Spółki komandytowe, jawne, cywilne i jednoosobowi przedsiębiorcy a podatek CIT za 2021

Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy - zgodnie z brzmieniem nazwy - osób prawnych. Dodatkowo oprócz osób prawnych podatkowi podlegają spółki kapitałowe w organizacji. Nie są one jednak jedynymi podmiotami, które zobowiązane są do zapłaty tego podatku. Podatnikami CIT są bowiem również inne podmioty mimo że nie posiadają one statusu osoby prawnej.

Spółki komandytowe podatnikami CIT za 2021

Spółki komandytowe i komandtowo akcyjne podlegają opodatkowaniu CIT bez względu na to, jakie podmioty pełnią w spółkach rolę komandytariusza lub komplementariusza. Natomiast ich wspólnicy będący:

 • podatnikami PIT (np. osoby fizyczne) - rozliczają przychody z kapitałów pieniężnych odpowiednio do ich udziałów w spółce; podatnicy są zwolnieni z podatku PIT do wartości kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem; zwolnienia nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  • jest członkiem zarządu:
   • spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
   • spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.
 • w przypadku osoby fizycznej będącej komplementariuszem zwolnienia nie stosuje się - dopuszczalne jest odliczenie od pobieranego, 19% podatku kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za dany rok, za który zysk jest wypłacany (czyli neutralizacja podatku CIT po stronie spółki komandytowej).

Dopuszczalne jest opodatkowanie w ten sposób spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. albo od 1 maja 2021 r. w przypadku podjęcia w tym zakresie decyzji przez organy spółki. Decyzja powinna zostać dodatkowa przedstawiona do 31 grudnia 2020 r. organowi skarbowemu. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Spółki jawne podatnikami CIT za 2021

Podmioty tego rodzaju stają się podatnikami CIT począwszy od 2021 r. Opłacają one podatek CIT jeżeli spełnione będą następujące warunki: 

 • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:
  • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.2) ), lub
  • aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.

Oświadczenie to składane powinno być do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki

Pierwszą informację spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień: 

 • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;
 • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Spółki jawne zaczynające działalność po 31 stycznia 2021 r. chcąc zachować status podmiotu transparentnego podatkowo muszą złożyć ww. informację przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.

na formularzu CIT-15J oraz załączniku do tego formularza CIT/JW, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. 

Podatkowe grupy kapitałowe podatnikami CIT

Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Dzięki utworzeniu PGK rozliczenie strat i przychodów powstaje w ramach grupy - podatnicy tworzący spółkę nie muszą osobno rozliczać podatku, deklarują go wspólnie jako grupa podmiotów.

Podatkową grupę kapitałową traktuje się jako podatnika CIT w przypadku, gdy 

 • tworzą ją wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  • przeciętny kapitał zakładowy, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 500 000 zł,
  • jedna ze spółek (dominująca) posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek (zależnych), która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  • spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  • w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 • umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej:
  • została zawarta przez spółkę dominującą i spółki zależne, w formie aktu notarialnego, na okres co najmniej 3 lat podatkowych,
  • została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki powyżej wskazane, a ponadto:
   • nie korzystają ze zwolnień podatkowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT oraz ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
   • w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej nie ustalają lub nie narzucają warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,
  • podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach – w wysokości co najmniej 2%.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »