Odliczenia w CIT-8

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oprócz metod optymalizacji międzynarodowej powinien rozważyć dwa rodzaje zmniejszeń podatku:

 • zwolnienia podatkowe,
 • odliczenia od wykazanego w CIT-8 dochodu.

Zwolnienia podatkowe związane są z przeznaczeniem uzyskanych przez podatnika przychodów na realizację ściśle określonych celów (np. sfera kultury, dobroczynności, nauki itp.). Szczegółowy zakres zwolnień wskazany jest w art. 17 ustawy o CIT. Kwoty zwolnione z podatku trafiają również do CIT-8 oraz do załącznika CIT-8/O (należy je wykazać w deklaracji i załączniku jako zwolnione; ich wartość nie wpływa na naliczenie wyższego podatku za dany rok podatkowy).

Podstawowe odliczenia (druga z powyższych kategorii) stosowane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych to:

 • Odliczenia – darowizny na pożytek publiczny, odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele „prospołeczne i dobroczynne”, które określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom z państw UE lub EOG. Odliczenie możliwe jest łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • Odliczenia – na kult religijny, odliczeniu od dochodu podlegają także darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • Odliczenia – na badania i rozwój, czyli na działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,
 • Odliczenia banki – odliczenie dotyczy 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 • Odliczenia - na cele edukacji (kształcenia) zawodowej szkołom publicznym, odliczenie limitowane limitem 10% dochodu jednostki; darowizna dotyczyć może składników majątku - materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat,
 • Odliczenie na walkę z COVID-19, odliczenie nie jest limitowane kwotą dochodu - przysługuje w granicach od 200 do 100% przekazanych środków (decydującą jest data darowizny), 
 • Odliczenie darowizny sprzętu komputerowego - wyłącznie laptopów lub tabletów na rzecz organom prowadzącym placówki oświatowe lub organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na przekazanie ich jednostkom oświatowym; odliczenie nie jest limitowane kwotą dochodu, przysługuje w granicach od 200 do 100% przekazanych środków (decydującą jest data darowizny),
 • Ulga na prototyp - daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
 • Ulga prowzrostowa, marketingowa - dotyczy kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, rozumianych jako rzeczy wytworzone przez podatnika,
 • Ulga konsolidacyjna - polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na nabycie udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną,
 • Ulga na IPO - czyli odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 • Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację - odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (czyli polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
  kultury), działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
 • Ulga na terminale płatnicze - odliczenia wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Ulga na prototyp

Co to jest

Ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Produkt powinien być rozumiany zgodnie z ustawą o rachunkowości i powinien powstać w wyniku prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. 

Przez produkcję próbną należy rozumieć etap rozruchu technologicznego produkcji, w trakcie którego nie są wymagane dalsze prace projektowo-konstrukcyjne czy inżynieryjne, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu. 

Etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu. 

Zgodnie  z ustawą wprowadzenie na rynek nowego produktu to działania podejmowane w celu uzyskania certyfikatów i zezwoleń dotyczących produktu, umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. Uwaga! Chodzi tylko o te certyfikaty i zezwolenia, bez których zgodnie z prawem nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu. Ulga nie obejmuje wydatków na certyfikaty i akredytacje, których pozyskanie nie jest konieczne dla rozpoczęcia sprzedaży.

Jakie koszty

Ustawa wprost wskazuje, jakich wydatków dotyczy ulga na prototyp.

Koszty produkcji to:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji,
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to:

 • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • koszty badania cyklu życia produktu;
 • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Wartość odliczenia

Maksymalna wartość, którą można odliczyć to 30% kosztów. Odliczenie nie może także przekroczyć 10% dochodu osiągniętego przez podatnika z działalności innej niż zyski kapitałowe.

Warto także dodać, iż co do zasady wysokość kosztów podlegających odliczeniu oblicza się w wartości netto, tj. bez podatku od towarów i usług. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatek ten nie podlega odliczeniu lub zwrotowi – wówczas kwotę odliczenia należy uwzględnić w wartości brutto.

Kiedy odliczyć 

Odliczenie wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione koszty. W przypadku, gdy podatnik poniósł stratę lub jego dochód jest za mały, aby skorzystać z odliczenia w jednym roku, istnieje możliwość skorzystania z odliczenia w zeznaniu składanym w sześciu kolejnych następujących po sobie latach podatkowych. Przy czym muszą to być lata, które następują bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Pozostałe warunki

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień strefowych lub zwolnień na podstawie decyzji o wsparciu, kwoty podlegające odliczeniu pomniejszają odpowiednio o kwoty, które zostały uwzględnione przy kalkulacji dochodu objętego tymi zwolnieniami.

Koszty związane z ulgą na prototyp powinny być faktycznie poniesione przez podatnika i nie mogą mu zostać zwrócone w jakiejkolwiek formie, czy też nie zostały przez niego odliczone od podstawy opodatkowania.

Ulga prowzrostowa - marketingowa

Co to jest

Ulga dotyczy kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, rozumianych jako rzeczy wytworzone przez podatnika. Za zwiększenie przychodów ze sprzedaży nie będzie uznana sprzedaż do podmiotu powiązanego.

Jakie koszty

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 • uczestnictwa w targach, poniesione na:
 • organizację miejsca wystawowego,
 • zakup biletów lotniczych pracowników,
 • zakwaterowanie i wyżywienie pracowników
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Wartość odliczenia

Zgodnie z ustawą wartość odliczenia nie może przekroczyć 1.000.000 PLN, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Jeśli więc podatnik osiągnął dochód w wysokości 1.000.000 PLN, po skorzystaniu z ulgi nie zapłaci za dany rok podatku.

Kiedy odliczyć 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługującego mu odliczenia, odliczenia w pozostałej części może dokonać w zeznaniach składanych za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Warunek wzrostu sprzedaży

Uwaga! Ulga przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik jest w stanie wykazać wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione zostały koszty zwiększenia tych przychodów. 

Ustawa nie narzuca warunków co do wielkości wzrostu. Spełnienie warunku wzrostu ustala się porównując przychody ze sprzedaży produktów w danym roku podatkowym w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów. Warto pamiętać, iż do wielkości tej sprzedaży nie wlicza się przychodów ze sprzedaży produktów wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zakładając więc, że podatnik poniósł koszty związane ze zwiększeniem sprzedaży produktów w 2023 r., będzie musiał wykazać wzrost tej sprzedaży w 2024 r. i 2025 r. w stosunku do wartości tej sprzedaży ustalonej na 31.12.2022.

Konieczność zwrotu

Jeśli podatnik skorzysta z odliczenia i nie spełni warunku wzrostu sprzedaży, będzie miał obowiązek doliczenia do swojego dochodu uprzednio odliczonej kwoty. Doliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów. Bazując więc na wskazanym wyżej przykładzie, jeśli podatnik nie wykaże wzrostu sprzedaży w 2024 r., będzie musiał doliczyć wartość odliczenia w zeznaniu składanym za ten rok, czyli do 31 marca 2025 r.

Pozostałe warunki

Podobnie jak w przypadku ulgi na prototyp, odliczenie nie dotyczy wydatków objętych ulgą strefową lub zwolnieniem na mocy decyzji o wsparciu, wydatków zwróconych podatnikowi lub uprzednio odliczonych.

Ulga konsolidacyjna

Co to jest

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na nabycie udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną.

Jakie koszty

Ustawa zawiera dwa typy warunków dotyczących kosztów na nabycie udziałów.

W pierwszej kolejności są to warunki dotyczące spółki, w której nabywane są udziały lub akcje, tj.:

 • spółka ta ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 • główny przedmiot jej działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika i działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową
 • działalność wskazana wyżej była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące,
 • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi,
 • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki, w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Kolejna kategoria warunków odnosi się do rodzaju wydatków na nabycie udziałów (akcji). Zgodnie z ustawą są to wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

 • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

- z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

Wartość odliczenia

Maksymalna wartość odliczenia wynosi 250.000 PLN w roku podatkowym i nie może przekroczyć dochodu osiągniętego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (tj. odliczenie nie będzie powodować powstania straty).

Kiedy odliczyć 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały nabyte udziały (akcje).

Konieczność zwrotu

Podatnik będzie musiał „oddać” odliczoną kwotę jeśli dokona sprzedaży albo umorzenia udziałów w spółce przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia – dotyczy to również sytuacji, gdy sprzedaży lub umorzenia dokona jego następca prawny. Podobnie będzie, jeśli w tym czasie podatnik lub jego następca prawny zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne prawne okoliczności zakończenia działalności przez te podmioty.

W takim przypadku podatnik albo jego następca prawny mają obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do zbycia lub umorzenia. Podobnie będzie, jeśli w tym czasie

Pozostałe warunki

Ulga pozwala na podwójne rozliczenie wskazanych wyżej wydatków na nabycie udziałów (akcji). Jak wynika wprost z przepisów wydatki odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi w uldze konsolidacyjnej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.

Ulga na IPO

Co to jest

Ulga dotyczy możliwości odliczenia przez podatnika, w tym również podatnika korzystającego z opodatkowania na zasadzie IP Box, od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Jakie koszty

Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą, poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Wartość odliczenia

Możliwość odliczenia dotyczy:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

Kiedy odliczyć 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu

Pozostałe warunki

Wydatki na emisję akcji objęte ulgą IPO podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone, w tym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Co to jest

Ulga dotyczy możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (czyli polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury), działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Jakie koszty

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego, o którym mowa w ustawie o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy; oznacza to, iż są to koszty ponoszone na:
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego, 
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
 • stypendium sportowego - przy czym przez stypendium sportowe, rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej
 • imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych (warto w tym miejscu wskazać, iż w rozumieniu tej ustawy masowa impreza sportowa to impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na: a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300, b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000)

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie

 • instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

  • Stypendia - za wyniki w nauce lub w sporcie oraz naukowe oraz stypendia dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, przyznawane zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 283 ustawy wprowadzającej z 3 lipca 2018 r.).
  • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie (ustalonych zgodnie z art. art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów
 • sfinansowanie studiów dualnych, tzn. studiów o profilu praktycznym prowadzonym z udziałem pracodawcy, których organizację określa umowa zawarta w formie pisemnej (na podstawie art. 62 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk
 • wynagrodzenie wypłacane pracownikowi będącemu absolwentem studiów uczelni, z którą podatnik zawarł umowę o organizację praktyk zawodowych, zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika 

Wartość odliczenia

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, zaś maksymalne możliwe odliczenie to 50% wskazanych wyżej kosztów.

Kiedy odliczyć 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Pozostałe warunki

W każdym przypadku koszty muszą być poniesione na podstawie umowy podatnika zawartej z uczelnią. Podobnie jak w przypadku pozostałych ulg (za wyjątkiem ulgi związanej z IPO), koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej.

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Ulga na terminale płatnicze

Co to jest

Ulga polega na możliwości odliczenia wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku.

Jakie koszty

Przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego należy rozumieć opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a-19ab ustawy o usługach płatniczych (chodzi tu o opłatę intercharge – czyli opłatę uiszczaną z tytułu transakcji bezpośrednio lub pośrednio  pomiędzy wydawcą a agentem rozliczeniowym, zaangażowanymi w transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę, przy czym kompensatę netto lub inne uzgodnione wynagrodzenie uznaje się za część opłaty interchange; opłatę akceptanta – tj. opłatę uiszczaną przez odbiorcę na rzecz agenta rozliczeniowego w związku z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o kartę; opłatę systemową - opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie), i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zgodnie z ustawą terminalem płatniczym jest urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Wartość odliczenia

2500 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników, którzy zgodnie z przepisami Ustawy o VAT są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących

1000 zł w roku podatkowym – w przypadku pozostałych podatników

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Ustawa przewiduje także możliwość odliczenia 200% wydatków poniesionych w danym roku podatkowym, nie więcej niż 2000 zł, dla małych podatników, którzy spełniają warunki do 15-dniowego zwrotu VAT (na bazie art. 87 ust. 6d-6l tej ustawy).

Odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

Kiedy odliczyć 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.

Pozostałe warunki

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Warunki stosowania odliczeń darowizn na cele pożytku publicznego i kultu religijnego

Łączna kwota odliczeń z obu tytułów nie może przekroczyć łącznie 10% dochodu podatnika. Oznacza to, że jeżeli podatnik posiada prawo do ulgi z dwóch tytułów i w obu przypadkach wykorzysta prawo w stopniu maksymalnym tj. 10% dochodu dla każdej z ulg, to końcowo odliczać będzie jedynie 10% tego dochodu, a nie podwójną kwotę, tj. 20%. Podobnie jeżeli skorzysta z ulg w stopniu 8% i 5% to końcowo nie będzie odliczał ulg do 13%, a jedynie 10% kwoty dochodu.

Odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Darowizny rzeczowe wycenić trzeba na zasadach rynkowych.

Odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Warunki stosowania odliczeń na badania naukowe i rozwojowe

Ulga na badanie i rozwój zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Podatnicy, którzy do tej pory korzystali z odliczenia na nabycie nowych technologii mają możliwość stosować nowe odliczenie – tzn. odliczenie dokonane na podstawie poprzedniej ulgi nie ogranicza prawa do skorzystania z nowego odliczenia.

Korzystać z odliczenia można zatem pod warunkiem, gdy:

 • poniesione zostały wydatki na:
  • badania naukowe lub,
  • prace rozwojowe,
 • prace podejmowane są w sposób systematyczny,
 • celem jest zwiększanie wiedzy oraz wykorzystania tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Podstawową zaletą ulgi jest podwójne ujęcie tych samych wydatków - zalicza sie je do kosztów uzyskania przychodów jednostki oraz dodatkowo odlicza się je jako wydatki w ramach ulgi podatkowej.

Wartość odliczenia zależna jest od statusu prawnego korzystającego:

 1. Jeżeli korzystający z ulgi posiada status centrum badawczo - rozwojowego, to:
  1. ulgę oprócz podstawowych wydatków podwyższać można również o odpisy amortyzacyjne odbudowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz o
  2. ulgę oprócz podstawowych wydatków podwyższać można również o koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy,wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe,
  3. jeśli jest on mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą - rozlicza ulgę w kwocie 150% wydatków (czyli zalicza do kosztów wydatek, plus odlicza ulgę w wysokości 150% tych wydatków), a pozostałe centra, które nie są takimi przedsiębiorcami - ulgę rozliczają w 150% kosztów z wyjątkiem wydatków na koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - gdzie ulga wynosi 100% poniesionych wydatków.
 2. jeżeli z ulgi korzysta inny podatnik niż centrum badawczo - rozwojowe, to ulga przysługuje w wartości 100% ponoszonych wydatków objętych ulgą.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Odliczenie dotyczy następujących wydatków:

 • należności z tytułów o pracę i umów pokrewnych (np. pracę nakładczą, telepracę itp.) - szeroko rozumiane kwoty z danego stosunku prawnego, a nie tylko wynagrodzenie podstawowe, oraz składki ZUS z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ale odliczeniu nie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne), w części finansowanej przez płatnika składek (emerytalne (połowa z 19,52 podstawy ustalenia; rentowe (6% podstawy jej ustalenia; wypadkowe – 2,45% podstawy jej ustalenia), jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 • kosztów zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie czy dzieło, składki opłacane z tego tytułu
  • w obu powyższych przypadkach -odliczenie obejmuje wydatki w cześci, w jakiej czas przeznaczony narealizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (związek tych towarów musi być bezpośredni, a zatem musza być one wykorzystywane typowo w działalności kwalifikowanej); nabyte materiały i surowce nie muszą zostać ostatecznie zużyte w procesie badawczo – rozwojowym,
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonejdziałalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, a także nabycie od takiejjednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowychna potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem rozliczającym ulgę na badanie i rozwój,
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; nie może to być jednak wartość odpowiadająca odpisom amortyzacyjnym samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością; podatnik sam ustala wartość odpisów, tzn. nie musi to być wyłącznie wartość ustalona według metody liniowej, ale również odpis jednorazowy, przyspieszony, czyli przyjęty według szybszych metod amortyzacji, niż metoda liniowa,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Wyjątkowo część z nich moga rozliczać jednostki posiadające status centrum badawczo - rozwojowego.

W ramach ulgi nie można rozliczać wydatków ogólnych, m.in. kosztów:

 • wynajmu, użytkowania lub utrzymania lokali, czynszu, sprzątania, wydatków na media (związanych z ogólnym zaopatrzeniem lokali w media),
 • usług księgowych, doradztwa (poza doradztwem B+R, wskazanym powyżej), prawnych;
 • usług pocztowych, internetowych, kurierskich, dostawczych;
 • urządzeń i sprzętu niezaliczonego do środków trwałych;
 • ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności za szkody wywołanych działalnością przedsiębiorstwa, w tym działalnością związaną z badaniami i rozwojem.

Uwaga! Istnieją górne limitu odliczanych kwot - wynikają one z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ).

Warunki stosowania odliczeń na COVID (odliczenie obowiązywało do 16 maja 2022 roku)

W przypadku darowizny komputerów przenośnych, darowizna powinna być przekazana:

 • organom prowadzącym placówki oświatowe;
 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

W przypadku darowizny na walkę z COVID, powinna być ona przekazana:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
 • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);
 • Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej „Funduszem COVID”.

Odliczenia obejmują wydatki za okres do 16 maja 2022 r.