Darowizny – informacje w CIT-8

Darowizna otrzymana przez podatnika CIT (osobę prawną – np. z o.o., stowarzyszenie) na cele wskazane w ustawach podatkowych – czyli darowizna obniżająca dochód u darczyńcy, powoduje określone konsekwencje w deklaracji CIT-8 zarówno u darczyńcy, jak i obdarowanego.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Podmiot otrzymujący darowiznę – obowiązki informacyjne

Jeżeli składam CIT-8, to muszę:

W CIT-8 wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu  przeznaczenia zgodnie:

  • ze sferą działalności pożytku publicznego, na jaki została przeznaczona,
  • celu kultu religijnego
- wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł;

Jeżeli nie składam zeznania CIT-8:

Przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, a także celu kultu religijnego wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł;

Udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, wskazane powyżej, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł. Udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.

Podmiot przekazujący darowiznę – dla uzyskania prawa odliczenia od dochodu kwoty darowizny

Wskazuje w CIT-8/O:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.

Posiadam dokumenty:

  • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu,
  • w przypadku darowizny na cele kształćenia zawodowego - udokumentowałem, że przekazane zostały środki dydaktyczne lub kompletne i zdatne do użytku środki trwałe o okresie och używania nie dłuższym niż 12 lat,
  • w przypadku darowizny na cele walki z COVID przekazane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemną informację  od tej organizacji o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.