Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku:

 • zwolnienia podatkowe,
 • odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu.

Zwolnienia podatkowe związane są z przeznaczeniem uzyskanych przez podatnika przychodów na realizację ściśle określonych celów (np. sfera kultury, dobroczynności, nauki itp.). Szczegółowy zakres zwolnień wskazany jest w art. 17 ustawy o CIT. Kwoty zwolnione z podatku trafiają również do CIT-8 oraz do załącznika CIT-8/O (należy je wykazać w deklaracji i załączniku jako zwolnione; ich wartość nie wpływa na naliczenie wyższego podatku za dany rok podatkowy).

Podstawowe odliczenia (druga z powyższych kategorii) stosowane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych to:

 • Odliczenia – darowizny na pożytek publiczny, odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele „prospołeczne i dobroczynne”, które  określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom z państw UE lub EOG.  Odliczenie możliwe jest łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
 • Odliczenia – na kult religijny, odliczeniu od dochodu podlegają także darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • Odliczenia – na badania i rozwój, czyli na działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,
 • Odliczenia banki – odliczenie dotyczy 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

e-Deklarację CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe

e-Deklaracje CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe przygotujesz i e-wyślesz w programie fillUp Przyjazne formularze, w którym znajdziesz także ponad 4.000 innych e-deklaracji, plików JPK, druków, formularzy oraz wzorów pism i umów. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! 

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdania finansowe do e-KRS >>

Warunki stosowania odliczeń darowizn na cele pożytku publicznego i kultu religijnego

Łączna kwota odliczeń z obu tytułów nie może przekroczyć łącznie 10% dochodu podatnika. Oznacza to, że jeżeli podatnik posiada prawo do ulgi z dwóch tytułów i w obu przypadkach wykorzysta prawo w stopniu maksymalnym tj. 10% dochodu dla każdej z ulg, to końcowo odliczać będzie jedynie 10% tego dochodu, a nie podwójną kwotę, tj. 20%. Podobnie jeżeli skorzysta z ulg w stopniu 8% i 5% to końcowo nie będzie odliczał ulg do 13%, a jedynie 10% kwoty dochodu.

Odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Darowizny rzeczowe wycenić trzeba na zasadach rynkowych.

Odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Warunki stosowania odliczeń na badania naukowe i rozwojowe

Ulga na badanie i rozwój zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Podatnicy, którzy do tej pory korzystali z odliczenia na nabycie nowych technologii mają możliwość stosować nowe odliczenie – tzn. odliczenie dokonane na podstawie poprzedniej ulgi nie ogranicza prawa do skorzystania z nowego odliczenia.

Korzystać z odliczenia można zatem pod warunkiem, gdy:

 • poniesione zostały wydatki na:
  • badania naukowe lub,
  • prace rozwojowe,
 • prace podejmowane są w sposób systematyczny,
 • celem jest zwiększanie wiedzy oraz wykorzystania tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Podstawową zaletą ulgi jest podwójne ujęcie tych samych wydatków - zalicza sie je do kosztów uzyskania przychodów jednostki oraz dodatkowo odlicza się je jako wydatki w ramach ulgi podatkowej.

Wartość odliczenia zależna jest od statusu prawnego korzystającego:

 1. Jeżeli korzystający z ulgi posiada status centrum badawczo - rozwojowego, to:
  1. ulgę oprócz podstawowych wydatków podwyższać można również o odpisy amortyzacyjne odbudowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz o 
  2. ulgę oprócz podstawowych wydatków podwyższać można również o koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy,wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe,
  3. jeśli jest on mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą - rozlicza ulgę w kwocie 150% wydatków (czyli zalicza do kosztów wydatek, plus odlicza ulgę w wysokości 150% tych wydatków), a pozoatałe centra, które nie są takimi przedsiębiorcami - ulgę rozliczają w 150% kosztów z wyjątkiem wydatków na koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - gdzie ulga wynosi 100% poniesionych wydatków.

 2. jeżeli z ulgi korzysta inny podatnik niż centrum badawczo - rozwojowe, to ulga przysługuje w wartości 100% ponoszonych wydatków objętych ulgą. 

Odliczenie dotyczy następujących wydatków:

 • należności z tytułów o pracę i umów pokrewnych (np. pracę nakładczą, telepracę itp.) - szeroko rozumiane kwoty z danego stosunku prawnego, a nie tylko wynagrodzenie podstawowe, oraz składki ZUS z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ale odliczeniu nie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne), w części finansowanej przez płatnika składek (emerytalne (połowa z 19,52 podstawy ustalenia; rentowe (6% podstawy jej ustalenia; wypadkowe – 2,45% podstawy jej ustalenia), jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 • kosztów zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie czy dzieło, składki opłacane z tego tytułu
  • w obu powyższych przypadkach -odliczenie obejmuje wydatki w cześci, w jakiej czas przeznaczony narealizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (związek tych towarów musi być bezpośredni, a zatem musza być one wykorzystywane typowo w działalności kwalifikowanej); nabyte materiały i surowce nie muszą zostać ostatecznie zużyte w procesie badawczo – rozwojowym,
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonejdziałalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, a także nabycie od takiejjednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowychna potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem rozliczającym ulgę na badanie i rozwój,
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; nie może to być jednak wartość odpowiadająca odpisom amortyzacyjnym samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością; podatnik sam ustala wartość odpisów, tzn. nie musi to być wyłącznie wartość ustalona według metody liniowej, ale również odpis jednorazowy, przyspieszony, czyli przyjęty według szybszych metod amortyzacji, niż metoda liniowa,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Wyjątkowo część z nich moga rozliczać jednostki posiadające status centrum badawczo - rozwojowego. 

W ramach ulgi nie można rozliczać wydatków ogólnych, m.in. kosztów:

 • wynajmu, użytkowania lub utrzymania lokali, czynszu, sprzątania, wydatków na media (związanych z ogólnym zaopatrzeniem lokali w media),
 • usług księgowych, doradztwa (poza doradztwem B+R, wskazanym powyżej), prawnych;
 • usług pocztowych, internetowych, kurierskich, dostawczych;
 • urządzeń i sprzętu niezaliczonego do środków trwałych;
 • ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności za szkody wywołanych działalnością przedsiębiorstwa, w tym działalnością związaną z badaniami i rozwojem.

Uwaga! Istnieją górne limitu odliczanych kwot - wynikają one z  rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. )