Właściwość urzędu skarbowego

W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej:

  • z odpowiedniego rejestru (KRS) lub
  • ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

Właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatkowej grupy kapitałowej jest organ podatkowy właściwy w sprawach tego podatku dla spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników, którzy zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

W przypadku pobrania podatku (realizacji funkcji płatnika) kwoty ryczałtowego podatku wpłacać należy na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika.

Niezależnie od właściwości urzędu skarbowego, podatnik ma obowiązek opłacać podatek dochodowy na wygenerowany na jego rzecz mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek jest niezależny od właściwości miejscowej orgau podatkowego i przyporządkowany jest jednostce. Jego numer sprawdzić można na stronie mikrorachunek.pl wpisując dane jednostki (NIP). 

Baza urzędów skarbowych na e-pity.pl >