Jak wypełnić CIT-8/O - instrukcja

CIT-8/O  - stanowi załącznik, składany z deklaracją CIT-8; w CIT-8/O wskazać należy wszystkie ulgi i odliczenia, z jakich korzysta jednostka na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także na podstawie innych ustaw i rozporządzeń. W deklaracji znajdzie się zatem każda forma zaniechania, ulgi, zwolnienia lub obniżki podatku CIT.

Wypełniając druk CIT-8/O należy zwrócić uwagę, by posługiwać się drukowanymi literami. Druk wypełniać należy zaokrąglając wyłącznie kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku do zapłaty. Pozostałych pól nie należy zaokrąglać. Kwoty zaokrąglane wpisuje się w pełnych złotych w ten sposób, że kwoty 0-49 gr zaokrągla się w dół, a kwoty 50-99 gr – w górę.

Poszczególne pola załącznika CIT-8/O wypełnia się stosując poniższe zasady:

Poz. nr 1 CIT-8/O służy wskazaniu numeru NIP podatnika. Numer ten musi być zgodny z numerem podanym na deklaracji CIT-8, do którego CIT-8/O jest załączana. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej, podawany powinien być numer całej grupy, zgodnie z danymi na druku CIT-8.

W poz. 4 i 5 CIT-8/O wskazać należy okres, za który wypełniany jest załącznik CIT-8/O. Jeżeli rok podatkowy przyjęty przez jednostkę równy jest rokowi kalendarzowemu, wpisać należy okres 01-01-20XX - 31-12-20XX. W przypadku okresu innych 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka podaje okres przyjętego roku podatkowego. Jeżeli okres roku podatkowego jest inny - dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka wskazuje przyjęty przez nią okres. Podać należy okres przyjętego roku podatkowego, a nie termin dnia złożenia deklaracji CIT-8/O.

W poz. 6 podać należy pełną nazwę jednostki. Nie należy wskazywać nazw oddziałów lub zakładów, z tytułu których działalności podatnikowi przysługują ulgi wykazywane w CIT-8/O. Podać należy nazwę wskazywaną w KRS łącznie z oznaczeniem formy organizacyjnej - jeśli stanowi on element obowiązkowy, przy posługiwaniu się jej danymi w obrocie.

Poz. 7 CIT-8/O służy wskazaniu numeru REGON.

W poz. 8 CIT-8/O wpisać należy dochody wolne od podatku ze względu na przeznaczenie na cele statutowe oraz inne cele, tj dochody:

• dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej;

• dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych jednostek

• dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów kasy mieszkaniowej;

• dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

• dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

• dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia;

• dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642);

• dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach;

• wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7;

• dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1567), na zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów;

• dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8;

• dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe;

W poz. 9 wpisać należy dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego - wolne od podatku na podstawie nastepującego przepisu ustawy - wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości,

W poz. 10 wpisać dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;

W poz. 11 wpisać dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele;

W poz. 12 wpisać dochody kościelnych osób prawnych:

a) z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
b) z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze;

oraz łacznie z powyższymi wpisać w poz. 12 dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione powyżej w lit. b;

W poz. 13 wpisać dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności;

W poz. 14 wpisać dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji;

W poz. 15 wpisać dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

W poz. 16 wpisać dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich domowników - jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością;

W poz. 17 wpisać dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia (z zastrzeżeniem dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)), otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m;

W poz. 18 wpisać dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc oraz odsetki od dochodów lub środków, wskazanych wcześniej, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych;

W poz. 19 wpisać dochody, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; wyjątkiem są dochody wskazane w art. 21 ust. 4-6 ustawy o CIT;

W poz. 20 wpisać dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów;

W poz. 21 wpisać  umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia których odstąpiono;

W poz. 22 wpisać dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

W poz. 23 wpisać składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą,

W poz. 24 wpisać dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi;

W poz. 25 wpisać  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;

W poz. 26 wpisać kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;

W poz. 27 wpisać dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 9 i 10 ustawy o CIT;

W poz. 28 wpisać płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

W poz. 29 wpisać  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

W poz. 30 wpisać wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2015 r. poz. 2170 oraz z 2016 r. poz. 381 i 996) - w części przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy;

W poz. 31 wpisać inne dochody (przychody) wolne od podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 tej ustawy, niewykazane w pozycjach powyższych. 

W poz. 32 wpisać dochody wolne na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. poz. 36, z późn. zm.),

W poz. 33 wpisać dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi

W poz. 36 wpisać dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

W poz. 37 wpisać należy zwolnienia z tytułu wspierania innowacyjności w zakresie sprzedaży udziałó i akcji tego rodzaju innowacyjnych podmiotów. Zwalnia się z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w latach 2016-2023 przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną, której:

1)  wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która zainwestowała co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonała zakończenia inwestycji, w aktywa inne niż:

  1. a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez tę spółkę,
  2. b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego tej spółki,
  3. c) nieruchomości, oraz

2)  wartość aktywów, innych niż określone powyżej, nie przekracza 50 000 000 euro według ceny nabycia, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień nabycia aktywów.

W poz. 38 i 39 wpisać inne przychody (dochody) zwolnione z podatku

W poz. 40 podaje się łączną wartość przychodów zwolnionych z podatku. Kwotę tę należy przepisać do poz. 40 CIT-8.

Część B.2. załącznika CIT-8/O (poz. 41-61) służy wykazaniu strat z lat poprzednich odliczanych od przychodu jednostki. W części B.2. wskazać należy wyłącznie straty, które podatnik obecnie wykorzystuje w zeznaniu za dany rok. Nie należy ujmować strat, które podatnik przeznacza do konsumpcji w latach kolejnych.   Należy postępować zgodnie z zasadą, że w wysokość straty, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.  W przypadku składania zeznania za podatkową grupę kapitałową, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Strat takich nie trzeba ujmować w tym polu. Podobnie w przypadku strat sprzed założenia podatkowej grupy kapitałowej, poniesionych przed dniem zawiązania lub wstąpienia do grupy,  nie można rozliczyć w ramach tej grupy, w trakcie trwania umowy. W poz. 61 podać należy łączną wartość strat odliczanych w roku, za który składa się zeznanie (suma pól 44, 48, 52, 56, 60).

Część B.3. załącznika CIT-8/O służy podaniu ulg podatkowych odliczanych od dochodu jednostki.
Łączna wartość ulg podatkowych nie może przekroczyć kwoty przychodu jednostki po wyłączeniu kwot wolnych od podatku oraz łącznej wartości odliczanej w danym roku straty podatkowej.  

W poz. 62 CIT-8/O wskazać należy łączną wartość darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

W poz. 63 CIT-8/O wskazuje się łączną wartość odliczanych w roku podatkowym darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
Innego rodzaju odliczenia wynikające z przepisów innych niż ustawa o CIT wskazać należy w poz. 44.

W poz. 64 podać należy inne darowizny odliczane przez jednostkę.

Poz. 65 CIT-8/O służy podsumowaniu odliczanych kwot, przy czym wpisać należy już kwoty ograniczane kwotą 10% dochodu podatnika. Ograniczenie to stosuje się w stosunku do darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom w tych przepisach wymienione na określone cele oraz darowizn na cele kultu religijnego. Pozostałe kwoty wymienione w poz. 42-44 nie podlegają ograniczeniom. Suma nie obejmuje odliczeń dokonywanych przez banki – w wartości 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (trafiają one do poz. 46 CIT-8/O).

Poz. 66 CIT-8/O służy wskazaniu odliczanych przez banki od dochodu jednostki 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Pozostałe odliczenia wskazuje się w poz. 48 opisując ich rodzaj w poz. 47 CIT-8/O.

Poz. 67 i 68 służy wskazaniu innych odliczeń od podatku

Poz. 69 CIT-8/O służy podsumowaniu całości odliczeń od dochodu. Jest to suma kwot z poz.41, 45, 46 i 48. Kwotę tę należy wpisać w poz. 41 CIT-8.

Pozycjach 70-72 CIT-8/O wskazuje się wydatki inwestycyjne. Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu po obniżeniu go o przysługujące odliczenia wymienione we wcześniejszych pozycjach CIT-8/O (czyli kwoty z poz.39 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot z poz.20 i 50 CIT-8/O). Wpisać należy odliczenia inwestycyjne, do których podatnik zachował uprawnienie na zasadach praw nabytych.

Poz. 73 CIT-8/O służy wykazaniu wydatków poniesionych i możliwych do odliczenia z tytułu działalności badawczo - rozwojowej - do wartości limitów ulgi 10-30% wydatkó kwalifikowanych. 

W poz. 74 CIT-8/O wykazać należy odliczenia od podatku z tytułu inwestycji zagranicznych, m.in. z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – pod warunkiem określonego udziału kapitałowego w tej spółce zagranicznej.

W poz. 75 wpisać należy inne odliczenia

Poz 76-83 służą wpisaniu kwot zwolnionych z opodatkowania CIT lub od których zaniechano poboru podatku oraz inne tytułu obniżek podatkowych

Poz. 84 CIT-8/O służy podsumowaniu wszystkich odliczeń od podatku.