Jak wypełnić CIT-BR instrukcja

Uproszczone sprawozdanie stanowi załącznik do deklaracji CIT-8. Nie należy składać go samodzielnie bez deklaracji CIT-8.

Poz.1 numer identyfikacji podatkowej składającego CIT-8. Podmiot posiadający odrębny numer nip składa osobny CIT-8 oraz osobny załącznik. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej składany jest jeden CIT/BR, podawany powinien być numer całej grupy, zgodnie z danymi na druku CIT-8.

Poz. 4-5 CIT-8/O wskazać należy okres, za który wypełniany jest załącznik CIT-8/O. Jeżeli rok podatkowy przyjęty przez jednostkę równy jest rokowi kalendarzowemu, wpisać należy okres 01-01-20XX - 31-12-20XX. W przypadku okresu innych 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka podaje okres przyjętego roku podatkowego. Jeżeli okres roku podatkowego jest inny - dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka wskazuje przyjęty przez nią okres. Podać należy okres przyjętego roku podatkowego, a nie termin dnia złożenia deklaracji CIT-8/O.

Poz. 7-8 podawać należy dane zgodnie z CIT-8. Nie należy przekazywać załączników za oddział lub za poszczególne jednostki grupy podatkowej.

Poz. 9 istotna jest ze względu na wartości odliczenia ulgi od podstawy opodatkowania. Należy zaznaczyć kwadrat nr 1 jeśli spełniony został warunek pozostawania podatnikiem nie większym niż średni przedsiębiorca (lub podatnikiem mniejszym). Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Podmiot mniejszy niż średni zaznacza również kwadrat nr 1, natomiast pozostali, więksi podatnicy zaznaczają kwadrat nr 2

Część B CIT/BR służy ustaleniu limitu łącznego wydatków, które można uznawać za koszty kwalifikowane. W efekcie suma kwot wskazanych w części B obniży podstawę opodatkowania w CIT-8.

W poz. 10 i 11 CIT/BR wskazuje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu – obejmuje ona kwoty wypłacane na poczet stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy - wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Wpisać należy wszystkie koszty poniesione na tego rodzaju wynagrodzenia związane z działalnością badawczo – rozwojową. Natomiast w poz. 11 niezależnie od tego czy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub innym podatnikiem w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej kwota wpisana to 50% kosztów wykazanych w poz. 10. Kwota pobierana do ulgi wynikać będzie z poz. 11 a nie poz. 10.

W poz. 12 wskazuje się koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wpisać należy kwoty w pełnej wartości, bez ograniczeń procentowych.

W poz. 13 wpisać należy koszty poniesione na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.60)) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wpisać należy koszty poniesione w pełnej wartości, bez żadnych ograniczeń procentowych.

W poz. 14 wpisać należy odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4; Wpisać należy pełną kwotę, bez ograniczeń procentowych związanych z korzystaniem z ulgi.

W poz. 15 wpisać należy koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika, na:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

W poz. 15 wpisać należy pełną kwotę wydatkowaną na powyższe cele. Natomiast w poz. 16 dochodzi do uszczegółowienia, jaka jest łączna wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. W efekcie:
• podatnik będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą – wpisać powinien 50% kwoty wydatków kwalifikowanych,
• pozostali podatnicy – wpisują tu kwotę 0 zł

Kwota z poz. 16 jest faktyczną kwotą odliczaną w CIT-8.

W poz. 17 wpisać należy koszty ponoszone z tytułu dokonywanych w danym roku podatkowym, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W poz. 18 sumuje się koszty rozliczane w ramach ulgi na działalność badawczo – rozwojową w całości.

Następnie w poz. 19 dokonuje się podziału kwot wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem procentowego ich ograniczenia. Przeprowadza się to zgodnie z zasadą, że:

 • podatnik będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą – wpisać powinien 50% kwoty wydatków kwalifikowanych,
 • pozostali podatnicy – wpisują 30% tej kwoty.

W poz. 20 sumuje się łączną wartość odliczenia – po ograniczeniu procentowym zastosowanym w zależności od wielkości podatników.

W poz. 21 ustalana jest wartość kosztów kwalifikowanych z lat poprzednich i odliczanych w danym roku. Odliczenia kosztów na działalność B+R dokonuje się bowiem co do zasady w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Jeżeli podatnik posiada kwotę do odliczenia, ale nie decyduje się na jej wykorzystanie w danym roku – pole pozostawia puste. Możliwe jest wpisanie pełnej wartości z kwoty z lat poprzednich lub jej części, zgodnie z decyzją podatnika.

Pole 22 służy do podsumowania kwot, które ulegają odliczeniu w danym roku. Jest to suma odliczenia z danego roku i lat wcześniejszych, w latach tych nie odliczonych.

Pole 23 ustala faktyczną wartość odliczenia przysługująca w danym roku – w związku z wartością podstawy opodatkowania. Jeśli kwota ulgi będzie wyższa niż ta podstawa – to w polu 23 należy ograniczyć wartość ulgi do wartości podstawy opodatkowania wykazanej w deklaracji CIT.

Pole 24 służy do wykazania różnicy pomiędzy kwotą do odliczenia a kwotą limitowaną w polu 23. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego na podstawie odliczenia i stawki podatku 19% lub 15%, obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Zasadę tę stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą. Kwota wykazana w poz. 24 stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Zwrot nie przysługuje się (poz. 24 nie wypełniają) do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, albo
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Poz. 26 służy do przeniesienia zwrotu na lata kolejne. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń (wynika to z pola 23 CIT/BR), odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Część C służy wskazaniu rodzaju działalności i jednostek prowadzących badania na rzecz podatnika. Należy zaznaczyć odpowiednie pola w związku z określoną działalnością i tak:

Poz. 26 oraz 28-30 zaznaczają podatnicy prowadzący rozliczający koszty kwalifikowane wydawane na poczet:

 • badań naukowych, czyli zaznaczane są następujące pozycje przy spełnieniu poniższych warunków:
  a) poz. 26 i poz. 28 - gdy są to badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  b) poz. 26 i poz. 29 - gdy są to badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  c) poz. 26 i 30 - gdy są to badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Poz. 27 zaznaczają podatnicy prowadzący prace rozwojowe, czyli nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Część D zaznaczają i opisują wyłącznie podmioty rozliczające w ramach ulgi B+R koszty poniesione na badania podstawowe, czyli na oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.