e-Deklaracja roczna (CIT-8) podatników podatku od osób prawnych składana jest w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego jednostki. W przypadku tych podatników, którzy przyjęli standardowy rok podatkowy równy kalendarzowemu, złożona musi zostać nie później niż ostatniego dnia czerwca roku następnego po roku, za który składana jest deklaracja.

Uwaga - w 2023 r. e-deklarację CIT-8 za rok obrotowy 2022 równy kalendarzowemu składa się do 30 czerwca 2023 r. (standardowy termin na złożenie CIT-8 to 3 miesiące po roku podatkowym, niemniej termin ten za lata 2020 - 2022 r. był odpowiednio wydłużany).

W tym samym terminie należy rozliczyć podatek roczny CIT.  Jeżeli deklarację składa się wcześniej, to podatek można opłacić nawet po złożeniu formularza CIT-8, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosi 19% podstawy jego ustalenia (w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro - 9%). Wpłaty podatku dokonuje się w systemie zaliczkowym – miesięcznym lub kwartalnym. Zaliczki ustala się jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zaliczki na CIT Pozostali podatnicy Mali podatnicy, podatnicy rozpoczynający działalność
Rozliczenie miesięczne Rozliczenie kwartalne
Za styczeń - listopad do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do 20 dnia każdego miesiąca następującego po danym kwartale
Za grudzień zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Nie trzeba opłacać zaliczek na podatek, jeśli jego wartość nie przekracza 1.000 zł. Dopiero w okresach, w których wyniesie on więcej niż 1.000 zł, jednostka ma obowiązek zapłacić zaliczkę na podatek w całej wartości obejmującej zarówno pierwszy 1.000 zł, jak i nadwyżkę. Odpowiednio w CIT-8 wskazać należy:

  • do okresu, w którym należność nie przekroczyła 1000 zł - zaliczkę należną w danym okresie,
  • w okresie, w którym przekroczono 1000 zł - zaliczkę należną w kwocie od początku prowadzenia działalności.

Wykazać należy zatem zaliczki standardowo, a jedynie wpłaty tych zaliczek nie są wymagane do wartości 1.000 zł.

Istnieją możliwości korzystania z uproszczeń w opłatach CIT:

  • poprzez uiszczanie zaliczek miesięcznie w wartości 1/12 podatku wykazanego w zeznaniu w roku poprzedzającym rok obrotowy lub w roku porpzedzającym dany rok o dwa lata (w zależności kiedy podatek do zapłaty faktycznie wystąpił),
  • poprzez zwolnienie z obowiązku zapłąty zaliczek i podatku z obowiązkiem rozliczenie go w kolejnych 5 latach - po 20% podatku należnego (tzw. kredyt podatkowy).

Zaliczki w trakcie roku a zeznania miesięczne na podatek CIT

Nie trzeba składać deklaracji miesięcznych i kwartalnych. Co miesiąc/kwartał uiszczać należy wyłącznie zaliczkę na podatek CIT.

W przypadku, gdy termin:

  • na przekazanie deklaracji podatkowej,
  • na zapłatę podatku

- przypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, złożyć deklarację lub wpłacić podatek należy w pierwszy kolejny dzień roboczy, następujący po danym dniu, w którym przypadał termin ustawowy.

Dniem złożenia e-Deklaracji CIT-8 jest nie tylko złożenie jej w organie, ale również m.in.:

  • nadanie jej listem poleconym w jednostce pocztowej operatora pocztowego,
  • złożenie jej w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem i uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Dniem wpłaty podatku (w tym zaliczki na podatek) jest w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707), niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia (lub jeden dzień później przy zleceniu papierowym). W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Sprawozdanie finansowe, zmiana roku a CIT-8

Końcowa data złożenia deklaracji CIT-8 zbiega się z ostatecznym terminem zatwierdzenia (i podpisania elektronicznie) sprawozdania finansowego jednostki oraz przedstawienia go organom jednostki do zatwierdzenia. Sprawozdanie powinno zostać podpisane w terminie 3 miesięcy, a zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego jednostki, czyli standardowo gdy rok podatkowy = rok kalendarzowy - od 31 grudnia. Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie ma wpływu na termin złożenia deklaracji CIT-8. Terminy te nie muszą się pokrywać, tzn. CIT-8 można złożyć najpierw, a dopiero w kolejnych miesiącach, złożyć należy sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokonać odpowiednich ogłoszeń lub zgłoszeń do KRS. Złożenie i rozliczenie CIT-8 nie wymaga ponoszenia opłat skarbowych.

W przypadku, gdy jednostka podejmuje decyzję o zmianie roku podatkowego i rok ten ulega wydłużeniu lub skróceniu, deklarację CIT-8 należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia tak wydłużonego lub skróconego roku podatkowego.

czytaj więcej na temat wysyłki e-sprawozdań finansowych

Kto składa e-Deklarację CIT-8?

Deklarację składają podatnicy opodatkowani podatkiem, również w przypadku, gdy w danym roku nie uzyskiwali przychodów lub uzyskiwali wyłącznie przychody zwolnione z podatku.

Istnieją podmioty, które nie muszą składać deklaracji (m.in. kościelne osoby prawne uzyskujące dochody wyłącznie z niegospodarczej działalności statutowej, część podmiotów publicznych, fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.9)); instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne (przy spełnieniu określonych warunków), podmioty wymienione w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475).

Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność, braku w okresie rozliczeniowym przychodów lub kosztów ich uzyskania. Podatnik składa wówczas zerową deklarację CIT-8.

Jeżeli rozliczenia dokonuje grupa kapitałowa, to deklarację składa wyłącznie jednostka dominująca.

Co jeżeli Twój program księgowy generuje starszą wersję e-Deklaracji CIT-8?

W programie fillUp dzięki funkcji – konwersja deklaracji - użytkownicy, którzy zaimportują do aplikacji (z pliku xml) przykładowo deklarację CIT-8 w wersji 28, będą mogli automatycznie przenieść (konwertować) dane do nowego, aktualnie obowiązującego formularza CIT-8 w wersji 29. Oznacza to, że od tej chwili można to wykonać bez żmudnego przepisywania wcześniej wpisanych kwot i uzupełniania aktualnej wersji formularza od początku. 
To rozwiązanie przydatne przede wszystkim dla tych z Państwa, których system księgowy, arkusze kalkulacyjne lub inne rozwiązania, generują stare wersje formularzy.
Więcej informacji jak działaj konwerter deklaracji znajdą Państwo w dokumentacji - Pomoc: Konwersja formularzy.