Ważne terminy w spółkach - podatek CIT , KRS i KAS

Poniższe terminy dotyczą spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W przypadku wyboru innego okresu niż rok kalenadarzowy - terminy te należy odpowiednio dostosować do własnego roku obrotowego i uwzgędnić specyfikę jego trwania. W przypadku takich podmiotów terminy na złożenie deklaracji i spełnienie obowiązków zgłoszeń w KRS to odpowiednio miesiąc, trzy miesiące, itd. po zakończeniu obowiązującego spółkę roku oborotowego.

Uwaga na terminy rozliczeń CIT i sprawozdań w 2022 r. 

Uwaga - Gdy termin przypada w dzień wolny od pracy (niedzielę lub święto) lub w sobotę - terminy podane poniżej przesuwają się na najbliższy dzień pracujący.

.
Data końcowa  Przydatny druk Wydarzenie
1.10.2022 Zarządzenie inwentaryzacyjne Termin rozpoczęcia inwentaryzacji – od tej daty sporządzić należy zarządzenie inwentaryzacyjne
  Nie później niż w terminie wydania zarządzenia inwentaryzacji Umowa z biegłym rewidentem – jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania ksiąg
31.12.2021   Zakończenie roku rachunkowego
Na dany dzień dokonuje się wycen składników w walutach obcych, oraz wycen innych składników majątku
3.01.2022   Rozpoczęcie nowego roku rachunkowego
17.01.2022 Zarządzenie inwentaryzacyjne Końcowa data inwentaryzacji.
27.06.2022 Zestawienie obrotów i sald księgi głównej Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym (termin ten przedłuża się o 90 dni)
31.01.2022 CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
31.01.2022 CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
31.01.2022 CIT-9R Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
31.01.2022 CIT-10Z Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku od dochodów (przychodów) przez podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
31.01.2022 CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkowanych na cele inne niż w oświadczeniu CIT-5 lub w deklaracji CIT-6AR
30.06.2022 e-Sprawozdanie finansowe Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki w formie elektronicznej (termin standardowy przedłużony o 3 miesiące)

31.06.2022

CIT-8, CIT-8/AB, CIT-8E

Końcowy termin na złożenie deklaracji na podatek CIT jednostki

UWAGA: Deklarację CIT-8 za 2021 r. złożyć można do końca czerwca 2022 r. Pierwotny termin - 31 marca, czyli wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego - zostaje w 2022 r. wydłużony.

31.03.2022 IFT-2R Końcowy termin na przekazanie informacji
30.09.2022 Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego Termin końcowy dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego (powyższy termin jest przedłużonym o 3 miesiące w stosunku do standardowego)
30.09.2022 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki (powyższy termin jest przedłużonym o 3 miesiące w stosunku do standardowego) Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.09.2022 Uchwała w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty (powyższy termin jest przedłużonym o 3 miesiące w stosunku do standardowego) Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.09.2022 (powyższy termin jest przedłużonym o 3 miesiące w stosunku do standardowego) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.06.2022 Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i złożenia sprawozdania finansowego Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości

15.10.2022

Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - także sprawozdania z działalności.

15.10.2022

W przypadku podmiotów nie mających obowiązku złożenia dokumentów do KRS - złożenie do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty – w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", a w odniesieniu do spółdzielni - w "Monitorze Spółdzielczym".

30.09.2022

CIT/CFC Zeznanie o wysokości dochodu uzyskanego przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Ważne terminy w spółkach - podatek CIT , KRS i KAS

Poniższe terminy dotyczą spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W przypadku wyboru innego okresu niż rok kalenadarzowy - terminy te należy odpowiednio dostosować do własnego roku obrotowego i uwzgędnić specyfikę jego trwania. W przypadku takich podmiotów terminy na złożenie deklaracji i spełnienie obowiązków zgłoszeń w KRS to odpowiednio miesiąc, trzy miesiące, itd. po zakończeniu obowiązującego spółkę roku oborotowego.

Uwaga na terminy rozliczeń CIT i sprawozdań w 2022 r. 

Uwaga - Gdy termin przypada w dzień wolny od pracy (niedzielę lub święto) lub w sobotę - terminy podane poniżej przesuwają się na najbliższy dzień pracujący.

Data końcowa  Przydatny druk Wydarzenie
1.10 Zarządzenie inwentaryzacyjne Termin rozpoczęcia inwentaryzacji – od tej daty sporządzić należy zarządzenie inwentaryzacyjne
  Nie później niż w terminie wydania zarządzenia inwentaryzacji Umowa z biegłym rewidentem – jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania ksiąg
31.12   Zakończenie roku rachunkowego
Na dany dzień dokonuje się wycen składników w walutach obcych, oraz wycen innych składników majątku
1.01   Rozpoczęcie nowego roku rachunkowego
15.01 Zarządzenie inwentaryzacyjne Końcowa data inwentaryzacji.
25-26.03 Zestawienie obrotów i sald księgi głównej Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym
31.01 CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
31.01 CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
31.01 CIT-9R Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
31.01 CIT-10Z Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku od dochodów (przychodów) przez podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
31.01 CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkowanych na cele inne niż w oświadczeniu CIT-5 lub w deklaracji CIT-6AR
31.03 e-Sprawozdanie finansowe Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki w formie elektronicznej

31.03
zmiana
na
30.06

CIT-8, CIT-8/A, CIT-8/B

Końcowy termin na złożenie deklaracji na podatek CIT jednostki

UWAGA: Deklarację CIT-8 za 2020 r. złożyć można do końca czerwca 2021 r. Pierwotny termin - 31 marca, czyli wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego - zostaje w 2021 r. wydłużony.

31.03 IFT-2R Końcowy termin na przekazanie informacji
30.06 Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego Termin końcowy dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego
30.06 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.06 Uchwała w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.06 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.06 Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i złożenia sprawozdania finansowego Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości

15.07

Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - także sprawozdania z działalności.

15.07

W przypadku podmiotów nie mających obowiązku złożenia dokumentów do KRS - złożenie do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty – w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", a w odniesieniu do spółdzielni - w "Monitorze Spółdzielczym".

30.09

CIT/CFC Zeznanie o wysokości dochodu uzyskanego przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »