Podpisywanie e-Sprawozdań finansowych PESEL

Dokumenty dotyczące zamknięcia roku składa się do e-KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.  iPrzekazania tych dokumentów należy dokonać wyłącznie do takiego systemu i odpowiednio je w związku z tym składaniem podpisać.

Zgłoszenie do KRS w formie elektronicznej dokumentów opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

Pojawia się zatem obowiązek posiadania numeru PESEL przez osoby pełniące powyższe czynności, gdyż nie ma możliwości., by złożenia dokonała inne osoba lub podmiot, której udzielono pełnomocnictwa do działania.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Numer PESEL może uzyskać osoba, która zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, natomiast inna osoba bez takiego meldunku – otrzyma ten numer na wniosek, złożony:

  • w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania (obecnego lub przyszłego),
  • w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy takiej osoby,
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Niezależnie od złożenia należy pamiętać, że sprawozdanie finansowe musi być prawidłowo podpisane – podpis musi być złożony nie odręcznie, lecz na elektronicznej formie sprawozdania. Podpis składa osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. W zakresie samego podpisania sprawozdania numer PESEL nie jest potrzebny – wystarczającym jest posługiwanie się podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Posłużyć można się również podpisem wydanym w innym unijnym państwie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS).

Istnieje możliwość, aby sprawozdania finansowe do KRS składał pełnomocnik profesjonalny - adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem wewnętrznego systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.