Ważne terminy w spółkach

Poniższe terminy dotyczą spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W przypadku wyboru innego okresu niż rok kalenadarzowy - terminy te należy odpowiednio dostosować do własnego roku obrotowego i uwzgędnić specyfikę jego trwania. W przypadku takich podmiotów terminy na złożenie deklaracji i spełnienie obowiązków zgłoszeń w KRS to odpowiednio miesiąc, trzy miesiące, itd. po zakończeniu obowiązującego spółkę roku oborotowego.

Uwaga na terminy rozliczeń CIT i sprawozdań w 2020 r. 

W związku ze stane epidemii terminy podatkowe i sprawozdawcze u podatników CIT zostały przedłużone. Terminy do złożenia deklaracji CIT za 2019 i przygotowania sprawozdań finansowych, zakończenia inwentaryzacji, sprawozdań niefinansowych, sprawozdań z płatności znajdują się tutaj.

Uwaga - Gdy termin przypada w dzień wolny od pracy (niedzielę lub święto) lub w sobotę - terminy podane poniżej przesuwają się na najbliższy dzień pracujący.

Data końcowa  Przydatny druk Wydarzenie
1.10 Zarządzenie inwentaryzacyjne Termin rozpoczęcia inwentaryzacji – od tej daty sporządzić należy zarządzenie inwentaryzacyjne
  Nie później niż w terminie wydania zarządzenia inwentaryzacji Umowa z biegłym rewidentem – jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania ksiąg
31.12   Zakończenie roku rachunkowego
Na dany dzień dokonuje się wycen składników w walutach obcych, oraz wycen innych składników majątku
1.01   Rozpoczęcie nowego roku rachunkowego
15.01 Zarządzenie inwentaryzacyjne Końcowa data inwentaryzacji.
25-26.03 Zestawienie obrotów i sald księgi głównej Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym
31.01 CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
31.01 CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
31.01 CIT-9R Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
31.01 CIT-10Z Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku od dochodów (przychodów) przez podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
31.01 CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkowanych na cele inne niż w oświadczeniu CIT-5 lub w deklaracji CIT-6AR
31.03 e-Sprawozdanie finansowe Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki w formie elektronicznej
31.03 CIT-8, CIT-8/A, CIT-8/B Końcowy termin na złożenie deklaracji na podatek CIT jednostki
31.03 IFT-2R Końcowy termin na przekazanie informacji
30.06 Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego Termin końcowy dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego
30.06 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.06 Uchwała w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.06 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie
30.06 Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i złożenia sprawozdania finansowego Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości

15.07

Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdania z działalności.

15.07

W przypadku podmiotów nie mających obowiązku złożenia dokumentów do KRS - złożenie do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, wraz z opinią biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty – w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", a w odniesieniu do spółdzielni - w "Monitorze Spółdzielczym".

30.09

CIT/CFC Zeznanie o wysokości dochodu uzyskanego przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną