Podatek CIT za 2019 w 2020 roku - zmiany

Od stycznia 2019 r. zasady opłacania podatku CIT czeka szereg zmian wpływających na ostateczną wartość podatku za 2019 r do zapłacenia w 2020. Podatnicy powinni znać zasady oraz terminy wprowadzenia modyfikacji podatkowych.

Podatek CIT za 2019 rok - wydłużony termin rozliczeń podatkowych

Deklarację CIT-8 za 2019 r. złożyć można do końca maja 2020 r. Jest to wynikiem zmian spowodowanych stanem epidemii. Podstawą zmian jest z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 542).

Do końca lipca termin na złożenie deklaracji i zapłatę podatku zostaje przedłużony w przypadku, gdy:

 • podatnik w roku podatkowym 2019 osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Podstawą jest rozporządzenie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 542).

Wydłużeniu ulegną również terminy na:

 • przygotowanie i przesłanie informacji IFT-2R - o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat z tytułu tego podatku (tzn. do końca maja, jeśli rok podatkowy pokrywał się z kalendarzowym) - podstawą projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych,
 • przesłanie informacji ORD - o umowach zawartych z nierezydentami - do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który są sporządzane (tzn. do końca maja, jeśli rok podatkowy pokrywał się z kalendarzowym), podstawą projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Zmiana w terminach sprawozdawczych - sprawozdania finansowe

W związku ze stanem epidemii przedłużone zostaną terminy sprawozdawcze. Zgodnie ze zmienionymi zasadami:

 • termin na sporządzenie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego z 3 miesięcy przedłużony zostaje do 6 miesięcy (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam nowy termin dotyczy jednostki dominującej w przypadku sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na sporządzenie SF to co do zasady 30 czerwca 2020 r.,  
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, przedłużony zostaje do 9 miesięcy od dnia bilansowego (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy jednostki dominującej w przypadku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na zatwierdzenie SF to co do zasady 30 wrzesień 2020 r.,  
 • podatnicy podatku dochodowego PIT przekazać muszą sprawozdanie finansowe do szefa KAS nie później niż 31 lipca 2020 r. (zamiast w terminie dotychczasowym do 30 czerwca 2020 r.),
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy można przygotować 90 dni później, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - 60 dni później (licząc od terminu podstawowego, wynoszącego 85 dni po dniu bilansowym),
 • termin inwentaryzacji przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni (każdy z terminów przeprowadzania inwentaryzacji można zatem przedłużyć o ten okres),
 • sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zamieszczone będzie na stronie internetowej jednostki zamiast w w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego musi być umieszczone na niej w terminie 9 miesięcy (tzn. termin przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy publikacji przez jednostkę dominującą w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,   
 • termin sporządzenia oraz termin zatwierdzenia sprawozdania z płatności dla jednostek działających w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych przedłużane są o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące).

Zawiadomienie o zmianie roku na inny niż kalendarzowy, zaliczkach na podatek

Począwszy od 2019 r. CIT-8 zawiera informacje o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy. Podatnik stosuje tę metodę w miejsce dotychczasowego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Informację przedstawia się w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami informują o tym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status podatnika CIT. Również w zeznaniu podatkowym CIT-8 składane są oświadczenia, co do metody wpłacania zaliczek na podatek za dany rok.

Mały podatnik CIT - 2 mln euro

Począwszy od 2019 r. status małego podatnika przysługuje jednostkom z przychodami ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekraczającymi w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Pozwala to na zastosowanie amortyzacji jednorazowej, uproszczenie płatności zaliczek na podatek lub stosowanie kredytu podatkowego u większej ilości jednostek.

Różnice kursowe według zasad rachunkowości - informowanie

Informacja o rozliczeniach różnic kursowych według zasad rachunkowości trafia do organów skarbowych w deklaracjach podatkowych a nie jak było do tej pory - na podstawie osobnych zgłoszeń. Podatnicy informują o wyborze tej metody w zeznaniu CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie. O rezygnacji ze stosowania metody - w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.  

Wpłaty rejestrowane na kasach - zgłoszenie

W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty (a nie jak ma to miejsce według zasad ogólnych - data wykonania usługi lub dostawy towarów). W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy i poinformować o tym w CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Odszkodowania za środek trwały zwolnione z podatku 

Zwolnieniu z podatku CIT podlegają od 2019 r. odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była taka szkoda. Do tej pory odszkodowania związane z majątkiem podatnika pozostawały opodatkowane. 

Odliczenia podatkowe od przychodów kapitałowych lub innych źródeł

W przypadku odliczeń darowizn, podatnik może odliczać je w dowolnej proporcji od dochodów z zysków kapitałowych lub z innych źródeł. Nie ma zatem obowiązku odliczeń darowizn wyłącznie od przychodów z działalności typowo operacyjnej.

Informacje o darowiznach - oświadczenie w CIT-8

Zamiast dotychczasowej zasady informowania naczelnika urzędu skarbowego o udostępnieniu do publicznej wiadomości informacji o otrzymanych darowiznach, oświadczenie w tym zakresie składać należy w deklaracji CIT-8  składanym za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał darowizny.

Darowizna na cele edukacji zawodowej

Dopuszczalne jest odliczanie od podstawy opodatkowania darowizn na cele edukacji, wykonanych w postaci środków trwałych i składników majątku, których wiek nie przekracza 12 lat. Darowizna przekazana może być wyłącznie na rzecz szkół publicznych o profilach nauki zawodu oraz na rzecz szkół plastycznych. Darowizna, łącznie z pozostałymi przeprowadzanymi przez podatnika limitowana jest kwotą 10% dochodu jednostki.

czytaj więcej darowizny w CIT-8

IP BOX dla spółek w CIT-8

Niższa stawka podatku CIT w wysokości 5% stosowana może być do przychodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przychody mogą pochodzić z tytułu: 

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
czytaj więcej o CIT/IP IP BOX

Zapisy o prostej spółce akcyjnej w ustawie o CIT

Mimo przesunięcia obowiązywania przepisów o prostej spółce akcyjnej, zapisy o niej znalazły się już w ustawie o CIT. W efekcie:

 • przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej - uznaje się za przychód z zysków kapitałowych,
 • za przychód spółki uznaje się wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, przy czym przychód w prostej spółce powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji w prostej spółce akcyjnej lub w dniu wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, przy czym zasadę tę stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.
 • dla celów ustalania przychodów i kosztów istotnym jest, że za wartość nominalną udziałów (akcji) uznaje się również cenę emisyjną akcji prostej spółki akcyjnej.

Płatność poza rachunek z białej listy wyłączona z kosztów lub staje się przychodem

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wystąpi jako wykreślenie z kosztów lub dodatkowy przychód w sytuacji, gdy płatność między przedsiębiorcami 

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
 3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Zasady dotyczącej ograniczenia kosztów w związku z zapłatą na rachunek spoza białej listy VAT nie stosuje się w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny i złożył zawiadomienie, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

weryfikacja kontrahentów i nr ich kont bankowych w wyszukiwarce biała lista VAT na jpk.info.pl

Ulga podatkowa w związku z nierzetelnymi płatnościami

Podstawa opodatkowania CIT:

 1. może być zmniejszona (ulga podatkowa, fakultatywna) o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
 2. podlega zwiększeniu (obowiązek podwyższenia) o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. 
czytaj więcej odliczenia w CIT-8
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Deklaracje CIT-8 prawie wyłącznie elektronicznie. Sprawozdania finansowe do KAS  

Zamiast do urzędów skarbowych, podatnicy CIT niezarejestrowani w KRS w rejestrze przedsiębiorców, sprawozdania finansowe składać muszą do szefa KAS. Odbyć się to musi w formie elektronicznej - wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Dodatkowo wyłącznie nieliczni podatnicy CIT mogą składać deklaracje w formie papierowej - prawo takie dotyczy wyłącznie podatników zwolnionych z podatku CIT, którzy nie mają obowiązków przekazywać informacji podatkowych co do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli takich podmiotów, które w praktyce nie zatrudniają osób fizycznych).  

Wypłaty z tytułu stażu uczniowskiego kosztem w dacie wypłaty

Rozszerzeniu uległa zasada kasowego ujęcia w kosztach wypłat wynagrodzeń. Za koszty nie uznaje się  niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. W efekcie dopiero wypłaty z tych tytułów (a nie samo ich rozliczenie poprzez wystawienie rachunku lub sporządzenie listy płac) daje podstawę do rozliczenia kosztów podatkowych.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią wyłącznie należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy. Stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. 

Zmiana zasad dotyczących odliczania straty podatkowej

Począwszy od 2019 r. o wysokość wygenerowanej w tym roku straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązkiem i kosztem podatkowym

Wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych stanowią podatkowy  koszt uzyskania przychodów. W szczególności są nimi wpłaty na PPK przez podmiot finansujący; w części obejmującej pracownika - wpłata księgowana jest w wartości brutto wypłacanego wynagrodzenia. Rozliczenia dokonuje się metodą kasową - stąd kosztem nie są wpłaty należne lecz niedokonane. Do kosztów nie zalicza się również wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Rozliczenie transakcji z waluty wirtualnej jako przychodów kapitałowych

Handel walutą wirtualną rozlicza się osobno, jako działalność na kapitałach a nie jako działalność operacyjna. Jednocześnie nie rozlicza się straty z tych transakcji z dochodami z innych transakcji kapitałowych. W efekcie wykazuje się je osobno na załączniku CIT/WW i nie łączy z pozostałymi transakcją transakcjami kapitałowymi (przychód i koszt z walut rozlicza się wzajemnie metodą kasową w chwili dokonania każdej transakcji).

czytaj więcej o CIT/WW kryptowaluty