Zerowa deklaracja CIT-8

Obowiązek złożenia deklaracji CIT, mimo braku podatku do zapłaty, tak zwany zerowy CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składać należy nie tylko w przypadku, gdy występuje określona kwota, od której zapłacić trzeba podatek. Występują bowiem sytuacje, w których mimo braku podatku CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego. Deklaracja CIT-8 ma za zadanie przekazać organowi podatkowemu informację na temat osiągniętego dochodu, ale również o wszystkiego rodzaju ulgach, zwolnieniach podatkowych oraz kosztach uzyskania przychodu, jakie jednostka rozliczyć może w danym roku podatkowym. Okazać się może zatem, że mimo wykazywanych kwot przychodów, podatnik nie będzie w okresie rozliczeniowym zobowiązany do zapłaty podatku. W konsekwencji może się zdarzyć, że:

 1. Podatnik osiągnął przychód podatkowy, ale kwoty uzyskane przez niego są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
  W takim przypadku jednostka sporządzająca deklarację kwot wolnych od podatku nie wykazuje w zeznaniu CIT-8 przychodu, niemniej ma obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego tę deklarację i wskazać kwoty wolne – zarówno w CIT-8 w części E.1, jak również w załączniku CIT-8/O.
 2. Podatnik nie osiągnął żadnych przychodów, a osiągnął koszty podatkowe, poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
  W takim przypadku podatnik ma obowiązek złożyć CIT-8 wykazując poniesione koszty podatkowe. W efekcie w deklaracji pojawi się strata. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Podatnik może również odliczyć stratę jednorazowo - jeśli nie przekracza ona 5 mln zł. 
 3. Podatnik osiągnął dochód (przychód minus koszty), lecz rozliczył ulgi podatkowe w konsekwencji czego podatek do zapłaty w danym roku wyniósł zero złotych.
  W takim przypadku CIT-8 również trzeba złożyć wypełniając go kwotami przychodów, kosztów, odliczeń podatkowych. Do deklaracji podatkowej należy również dołączyć druki CIT-D lub CIT-8/O.
 4. Podatnik nie wykazał żadnych przychodów ani kosztów
  CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem również w przypadku dochodu zerowego podatnik powinien zadeklarować taką właśnie wysokość. W efekcie brak przychodów i kosztów musi być wskazany w CIT-8.
  Natomiast inaczej będzie w przypadku niektórych przychodów uzyskiwanych przez podatników, do których w ogóle nie stosuje się opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wówczas nie trzeba składać deklaracji i wykazywać przychodów podatkowych.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

CIT-8 nie muszą składać podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie z tytułu:

 1. działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT (wolne są od podatku CIT dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą);
 2. z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 3. z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 4. przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 511), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a ustawy o podatku CIT.
 5. przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1084), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a;
 6. wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495).