Zmiany w CIT 2017 r.

W 2017 r. weszło w życie szereg zmian, znacząco wpływających na wartość płaconego podatku CIT. Zmiany wprowadzane zostały co do zasady od roku podatkowego rozpoczynającego się po 1 stycznia 2017 r. Zatem podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. a zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosowały do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym.

Płatności dokonywane w gotówce mogą ograniczyć koszty podatkowe

Od 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 

Podatnicy, którzy nie stosują powyższej zasady rozliczania transakcji, nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

CIT 15% dla małych podatników

Od 2017 r. stawka podatku CIT wynosi:

 • 19% podstawy opodatkowania;
 • 15% podstawy opodatkowania - w przypadku:
  • małych podatników,
  • podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Małym podatnikiem dla którego zastosowanie znajduje nowa 15% stawka CXIT jest jednostka, u której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2017 r. limit ten wyniesie 5.157.000 zł.

Nowe zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.  

Przychodem spółki jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Dotychczas przychód stanowiła nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – bez odniesienia się do wartości rynkowej tego wkładu.

Czynności na udziałach mogą być kwestionowane przez organy podatkowe

Jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zwolnienia podatkowe mogą być kwestionowane przez organy podatkowe

Jednostki mogą korzystać ze zwolnień z opodatkowania przy rozliczaniu dywidend oraz udziału w zyskach osób prawnych przy określonych rodzajach powiązań kapitałowych. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli jednak zwolnienie występuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz czynności te nie mają rzeczywistego charakteru, to prawo do zwolnienia nie wystąpi.

W efekcie nowelizacji podmioty wypłacające dywidendy (rozliczające udziały w zyskach) o charakterze międzynarodowym powinny szczegółowo doprecyzować charakter czynności – czyli podstawy, dla ustalenia zwolnienia z podatku CIT.

Dokumentacja podatkowa w nowej odsłonie

Od 2017 r. wprowadzana została trójstopniowa dokumentacja podatkowa.

Najszerszy zakres dokumentacji dotyczy podmiotu, u którego przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20 000 000 euro.  

Pewne elementy (tzw. analiza danych porównawczych) rozszerzające podstawowy zakres dokumentacji znajdą się również u podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro.

U pozostałych podatników dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi obejmuje podstawowy zakres informacji, który wskazany został nie tylko w ustawie o CIT, ale wymieniony w bardziej szczegółowy sposób w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dokumentację podatkową sporządza się nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT-8, a opis danych finansowych podatnika potrzebny dla tej dokumentacji sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną.

Podmioty w terminie złożenia CIT-8 mają obowiązek sporządzić również nową deklarację CIT-TP, w której informują o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

Dodatkowo podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Największe podmioty sporządzają dodatkowo sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które:

 • spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro.