za 2021 r.) sytuacja ulega zmianie i możliwa jest - jako alternatywne rozwiązanie do powyższego - dodatkowa modyfikacja tego stanu przez podpisanie sprawozdania przez jedną osobę. 

W takim przypadku jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Każde z tych oświadczeń - tj. o spełnieniu wymagań lub o odmowie (każdej  z osób z organu podmiotu) jest dołączane do sprawozdania finansowego.

W treści odmowy podpisu oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Odmowę podpisu oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem. Jeżeli odmowa podpisu, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

Spółka cywilna - e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

e-Podpis pod sprawozdaniem składają dwa rodzaje podmiotów – kierownik jednostki oraz osoba prowadząca rachunkowość jednostki. W związku z tym:

 • Po pierwsze, sprawozdanie e-podpisują wspólnicy prowadzący sprawy spółki. Wspólnicy e-podpisujący sprawozdanie muszą posiadać prawo do prowadzenia spraw spółki. Zarówno umowa spółki, jak i uchwała wspólników może modyfikować zasadę uprawnienia do prowadzenia spraw spółki przez wszystkich wspólników. W efekcie jeśli istnieją zapisy ograniczające prawo do prowadzenia spraw przez część wspólników – sprawozdanie finansowe e-podpisują wspólnicy posiadający takie uprawnienie, a pozostali nie składają takiego e-podpisu.
 • Po drugie sprawozdanie e-podpisuje osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:
  1. osoba wewnątrz spółki zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
  2. jeśli księgowość prowadzi wspólnik lub wspólnicy – ponownie e-podpis składa ten wspólnik,
  3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - e-podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą e-podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć e-podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – każdy wspólnik musi wykorzystać podpis zaufany ePUAP, e-podpis kwalifikowany lub podpis osobisty. Nie można posłużyć się e-podpisem innej osoby.

Spółka jawna - e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

e-Podpis pod sprawozdaniem składają dwa rodzaje podmiotów – kierownik jednostki oraz osoba prowadząca rachunkowość jednostki. W związku z tym:

 • Po pierwsze, sprawozdanie e-podpisują wspólnicy prowadzący sprawy spółki. Wspólnicy e-podpisujący sprawozdanie muszą posiadać prawo do prowadzenia spraw spółki. Zarówno umowa spółki, jak i uchwała wspólników może modyfikować zasadę uprawnienia do prowadzenia spraw spółki przez wszystkich wspólników. W efekcie jeśli istnieją zapisy ograniczające prawo do prowadzenia spraw przez część wspólników – sprawozdanie finansowe e-podpisują wspólnicy posiadający takie uprawnienie, a pozostali nie składają takiego e-podpisu.
 • Po drugie sprawozdanie podpisuje osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:
  1. osoba wewnątrz spółki zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
  2. jeśli księgowość prowadzi wspólnik lub wspólnicy – ponownie e-podpis składa ten wspólnik,
  3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą e-podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć e-podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – każdy wspólnik musi wykorzystać profil zaufany ePUAP lub e-podpis kwalifikowany. Nie można posłużyć się e-podpisem innej osoby. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Osoba fizyczna prowadząca działalność - e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

e-Podpis składa:

 • osoba prowadzącą działalność (właściciel)
 • osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:
  1. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
  2. jeśli księgowość prowadzi właścicel – ponownie e-podpis składa jako osoba zajmująca się księgowością, 
  3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - e-podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą e-podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć e-podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – właścicel musi wykorzystać profil zaufany ePUAP) lub e-podpis kwalifikowany. Nie można posłużyć się e-podpisem innej osoby. 

Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna – e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie e-podpisuje komplementariusz prowadzący sprawy spółki. Wielość komplementariuszy zmusza do złożenia e-podpisu przez wszystkie osoby z takimi kompetencjami w spółce, o ile tylko posiadają prawo do prowadzenia spraw w spółce i nie zostali w umowie lub uchwałą pozbawieni takich praw.

W przypadku konstrukcji spółki komandytowej sp. z o.o.  (s.k. z komplementariuszem – spółką handlową – np. sp. z o.o. s. k.) sprawozdanie powinien e-podpisać prezes zarządu lub członkowie zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem - zgodnie z zasadami reprezentacji tej spółki. W tym przypadku w zależności ilu z członków zarządu posiada prawo reprezentacji – tyle e-podpisów powinno znaleźć się na sprawozdaniu.

Niezależnie od tego e-podpis składa osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:

 1. osoba wewnątrz spółki zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 2. jeśli księgowość prowadzi komandytariusz lub komplementariusz – ponownie e-podpis składa taka osoba; przy konstrukcji sp. z o.o. s.k. e-podpis w imieniu komplementariusza prowadzącego sprawy spółki składa konkretna osoba w spółce z o.o., która zajmowała się księgowością, a nie osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - e-podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć e-podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – każdy komplementariusz musi wykorzystać profil zaufany ePUAP lub e-podpis kwalifikowany. Nie można posłużyć się e-podpisem innej osoby. 

Spółka partnerska – e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie e-podpisują wspólnicy (partnerzy) prowadzący sprawy spółki albo zarząd. Oznacza to, że e-podpis złożyć muszą wszyscy wspólnicy, którzy nie zostali umową lub uchwałą pozbawieni praw do prowadzenia spraw albo zarząd – w całości. Nie ma konieczności, by e-podpis składali wspólnicy (partnerzy) oraz zarząd – wystarczający jest jeden z tych organów (podmiotów).

Niezależnie od tego e-podpis składa osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:

 1. osoba wewnątrz spółki zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 2. jeśli księgowość prowadzi jedne z wspólników (partnerów) – ponownie e-podpis składa taka osoba, która zajmowała się księgowością, a nie osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - e-podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą e-podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – każdy wspólnik (partner) musi wykorzystać profil zaufany ePUAP lub e-podpis kwalifikowany.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Spółka z o.o. – e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie e-podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu

W jednoosobowej spółce z o.o. e-podpis składa jeden wspólnik lub powołany przez wspólnika zarząd (jednoosobowy, a gdy jest to wiele osób – wszystkie osoby z zarządu).

Niezależnie od tego e-podpis składa osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:

 1. osoba wewnątrz spółki zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 2. jeśli księgowość prowadzi wspólnik – ponownie e-podpis składa taka osoba, która zajmowała się księgowością, a nie osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - e-podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć e-podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – każdy członek zarządu musi wykorzystać profil zaufany ePUAP lub e-podpis kwalifikowany. Nie można posłużyć się e-podpisem innej osoby. 

Stowarzyszenie i fundacja - e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie (oraz fundacja) zarówno takie, kóre wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, jak i takie, kóre wpisano do rejestru przedsiębiorców, zmuszaone są do elektronicznego podpisania sprawozdania finansowego.

Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym. W przypadku:

 • zarządu jednoosobowego - sprawozdanie finansowe podpisuje powołany członek zarządu
 • zarządu wieloosobowego - sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządku.

Niezależnie od tego e-podpis składa osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:

 1. osoba wewnątrz organizacji zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 2. jeśli księgowość prowadzi członek zarządu – ponownie e-podpis składa taka osoba, która zajmowała się księgowością, a nie osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - e-podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć e-podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – każdy członek zarządu musi wykorzystać profil zaufany ePUAP lub e-podpis kwalifikowany. Nie można posłużyć się e-podpisem innej osoby. 

Spółdzielnia mieszkaniowa - e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

Spółdzielnia mieszkaniowa podlega oboewiązkowej rejestracji w KRS w rejestrze przedsiębiorców, a to zmusza ją do elektronicznego podpisania i wysyłki sprawozdania z wykorzystaniem pliku JPK_SF.

Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym. W przypadku:

 • zarządu jednoosobowego - sprawozdanie finansowe podpisuje powołany członek zarządu
 • zarządu wieloosobowego - sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządku.

Niezależnie od tego e-podpis składa osoba wyznaczona do prowadzenia rachunkowości, tzn.:

 1. osoba wewnątrz spółdzielni zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 2. jeśli księgowość prowadzi członek zarządu – ponownie e-podpis składa taka osoba, która zajmowała się księgowością, a nie osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3. w przypadku powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu - e-podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi (pracownika tego biura), a nie osoby uprawnione do reprezentacji - biura rachunkowego.

Nie można upoważnić innej osoby do złożenia e-podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Przepisy określają konkretne osoby, których e-podpis musi widnieć pod dokumentem. Również prokura (pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa) nie jest podstawą podpisania sprawozdania.

e-Podpis składany jest przez osoby, które w chwili zatwierdzania sprawozdania pełnią swoją funkcję. e-Podpis składać powinny również osoby, których nie można uznać za kierownika jednostki przez pełen okres sprawozdawczy. Jeśli osoby takie nie chcą złożyć e-podpisu – powinny złożyć pisemne uzasadnienie do sprawozdania w tym przedmiocie.

W przypadku sprawozdań wysyłanych elektronicznie w formie pliku XML (JPK_SF) – każdy członek zarządu musi wykorzystać profil zaufany ePUAP lub e-podpis kwalifikowany. Nie można posłużyć się e-podpisem innej osoby. 

Klub sportowy - e-Podpisywanie sprawozdania finansowego

Klub sportowy z reguły prowadzi działalność w oparciu o formę stowarzyszenia. W tym zakresie podlegając wpisowi do KRS obowiązki podpisywania dokumentów sprawozdawczych są spójne z jego sytuacją jako stowarzyszenie. 

więcej o podpisywaniu sprawozdań i nr PESEL »

 e-Wysyłka sprawozdania finansowego i innych dokumentów do e-KRS lub KAS »

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »