Zgłoszenie jednostki do KRS

Podatnicy, którzy zobowiązani są składać CIT-8, podlegają początkowo rejestracji i odpowiednim zgłoszeniom.

Podstawowym rejestrem, do którego obowiązkowym jest zgłoszenie podmiotu jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podmiot dokonujący rejestracji ma dwie możliwości – złożyć do KRS komplet dokumentów rejestracyjnych lub dokonać odrębnych zgłoszeń do innych organów niż KRS samodzielnie, a w KRS złożyć wyłącznie dokumenty dotyczące Rejestru Sądowego.

Rodzaj druku, który złożyć powinien rejestrujący zależny jest od rodzaju podmiotu podlegającego zgłoszeniu.

KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna
KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością
KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna
KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS W8 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
KRS W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS W_OPP Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WF Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS WG Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS WL Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WM Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta. Wnioskodawca dołącza umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba.

Jeżeli podmiot zdecyduje się dokonać jednego łącznego złożenia dokumentów w KRS i zrezygnuje z samodzielnych czynności w poszczególnych urzędach, to wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa dane uzupełniające na druku NIP-8.

W procesie rejestracji pomocne może okazać się również korzystanie z druków wykorzystywanych w kontaktach z poszczególnymi organami:

1. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej - spółki komandytowe, jawne, partnerskie i jednoosobowe spółki z o.o. będące płatnikiem składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej) zgłaszające lub wznawiające działalność spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
ZUS ZFA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - w odniesieniu do wspólników spółek zobowiązanych do samodzielnego opłacania składek na własne ubezpieczenia - wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o. o., którzy związku ze zgłoszeniem lub wznowieniem działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do pełnienia funkcji płatnika składek na własne ubezpieczenia
ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
ZUS ZAA adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

Powyższe druki należy sporządzić i przekazać do ZUS wyłącznie w formie papierowej - na formularzach wg ustalonego wzoru.

Konieczne jest zgłoszenie również wspólników (ewentualnie pracowników spółki) do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń oraz składanie deklaracji miesięcznych i raportów imiennych:

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa
ZUS ZUA Zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń
ZUS ZZA Zgłoszenie ubezpieczonego – podlegającego wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ze względu na zbieg tytułów ubezpieczeń

ZUS RCA,
ZUS RZA,
ZUS RSA

Imienne raporty miesięczne

2. w Głównym Urzędzie Statystycznym:

RG-1 pierwszy wpis, zgłoszenie zmian
RG-2 Skreślenie wpisu

3. w Urzędzie Skarbowym:

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług