Jak wypełnić CIT-ST/A instrukcja

Załącznikiem do CIT-ST jest deklaracja CIT-ST/A – informacja o posiadanych przez podmiot zakładach (oddziałach). Jeżeli przedsiębiorca nie posiada wyodrębnionych oddziałów, nie ma obowiązku składać takiego załącznika.

Zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla siedziby podatnika.

Gdy określone miejsce wykonywania pracy nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem, podatnik ma obowiązek złożenia formularza CIT-ST, nie składa natomiast druku CIT-ST/A. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę zdalną (telepracę) z miejscem pracy , które nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem ani jego zorganizowaną częścią nie zmusza do złożenia załącznika CIT-ST/A. Podmiot wskazuje natomiast w CIT-ST zatrudnienie poza siedzibą takiego pracownika (pod konkretnym adresem). W przypadku zatrudnienia pracownika mobilnego z miejscem pracy przekraczającym właściwość miejscową gminy, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, podmiot nie powinien wykazywać posiadania zakładu poza siedzibą.

Poz. nr 1 CIT-ST/A służy wskazaniu numeru NIP podatnika. Numer ten musi być zgodny z numerem podanym na deklaracji CIT-8, do którego CIT-ST/A jest załączana. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej, podawany powinien być numer całej grupy, zgodnie z danymi na druku CIT-8/A lub CIT-8/B.

W poz. 2 wskazać należy numer załącznika. Chodzi o numer spośród dołączanych załączników CIT-ST/A, a nie spośród wszystkich załączników lub deklaracji składanych łącznie. Należy podać kolejny numer formularza (załącznika) w ogólnej liczbie wszystkich składanych przez podatnika formularzy (załączników) CIT-ST/A.

W poz. 3 podać należy pełną nazwę jednostki. Nie należy wskazywać nazw oddziałów lub zakładów, z tytułu których działalności składane jest CIT-ST/A. Podać należy nazwę wskazywaną w KRS łącznie z oznaczeniem formy organizacyjnej - jeśli stanowi on element obowiązkowy, przy posługiwaniu się jej danymi w obrocie.

Poz. 4 CIT-ST/A służy wskazaniu numeru REGON podmiotu – jednostki deklarującego posiadanie zakładów (oddziałów).

Część B informacji CIT-ST/A służy wskazaniu adresów poszczególnych zakładów podmiotu składającego informację CIT-ST oraz informację CIT-ST/A. Podać należy dane identyfikacyjne oddziałów (zakładów) oraz ich adres. Zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »