Estoński CIT - ryczałt w CIT za 2023

Podatek dochodowy od osób prawnych może być płacony przez spółki, które łącznie spełniają szereg kryteriów.

Stawki podatku CIT wynoszą:

Rodzaj podatnika Stawka CIT Data zapłaty
Podatek CIT według zasad ogólnych
mały podatnik (przychody do 2 mln euro) 9% za każdy miesiąc od wartości dochodu z tego miesiąca
podatnik inny niż mały 19% za każdy miesiąc od wartości dochodu z tego miesiąca
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »
Rodzaj podatnika Stawka CIT Uwagi Data zapłaty
CIT płacony ryczałtem w chwili wypłaty dywidendy
ryczałt - mały podatnik 10% Ryczałt od zysków podzielonych (czyli wypłaconych udziałowcom lub przeznaczonych na pokrycie straty) - prawo odliczenia zapłaconego CIT od podatku PIT do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego - zysk do podziału*
ryczałt inny podatnik niż mały 20%
Dodatkowe (występujące wyjątkowo) przypadki opodatkowania ryczałtem
nieujawnione operacje gospodarcze     do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane
zmiana wartości składników majątku  domiar zobowiązania podatkowego według stawki CIT estońskiego + odsetki w związku ze zmianą wartości składników majątku występującą gdy nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego
ukryte zyski i dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą domiar zobowiązania podatkowego według stawki CIT estońskiego + odsetki   do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku

Kto może płacić ryczałt CIT - warunki ryczałtu w estoński CIT?

Elementy, które muszą być spełnione aby opłacać ryczałtowy w 2023 r. podatek na zasadach cit estońskiego to:

1. mniej niż 50% przychodów osiągniętych w poprzednim roku (kwota brutto), pochodzi:

 1. z wierzytelności,
 2. z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 3. z części odsetkowej raty leasingowej,
 4. z poręczeń i gwarancji,
 5. z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 6. ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 7. z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytworzona wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
  - przy tym warunek uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem więc nie trzeba sprawdzać kwot sprzed rozliczenia ryczałtem

2. podatnik:

 1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
 2. ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  - warunki te nie dotyczą roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej powyżej.

3. prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej;

4. nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5. nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

6. złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Deklaracje i informacje spółek opodatkowanych ryczałtem CIT

Termin

Deklaracje i rodzaj obowiązku

Do kogo adresowana

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego

deklaracja o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy

Organ skarbowy właściwy dla spółki, wyłącznie elektronicznie

do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika

 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jakichkolwiek zmian

oświadczenie o podmiotach, w których osoba będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym

Na rzecz podmiotu opodatkowanego ryczałtem

 

Na żądanie - na rzecz organu podatkowego właściwego dla podatnika opodatkowanego ryczałtem lub dla osoby fizycznej

30 dni od dnia upływu terminu na jego wykonanie

oświadczenie o niewykonaniu obowiązku informacyjnego o posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków (oświadczenia z wiersza nr 2),

1. naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podatnika oraz

2. naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla tej osoby fizycznej

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Ryczałt a podatek PIT

Dopuszczalne jest odliczenie podatku ryczałtowego (ustalonego z tytułu podzielonego zysku spółki) od podatku dochodowego wspólników, płaconego poprzez PIT-38 jako przychody kapitałowe z tytułu zysków z udziału w spółce kapitałowej.

Odliczenie przysługuje procentowo - w stosunku do udziału wspólnika - pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

 • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany - w przypadku przychodów opodatkowanych CIT estońskim stawką 10%, albo
 • 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany - w przypadku przychodów opodatkowanych CIT estońskim stawką 20%.

Ostateczne obciążenie wspólnika to zatem 19% - 90% x (cit estoński 10%) lub 19% - 70% x (cit estoński 20%).  

Do uwzględniania odliczenia uprawnione pozostają spółki - płatnicy podatku w momencie wypłaty dywidend z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.