Właściwość urzędu skarbowego

W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej:

 • z odpowiedniego rejestru (KRS) lub
 • ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

Właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatkowej grupy kapitałowej jest organ podatkowy właściwy w sprawach tego podatku dla spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników, którzy zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

W przypadku pobrania podatku (realizacji funkcji płatnika) kwoty ryczałtowego podatku wpłacać należy na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika.

Niezależnie od właściwości urzędu skarbowego, podatnik ma obowiązek opłacać podatek dochodowy na wygenerowany na jego rzecz mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek jest niezależny od właściwości miejscowej orgau podatkowego i przyporządkowany jest jednostce. Jego numer sprawdzić można na stronie mikrorachunek.pl wpisując dane jednostki (NIP). 

Baza urzędów skarbowych na e-pity.pl >

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Urzędy Skarbowe właściwe dla dużych podatników

Szereg podmiotów korzystać będzie w zakresie wszelkich rozliczeń podatkowych z jednego z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych położonych w poszczególnych województwach. W ich przypadku nie ustala się właściwości miejscowej w stosunku do lokalnych urzędów, lecz w stosunku do wszystkich czynności korzysta z jednego z tych urzędów. Chodzi m.in. o następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w  rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255),
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro,
 • podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,
 • spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o  których mowa w  ustawie z  dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080),
 • szereg podmiotów skarbu państwa, banki, SKOK - szczegółowo wykaz znajduje się w rozporządzeniu 

Natomiast osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro - podlegają właściwości wyłącznie jednego urzędu skarbowego - I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.

Zmiana urzędu skarbowego zależy od określonych przychodów lub powołana PGK. Zmiana następuje:

 • z pierwszym dniem roku podatkowego, określonego w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zarejestrowanej w formie decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 • z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - w przypadku spółek publicznych;
 • z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek wysokości przychodów. 

Uwaga! W roku 2023 zaliczenie do kategorii z kryterium dochodowym (mln Euro podane powyżej) następuje na podstawie danych za 2022 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2022 r.

Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

 • w przypadku spółek publicznych - 7 dni od dnia zaliczenia do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, lub wyłączenia z tej kategorii;
 • do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii według kryterium przychodowego.