Jak wypełnić CIT-D instrukcja

Deklaracja CIT-D, załącznik składany jest łącznie z CIT-8 w związku z darowiznami:

  • przekazywanymi przez składającego CIT-8 na rzecz innej jednostki i odliczanymi od dochodu,
  • otrzymanymi od innych podatników (w tym od osób fizycznych, podatników podatku PIT);

Wypełniając druk CIT-D należy zwrócić uwagę, by posługiwać się drukowanymi literami. Druk wypełniać należy zaokrąglając wyłącznie kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku do zapłaty. Pozostałych pól nie należy zaokrąglać. Kwoty zaokrąglane wpisuje się w pełnych złotych w ten sposób, że kwoty 0-49 gr zaokrągla się w dół, a kwoty 50-99 gr – w górę.

CIT-D składa się zasadniczo jako załącznik do deklaracji CIT-8. Możliwe jest również składanie go bez tej deklaracji, jeżeli podatnik nie ma obowiązku składać CIT-8.

Poszczególne pola załącznika CIT-8/D wypełnia się stosując poniższe zasady:

Poz. nr 1 CIT-8/D służy wskazaniu numeru NIP podatnika. Numer ten musi być zgodny z numerem podanym na deklaracji CIT-8, do którego CIT-8/D jest załączana. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej, podawany powinien być numer całej grupy, zgodnie z danymi na druku CIT-8A lub CIT-8B.

W poz. 4 i 5 CIT-8/D wskazać należy okres, za który wypełniany jest załącznik CIT-8/D. Jeżeli rok podatkowy przyjęty przez jednostkę równy jest rokowi kalendarzowemu, wpisać należy okres 01-01-20XX - 31-12-20XX. W przypadku okresu innych 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka podaje okres przyjętego roku podatkowego. Jeżeli okres roku podatkowego jest inny - dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka wskazuje przyjęty przez nią okres. Podać należy okres przyjętego roku podatkowego, a nie termin dnia złożenia deklaracji CIT-8/D.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

W poz. 6 wskazać należy numer załącznika. Chodzi o numer spośród dołączanych załączników CIT/D, a nie spośród wszystkich załączników lub deklaracji składanych łącznie. Należy podać kolejny numer formularza (załącznika) w ogólnej liczbie wszystkich składanych przez podatnika formularzy (załączników) CIT-D.

Poz. 7 służy wskazaniu adresu urzędu skarbowego, do którego CIT-D jest adresowany. Właściwy organ wskazać należy zarówno, gdy deklarację składa się samodzielnie, bez CIT-8, jak i wtedy, gdy stanowi ona załącznik do CIT-8.

W poz. 8 podaje się czy CIT-D jest załącznikiem (kwadrat nr 1), czy składa go podmiot nie zobowiązany do składania CIT-8 (kwadrat 2). Do takich jednostek należą podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT (art. 6 ust. 1 ustawy o podatku CIT), korzystający ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z CIT (kościelne osoby prawne, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku CIT), a także korzystający ze zwolnienia na podstawie przepisów ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych.

W poz. 9 podać należy cel składania CIT/D. Jeżeli jest ona składana po raz pierwszy za dany rok – podatnik wskazuje jako cel „złożenie zeznania” (kwadrat nr 1). W przypadku korekty – zmiany danych, wskazać należy kwadrat nr 2 „korekta zeznania”.

W poz. 10 ustala się czy podatnik otrzymał, czy przekazał darowiznę deklarowaną w CIT/D, czy też dokonał obu tych czynności w okresie rozliczeniowym. Deklarować należy zarówno przekazanie jak i otrzymanie darowizn przez podatników podatku CIT.

W poz. 11 podać należy pełną nazwę jednostki. Nie należy wskazywać nazw oddziałów lub zakładów, z tytułu których działalności podatnikowi przysługują ulgi wykazywane w CIT-D. Podać należy nazwę wskazywaną w KRS łącznie z oznaczeniem formy organizacyjnej - jeśli stanowi on element obowiązkowy, przy posługiwaniu się jej danymi w obrocie.

Poz. 12-20 CIT-D służy wskazaniu danych podatnika. Wypełnić je należy zarówno gdy CIT-D stanowi załącznik do CIT-8, jak i w przypadku, gdy składa się ją niezależnie, bez deklaracji CIT-8. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz, poz. 13-22 wypełnia na każdym formularzu.

Poz.22, 23, 24 oraz części C.1, C.2, C.3 należy wypełniać tylko wówczas, gdy jednorazowa kwota darowizny przekroczy 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczy 35 000 zł. Podatnicy zobowiązani są bowiem w zeznaniu podatkowym (lub w załączniku CIT/D, gdy nie składają zeznania), wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także celu kultu religijnego, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł. Dodatkowo w terminie składania zeznania zobowiązani są udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, te informacje i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.

Poz. 21 wypełniana jest natomiast w każdym przypadku, tzn. również gdy darowizny nie przekraczają kwot 15.000 zł lub 35.000 zł. Wskazuje się w niej sumę wszystkich darowizn wyszczególnianych na CIT/D (inne darowizny nie podlegają sumowaniu w tej kwocie). Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz CIT-D, poz.23 wypełnia na pierwszym formularzu, w pozostałych pozostawiając tę pozycje wolną.

Poz. 22, 23, 24 służą wskazaniu kwot od konkretnych podmiotów, natomiast części C.1, C..2, C.3 załącznika CIT/D wypełniać należy danymi tych podmiotów.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Poz. 55-68 CIT/D wskazują cele pożytku publicznego i cele kultu religijnego oraz cele wynikające z odrębnych ustaw. Należy zaznaczyć właściwe kwadraty. Możliwe jest spożytkowanie darowizn na więcej niż jeden cel – załącznik odpowiadać ma stanowi faktycznemu.

Poz. 69 suży złożeniu oświadczenia o publikacji danych podmiotu w zakresie otrzymanych darowizn. Otrzymujący darowiznę w terminie składania zeznania CIT-8 musi udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, następujące informacje:

  • kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego,
  • celu wykorzystania darowizny,
  • z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł.

Część D poz. 71 – 112 CIT/D wypełniają przekazujący darowizny, którzy korzystają z ich odliczenia od dochodu. Podstawę opodatkowania, stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu oraz  darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 ustawy o podatku CIT lub na cele edukacji zawodowej.

Łączna kwota powyższych odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz: osób fizycznych oraz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Poz. 113 – 115 informacji CIT/D służą złożeniu podpisu. Podpis składa osoba posiadająca upoważnienie (pełnomocnictwo, prokurę), w tym przekazane organowi skarbowemu na UPL-1. Wyłącznie poz. 123 pozostaje pusta w związku z wysyłką deklaracji drogą elektroniczną – pozycję tę zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowalny za pomocą ważnego bezpiecznego certyfikatu.