Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Badanie sprawozdania finansowego to audyt finansowy przeprowadzony w przedsiębiorstwie przez biegłego rewidenta. Głównym zadaniem biegłych jest sprawdzenie, czy dane sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami, a w szczególności z ustawą o rachunkowości.

Po co bada się sprawozdanie finansowe?

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii dotyczącej poprawności i rzetelności sprawozdania finansowego tj. czy jest przygotowane zgodne z przyjętą polityką rachunkowości oraz czy dokładnie przedstawia sytuację majątkową i finansową podmiotu.

Finalnie, pod badaniu, biegły rewident wydaje opinię o sprawozdaniu finansowym. Opinia niezależnego biegłego rewidenta stwierdza, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz czy jest ono zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości a także z innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, jej statutem lub umową.

Biegły rewident powinien przedstawić rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, poinformować o niedopełnieniu obowiązków sprawozdawczych, jeśli takie były, oraz wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez badany podmiot.

Badanie biegłego rewidenta jest istotną kwestią dla wszystkich czytelników sprawozdania finansowego tj. banki, urzędy, inwestorzy, gdyż potwierdza poprawność wykazanych w nim danych.

Kto bada sprawozdania finansowe?

Audyt sprawozdania finansowego może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do badania ksiąg rachunkowych. Jej obowiązkiem jest postępowanie zgodne ze złożonym ślubowaniem, określonymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Biegły rewident poprzez weryfikację sprawozdania finansowego prowadzi do zwiększenia wiarygodności i zaufania badanego podmiotu. Potwierdza on rzetelność i prawidłowość weryfikowanych danych finansowych.

Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego powinien być dokonany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Biegły rewident dedykowany do badania podmiotu musi być niezależny i niepowiązany ani z badanym podmiotem i ani z jego kierownictwem. Badanie sprawozdania finansowego ma za zadanie sprawdzenie, czy kierownik jednostki należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków, z tegoż powodu nie może on dokonywać wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.

Jeżeli chodzi o wybór samego biegłego rewidenta, to nie ma wskazanego konkretnego terminu. Wyboru biegłego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe (art.66 ust. 5 UoR). Zgodnie z Ustawą o rachunkowości „Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.”

Z praktyki firmy przeważnie wybierają biegłego do końca września, gdyż inwentaryzacja zaczyna się zazwyczaj w październiku (jeśli jest standardowy rok obrotowy).

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Jakie podmioty mają obowiązek zbadania sprawozdania finansowego?

Zgodnie z art. 64 Ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

 1. banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
  1. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 zakres podmiotowy ustawy ust. 2b;
  1. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  2. krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
 3. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 4. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W przypadku wydłużenia roku obrotowego liczymy przychody z całego roku obrotowego np. z 15 miesięcy.

Kurs przyjęty przy obliczaniu przychodów netto to średni kurs euro ogłaszany przez NBP, który obowiązuje na dzień kończący rok obrotowy, a jeżeli dzień bilansowy przypada na sobotę albo niedzielę to kurs obowiązujący, jest ten opublikowany w ostatni dzień roboczy przed tym dniem.

Trzeba również pamiętać ,że pod uwagę nie bierzemy całości przychodów, a tylko przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy np. nie bierzemy pod uwagę pozostałych przychodów operacyjnych.

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Biegły rewident przy badaniu sprawozdania finansowego wnikliwie zapoznaje się z dokumentacją finansową przedsiębiorstwa, powinien również wziąć udział w procesie inwentaryzacji. Następnie zadaniem audytora finansowego jest identyfikacja i ocena ryzyka związanego z prezentowanymi informacjami. Audytorzy starają się wychwycić potencjalne błędy, oszustwa czy nieprawidłowości w księgach rachunkowych i dokumentacji finansowej. Testom poddawane są również przyjęte procedury księgowe i rachunkowe. Po wykryciu błędów i nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym biegły rewident powinien ocenić ich istotność w zakresie ogólnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli audytor uzna, że nieprawidłowości i błędy są istotne powinien zgłosić je zarządowi przedsiębiorstwa oraz podjąć stosowne kroki. Niezależnie od rezultatu badania biegły rewident wydaje swoją opinię dotyczącą sprawozdania finansowego. Jeśli wykazane są nieprawidłowości, powinny być one opisane. W przypadku braku błędów i nieścisłości opinia może mieć również pozytywny charakter.

e-Podpisywanie sprawozdania JPK_SF