Estoński CIT - ryczałt w CIT za 2021

Podatek dochodowy od osób prawnych może być płacony przez spółki, które łącznie spełniają szereg kryteriów.

Stawki podatku CIT wynoszą ustalone są zgodnie z zasadami wskazanymi w tabeli

Rodzaj podatnika Stawka CIT Data zapłaty
Podatek CIT według zasad ogólnych
mały podatnik (przychody do 2 mln euro) 9% za każdy miesiąc od wartości dochodu z tego miesiąca
podatnik inny niż mały 19% za każdy miesiąc od wartości dochodu z tego miesiąca
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »
Rodzaj podatnika Stawka CIT Uwagi Data zapłaty
CIT płacony ryczałtem
ryczałt - mały podatnik 15% * Ryczałt od zysków podzielonych (Czyli wypłaconych udziałowcom lub przeznaczonych na pokrycie straty) do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego - zysk do podziału*
ryczałt inny podatnik niż mały 25%
dochód z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu 15% - stawka obniżona to 10%*   25% - stawka obniżona to 20%* Stawka obniżona, gdy nakłady na cele inwestycyjne wynosiły co najmniej: 1) 50% w każdym dwuletnim okresie, 2) 110% w każdym czteroletnim okresie.   Podatek płaci się w chwili rezygnacji z ryczałtu lub utraty prawa do niego - w części, w jakiej te zyski nie były już opodatkowane - tzn. nie były zyskami podzielonymi do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem
Dodatkowe (występujące wyjątkowo) przypadki opodatkowania ryczałtem
ryczałt - do domiaru zobowiązania 5% podstawy opodatkowania. wyłącznie, gdy przychody przekroczą rocznie 100 mln zł do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem
nieujawnione operacje gospodarcze     do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane
zmiana wartości składników majątku oraz domiar zobowiązania podatkowego   w związku ze zmianą wartości składników majątku występującą gdy nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego
ukryte zyski i dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz domiar zobowiązania podatkowego od tych dochodów     do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku

Istotnym elementem ustalenia stawki podatkowej jest ponoszenie inwestycji. Dodatkowym warunkiem odraczania zapłaty podatku jest spełnianie przez podatnika cały czas warunków opodatkowania ryczałtem. W momencie, w którym podatnik przestaje być rozliczany jako ryczałtowy - musi opodatkować wypracowany zysk netto za okres tego wyboru tego ryczałtu.

Kto może płacić ryczałt CIT - warunki ryczałtu w estoński CIT?

Elementy, które muszą być spełnione aby opłacać ryczałtowy podatek to:

1. łączne przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000 000 zł, kwoty te liczy się brutto (z VAT!), co istotne
- warunek uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem więc nie trzeba sprawdzać kwot sprzed rozliczenia ryczałtem,

2. mniej niż 50% przychodów z poprzedniego roku (wskazanych w powyższej grupie 100 mln zł), pochodzi:

 1. z wierzytelności,
 2. z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 3. z części odsetkowej raty leasingowej,
 4. z poręczeń i gwarancji,
 5. z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 6. ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 7. z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytworzona wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
  - przy tym warunek uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem więc nie trzeba sprawdzać kwot sprzed rozliczenia ryczałtem

3. ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o:

 1. 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
 2. 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie 4 lat podatkowych opodatkowania ryczałtem
  – w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin,

4. podatnik:

 1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
 2. ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  - warunki te nie dotyczą roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej powyżej.

5. prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6. nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

7. nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

8. złoży zawiadomienie - do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem .

Deklaracje i informacje spółek opodatkowanych ryczałtem CIT

Termin

Deklaracje i rodzaj obowiązku

Do kogo adresowana

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego

deklaracja o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy

Organ skarbowy właściwy dla spółki, wyłącznie elektronicznie

do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika

 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jakichkolwiek zmian

oświadczenie o podmiotach, w których osoba będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym

Na rzecz podmiotu opodatkowanego ryczałtem

 

Na żądanie - na rzecz organu podatkowego właściwego dla podatnika opodatkowanego ryczałtem lub dla osoby fizycznej

30 dni od dnia upływu terminu na jego wykonanie

oświadczenie o niewykonaniu obowiązku informacyjnego o posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków (oświadczenia z wiersza nr 2),

1. naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podatnika oraz

2. naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla tej osoby fizycznej

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Ryczałt a podatek PIT

Dopuszczalne jest odliczenie podatku ryczałtowego (ustalonego z tytułu podzielonego zysku spółki) od podatku dochodowego wspólników, płaconego poprzez PIT-38 jako przychody kapitałowe z tytułu zysków z udziału w spółce kapitałowej.

Odliczenie przysługuje procentowo - w stosunku do udziału wspólnika. W takim przypadku gdy podatek spółki wynosi:

 • 15% - odliczenie przysługuje w wartości 41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki,
 • 25% - odliczenie to 37% kwoty tego iloczynu,
 • 20% (Stawka obniżona o 5% ze względu na działalność inwestycyjną) - odliczenie to 71% kwoty tego iloczynu,
 • 15% (Stawka obniżona o 5% ze względu na działalność inwestycyjną) - odliczenie wynosi 51% kwoty tego iloczynu.

Do uwzględniania odliczenia uprawnione pozostają spółki - płatnicy podatku w momencie wypłaty dywidend z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.