Zmiany - podatek CIT za 2019 rok

W rozliczeniu roku 2019 r. w CIT-8 należy uwzględnić szereg zmian, które wprowadzono dopiero pod koniec roku 2018. Inne zmiany natomiast weszły w życie dopiero w 2019 r. i uwzględnia się je przy prowadzenia ksiąg w trakcie roku oraz rozliczeniu składanym dopiero za rok 2019. Warto zapoznać się z tymi, które uwzględnić należy już obecnie do CIT-8 i tymi, które wprowadzone są do CIT-8 składanym w roku przyszłym.

Deklaracje i informacje CIT wyłącznie elektronicznie

Niezależnie od ilości osób w stosunku do których jednostka pełni funkcję płatnika podatku PIT, deklaracje i informacje na podatek dochodowy od osób prawnych składa ona wyłącznie elektronicznie. Wysyłka odbywać musi się na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego z użyciem podpisu kwalifikowanego. Dodatkowo niezbędnym jest, aby jednostka upoważniła osobę podpisującą deklarację do dokonania takiej czynności (UPL-1). Nie ma możliwości, by upoważnienie zostało udzielone innej osobie prawnej – wysyłkę podpisać musi zatem wyłącznie posiadająca upoważnienie osoba fizyczna.

e-KRS – obowiązek dostarczania sprawozdań finansowych łącznie z CIT-8 do US wyeliminowany

Jednostka będąca podatnikiem CIT wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nie musi przekazywać do urzędu skarbowego e-sprawozdania finansowego. Podatnicy CIT, którzy nie są wpisani w rejestrze przedsiębiorców przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Dodatkowe obowiązki w przypadku otrzymania darowizn

Od 1.01.2019 r. otrzymanie darowizn przez podatników CIT powinno być nie tylko zgłoszone organom skarbowym, ale również ogłoszone publicznie. Podatnicy otrzymujący darowizny, od osób fizycznych lub innych podmiotów, są obowiązani:

 1. w zeznaniu CIT-8 wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, a także celu przeznaczenia wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł;
 2. w terminie składania tego zeznania, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, wszystkie powyższe informacje.

O udostępnieniu publicznym informacji podatnik informuje dodatkowo w zeznaniu CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał darowizny. Publiczne udostępnienie informacji oraz informacja o tym w deklaracji CIT-8 nie dotyczy podmiotów, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.

Pracownicze plany kapitałowe w przedsiębiorstwie

W związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych, kosztami uzyskania przychodów stają się wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wpłaty obciążające dodatkowo pracodawcę (poza wypłatą wynagrodzenia) staje się dla jednostki dodatkowym kosztem podatkowym. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów tej ustawy. W przypadku uchybienia temu terminowi, wpłaty stają się kosztem w dacie faktycznej wpłaty.

Kosztami nie są natomiast wpłaty dokonywane do PPK - od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający.

Wybór kwartalnych i uproszczonych zaliczek bez oświadczenia – informacja w zeznaniu CIT

Informacje o metodach opłacania zaliczek na podatek CIT nie będą przekazywane jak do tej pory poprzez oświadczenie na początku roku, a dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym jednostka stosowała tę metodę opłacania zaliczek.

Dodatkowe dochody zwolnione z podatku CIT

Zwolnieniu z podatku ulegają dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Więcej darowizn na oświatę. Nowy rodzaj darowizn odliczanych od dochodu CIT

Podstawa opodatkowania CIT ulega obniżeniu dodatkowo o kwoty darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu jednostki. Odliczenie to stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Więcej jednostek z korzystnymi metodami rozliczeń – mały podatnik do 2,0 mln euro, a nie do 1,2 mln sprzedaży

Z rozliczeń i z wyboru form opodatkowania przysługujących małym podatnikom skorzysta więcej podmiotów. Status taki posiadać będą bowiem podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Strata podatkowa

Zmieniają się zasady rozliczania straty podatkowej. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Ustalanie różnic kursowych – nowe zasady zgłoszeń

W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych zgodnie z ustawą o rachunkowości podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda. Od tego roku podatnicy informują o wyborze tej metody w zeznaniu CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie.

Zmiana roku podatkowego na inny niż kalendarzowy

Podobnie w przypadku zmian roku podatkowego, informacje o tym fakcie złożyć należy dopiero w deklaracji CIT-8. Jednak tu sytuacja jest inna co do terminu złożenia informacji. O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy oświadcza się w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami informują o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status podatnika. Nie ma zatem obowiązku wysyłać dodatkowej informacji o tym fakcie – poza deklaracją podatkową.

Wpłaty na kasie na poczet przyszłych czynności – obowiązek zgłoszenia

W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty, a nie późniejszą datę wykonania czynności. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Oraz poinformować o tym wyborze w zeznaniu CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Praca najbliższych kosztem podatkowym

Do kosztów podatkowych zaliczać nie można u podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną - wartości pracy własnej innych wspólników tej spółki będących osobami fizycznymi, a także ich małżonków i małoletnich dzieci, z tym że kosztem uzyskania przychodów jest jednak - odmiennie niż było to do tej pory - wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów umowy o pracę lub działalności wykonywanej osobiście (określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244).

Odszkodowania za szkody w majątku firmowym przestają być przychodem

Zwolnieniu z opodatkowania podlegają odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była taka szkoda. Dodatkowo zwolnienie z podatku stosuje się także do otrzymanego odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez podatnika na remont lub zakup środka trwałego, poniesione od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w tym zaliczane poprzez odpisy amortyzacyjne.

Nowe przepisy o cenach transferowych

W ustawie o CIT wyodrębniono zupełnie nowy rozdział 1A poświęcony kompleksowo cenom transferowym oraz ustalono nowe zasady rozliczeń i dokumentacji powiązań i transakcji z podmiotami powiązanymi.

Exit tax

Podatnicy, którzy przenoszą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, które podlegają rozliczeniu w ramach podatku od niezrealizowanego zysku, są obowiązani wyodrębnić te składniki w księgach rachunkowych.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi 19% podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:

 1. przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
 2. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa.

Handel i rozliczenia kryptowalutą rozliczane osobno

Handel w celach uzyskania przychodów oraz rozliczenia czynności w przedsiębiorstwie kryptowalutą, stanowią osobne źródło przychodów od pozostałej działalności operacyjnej. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów, a kosztami uzyskania przychodów, a dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika. Osobno również wykazuje się dochody, jako inne źródło przychodów w deklaracji CIT-8.

Koszty uzyskania przychodów, stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej (ograniczone są koszty pośrednie). Inaczej rozliczane są również ich nadwyżki ponad przychód – koszty potrącane są bowiem tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, a nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, nad przychodami uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym – nie jest natomiast traktowana jak standardowa strata podatkowa.

Rozliczenia transakcji na pakietach wierzytelności

W przypadku nabycia w ramach jednej transakcji co najmniej 100 wierzytelności bez wyodrębnienia ceny nabycia poszczególnych wierzytelności (pakiet wierzytelności) dochód z pakietu wierzytelności stanowi nadwyżka przychodów uzyskanych z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności nad kosztem nabycia pakietu wierzytelności. W sposób szczególny rozliczane są przychody i koszty z takiego pakietu.

Przez przychody z pakietu wierzytelności rozumie się środki lub wartości otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środki lub wartości ze zbycia całości albo części wierzytelności wchodzących w skład danego pakietu wierzytelności, z wyjątkiem opłat, odsetek, odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań i kar, naliczonych po dniu nabycia pakietu wierzytelności.

Przez koszt nabycia pakietu wierzytelności rozumie się cenę nabycia takiego pakietu wierzytelności, a potrąca się go w okresie rozliczeniowym, w którym osiągnięty został przychód z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności, do wysokości odpowiadającej temu przychodowi. Kosztem nie uznaje się strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w tym nabytego pakietu wierzytelności – innymi słowy straty te nie mogą rozliczyć przychodów z innych źródeł działalności jednostki. Kosztami nie są również wydatki na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego uprzedniego lub pierwszego zbycia.

IP BOX - podatek CIT ze stawką 5%

Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, do których stosuje się taką stawkę są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Jednostka musi pamiętać o dodatkowej ewidencji wyszczególniającej dochody wynikające z praw kwalifikowanych.

Podatek od kontroli nad zagraniczną spółką kontrolowaną

Cały szereg zmian przewidziano w zasadach zapłaty 19% podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, m.in. dodano więcej podmiotów, które zalicza się do kontrolowanych (fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym, podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej,wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej). Dla ustalenia statusu zagranicznej jednostki lub spełnienia warunku kontroli nad zagraniczną jednostką nie uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mających na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich.

Podatek minimalny od nieruchomości związanych z działalnością jednostki

Podstawowa zmiana polega na tym, że podatek 0,035% opłaca się od wszelkich budynków, a nie tylko niektórych będących wykorzystywanymi do celów handlowo-magazynowych lub biurowych. Opłaca się go również niezależnie od tego, czy wykorzystywany jest dla celów własnych, czy też dla prowadzenia działalności operacyjnej.

Przeniesienie zysku na rzecz spółki staje się jej kosztem

W spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

 1. dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub
 2. zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Koszt, ten można rozliczać w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych, a łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł. Warunkiem rozliczenia kosztów jest zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce. Koszt nie wystąpi gdy dopłata i zysków przeznaczone są na pokrycie straty bilansowej.

Niższa stawka podatku CIT – 9%

Do tej pory obniżona stawka CIT wynosiła 1% podstawy opodatkowania - w przypadku:

 • małych podatników,
 • podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Obecnie stawka ta wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu d o 1000 zł. Zasadą jest, że stawkę tę stosują podatnicy jeżeli posiadają status małego podatnika (istnieją wyjątki nie powalające w pierwszych latach działalności tej stawki stosować również takim podmiotom).

Samochody firmowe – rozliczenie w kosztach w niższych wartościach

Do kosztów w 2019 r. nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

 1. 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,
 2. 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Do kosztów nie zalicza się również składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Ta sama zasada dotyczy opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy;

Do kosztów nie zalicza się również 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Uznaje się przy tym, że w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdów, samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Istnieją przepisy przejściowe, które nakazują odrębnie traktować pojazdy, które wykorzystywane są na podstawie umów leasingu czy najmu, zawartych do końca 2018 r.

Sprzedaż samochodu osobowego – rozliczenie kosztów

Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot 225 i 150 tys. zł. po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.