Jak wypełnić CIT-BR instrukcja

Deklaracja CIT-BR stanowi załącznik do deklaracji CIT-8. Nie należy składać go samodzielnie bez deklaracji CIT-8.

Poz.1 numer identyfikacji podatkowej składającego CIT-8. Podmiot posiadający odrębny numer nip składa osobny CIT-8 oraz osobny załącznik. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej składany jest jeden CIT/BR, podawany powinien być numer całej grupy, zgodnie z danymi na druku CIT-8.

Poz. 4-5 CIT-8/BR wskazać należy okres, za który wypełniany jest załącznik druk CIT-BR. Jeżeli rok podatkowy przyjęty przez jednostkę równy jest rokowi kalendarzowemu, wpisać należy okres 01-01-20XX - 31-12-20XX. W przypadku okresu innych 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka podaje okres przyjętego roku podatkowego. Jeżeli okres roku podatkowego jest inny - dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, jednostka wskazuje przyjęty przez nią okres. Podać należy okres przyjętego roku podatkowego, a nie termin dnia złożenia deklaracji CIT-8/BR.

Poz. 8 ustalić należy, czy podatnik posiadał w danym roku status centrum badawczo - rozwojowego. Statusa taki dotyczy przedsiębiorców niebędących instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201), prowadzący badania lub prace rozwojowe. Status taki może mieć podmiot:

 • którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:
  a) 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo
  b) 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto;
 • który stosuje przepisy o rachunkowości;
 • który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Spełnienie kryteriów co do przychodów ustala się na podstawie sprawozdania z badania oraz zatwierdzonego przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku, a status nadany musi być w trakcie roku przez Ministra Gospodarki (decydująca jest data nadania statusu, a nie data złożenia wniosku lub spełnienie kryteriów uprawniających do zaliczenia do kategorii centrum badawczo - rozwojowego.

Poz. 9-10 wypełniają wyłącznie centra badawczo - rozwojowe.

Poz. 11 wypełniają wyłącznie centra badawczor - rozwojowe. Pozosali podatnicy, spełniający status mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw pole pozostawiają puste. 

Część B.1 dzieli się zgodnie z ponoszonymi kosztami kwalifikowanymi i wykazuje się kwoty - zgodnie z rodzajami ponoszonych wydatków, dokumentowanych zgodnie z przepisami. Wypełniają ją wszyscy podatnicy korzystający z ulgi B+R. 

Część B.2 wypełniają wyłącznie podmioty posiadające status centrum badawczo - rozwojowego. 

Poz. 32-33 służą wskazaniu nadwyżki kwot, jakie odliczać mogą podmioty stanowiące centrum b-r z tytułu wydatków, wykazanych już w części B.1. W efekcie nalezy je ustalić najpierw sumują poszczególne pozycje z cz. B.1, a następnie mnożąc przez 1,5. 

Poz. 34 - 35 wypełniane są kwotami:

 • dokonywanych w danym roku podatkowym, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w ustawie o szkolnictwie wyższym i naucena warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Poz. 37 - 47 ustalane są zgodnie z zasadą, że kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 • w przypadku gdy podatnik będący centrum b-r jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą - 150% kosztów (wypełniają poz. 36),
 • w przypadku pozostałych podatników posiadających status centrum b-r - 150% wszystkich kosztów oprócz kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (gdzie limit wynosi 100% kosztów) (wypełniają poz. 36),
 • w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów (wypełniają oni poz. 37).

Po. 39 - 40 wypełniane sa na podstawie praw nabytych - z tytułu ponoszonych wydatków z lat poprzednich, nieodliczonych ze względu na wysokość podstawy opodatkowania zmniejsoznej poprzednio do zera ulgą B+R.

Poz. 44 - kwota zwortu zamiast odliczenia. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia ulgi B+R, przysługuje kwota odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Zasadę stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku kolejnym podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Poz. 45 stosuje się łącznie z poz. 44 jako jej rozliczenie - konsekwencja. Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty zwracanej mu, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Wówczas w tym roku składa zeznanie i wykazuje tę kwotę w poz. 45 (nie koryguje dotychczasowego rozliczenia).

Poz. 46-47 służą wykazaniu kwot nadwyżki ponad podstawę opodatkowania (jesli ulga jest wyższa niż podstawa opodatkowania w danym roku). W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Poz. 48-51 to podział wcześniej juz wykazanych kwot biorąc pod uwagę rodzaje prac badawczych i rozwojowych. Pozycje te wypełniają wyłącznie centra badawczo - rozwojowe, pozostali podatnicy pozostawiają pozycje puste. Tego samego rodzaju kryteria podziału występują w stosunku do pozostałych podmiotów w części E, w poz. 59-61.

W przypadku wspólników spółki osobowej, która jest centrum b-r, podatnik wypełnia dodatkowo część D. Część tę wypełnia osoba prawna - wspólnik, a nie spółka posiadająca wspólników. 

Część F dotyczą tylko odliczających ulgę z tytułu badań naukowych. Należy wskazać jednostki naukowe, które prowadziły te badania. Jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z którpodatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie którego sprowadzone badania podstawowe. W przypadku gdy część F jest niewystarczająca do podania danych
o wszystkich jednostkach naukowych, z którymi podatnik zawarł umowy lub porozumienie, należy wypełni kolejny(e) załcznik(i) CIT/BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane w części F.

Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi na badania i rozwój w PIT czytaj poradnik na e-pity.pl >