Podatek CIT za 2020 w 2021 roku - zmiany

Począwszy od 1.01.2020 r. doszło do szeregu zmian w przepisach podatkowych, które wpływać będą na zasady opodatkowania, deklarowania i zapłaty podatku za 2020 r. w deklaracji CIT-8 składanej w 2021 r. Podatnicy składający deklaracje CIT-8 powinni zmiany te wprowadzać w deklaracji i rozliczeniach z organami skarbowymi.

Prawo do wstecznego rozliczenia straty podatkowej

Przyspieszeniu uległa możliwość rozliczenia straty - dotyczy ona podatników, którzy:

 1. ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
 2. uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa powyżej w pkt 1.

Podatnicy tacy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rrozliczany ok podatkowy..

Strata nieodliczona zgodnie z powyższymi zasadami podlega odliczeniu według reguł ogólnych (z których korzystają wszyscy pozostali podatnicy), tj.

 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Ulga podatkowa w związku z nierzetelnymi płatnościami i doliczanie nieuregulowanych płatności

Podstawa opodatkowania CIT:

 • może być zmniejszona (ulga podatkowa, fakultatywna) o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
 • podlega zwiększeniu (obowiązek podwyższenia) o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

W okresie stanu pandemii dłużnik który wykaże spadek przychodów o co najmniej 50% może nie wprowadzać do przychodów wartości nieuregulowanych płatności. Natomiast wierzyciel w okresie pandemii może natomiast obniżać koszty już po 30 dniach (a nie jak w pozostałym okresie - po 90 dniach od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W związku z wprowadzonym zmniejszeniem lub zwiększeniem podstawy opodatkowania, podatnicy mają obowiązek stosować do CIT-8 załącznik CIT/WZ.

Przelewy między przedsiębiorcami na rachunek z białej listy ograniczają koszty lub zwiększą przychody

Płatności o wartości przekraczającej 15.000 zł dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie otrzymujący płatność pozostaje podatnikiem VAT czynnym, powinny być prowadzone wyłącznie na rachunek zawarty w wykazie “biała lista”. W przypadku braku takiej formy zapłaty, kwota płatności nie stanie się kosztem podatkowym. Nie zalicza się do kosztów płatności, która:

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów - białej liście, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
 3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" została ona dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Zapłata na inny rachunek inny niż z wykazu może zostać zaliczona do kosztów wyłącznie w przypadku zawiadomienia o tym w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiednio opróćz zawiadomienia, rozliczenie kosztó może nastąpić, jeśli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem VAT, albo transakcja została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, lub wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Odpowiednio wystąpi przychód podatkowy u podatnika w sytuacji gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą - podatnikiem VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokonał zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów - białej liście. Również w tym przypadku zgłoszenie w terminie 7 dni lub transakcja jest realizowana w warunkach jak powyżej w przypadku rozliczania kosztów.

psprawdź podatnika na białej liście VAT na www.jpk.info.pl >

Mały podatnik CIT - 2 mln euro

Status małego podatnika przysługuje jednostkom z przychodami ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekraczającymi w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Pozwala to na zastosowanie amortyzacji jednorazowej, uproszczenie płatności zaliczek na podatek lub stosowanie kredytu podatkowego u większej ilości jednostek.

Zmiana wprowadzona została 1.01.2020 ale obowiązuje w rozliczeniu lat 2019 i 2020.

Zawiadomienie o zmianie roku na inny niż kalendarzowy, zaliczkach na podatek, metodzie ujmowania przychodu w dacie pobrania wpłaty

Począwszy od 2019 r. CIT-8 zawiera informacje o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy. Podatnik stosuje tę metodę w miejsce dotychczasowego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Informację przedstawia się w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami informują o tym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status podatnika CIT. Również w zeznaniu podatkowym CIT-8 składane są oświadczenia, co do metody wpłacania zaliczek na podatek za dany rok.

Zmiana wprowadzona została 1.01.2020 ale obowiązuje w rozliczeniu lat 2019 i 2020.

Nowe wyłączenia z kosztów podatkowych

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się począwszy od 2020 r.:

 • wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. poz. 1925, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 1358);
 • kwot, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Deklaracje CIT-8 prawie wyłącznie elektronicznie. Sprawozdania finansowe do KAS

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. zamiast do urzędów skarbowych, podatnicy CIT niezarejestrowani w KRS w rejestrze przedsiębiorców, sprawozdania finansowe składać muszą do szefa KAS. Odbyć się to musi w formie elektronicznej - wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Dodatkowo wyłącznie nieliczni podatnicy CIT mogą składać deklaracje w formie papierowej - prawo takie dotyczy wyłącznie podatników zwolnionych z podatku CIT, którzy nie mają obowiązków przekazywać informacji podatkowych co do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli takich podmiotów, które w praktyce nie zatrudniają osób fizycznych).

Nowe zwolnienia z podatku CIT

Zwolnieniem z CIT objęte zostają:

 • począwszy od 20.02.2020 r. - świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
 • począwszy od świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele, o których mowa w art. 401c ust. 9c pkt 1-12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565).

Ulgi podatkowe związane z walką z pandemią

Nowych rodzajów darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania można dokonać:

 1. w przypadku darowizn na przeciwdziałanie COVID:
  1. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu podmiotów leczniczych;
  2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
  3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
  4. domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473),
  5. za pośrednictwem organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
   1. przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
   2. organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane,
 2. w przypadku darowizn rzeczowych, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami:
  1. organom prowadzącym placówki oświatowe;
  2. organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Darowizny odliczane są od podstawy opodatkowania w wyższej kwocie niż ich wartość i nie są limitowane kwotą dochodu jednostki. Jeśli darowizny dokona się:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r.- odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Wyższe wartości odliczeń darowizn uzyskiwać można również w okresach ich przekazywania:

 • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 odliczenia w CIT >
jak wypełnić CIT/O instrukcja >

Podatek od budynków wielkopowierzchniowych zawieszony aż do 2021 r.

Podatek od przychodów z budynków przychody nie wystąpi za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Podatnicy zostali zwolnieni z jego zapłaty.

Jednorazowe odpisy na środków trwałych nabytych do walki z Covid

Korzystnym jest również zakup sprzętu będącego środkiem trwałym na cele produkcji sprzętu do walki z pandemią (po okresie pandemii może on być dalej wykorzystywany w działalności). Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów (w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk) związanych z przeciwdziałaniem COVID i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Ulga B+R na Covid obniży nie tylko podatek roczny, ale również zaliczki na podatek

Koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo - rozwojową której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, w trakcie roku podatkowego. Do tej pory zaliczka obliczana była według zasad ogólnych i jej wyrównanie ulgą B+R następowało dopiero na koniec roku.

 jak wypełnić CIT/BR instrukcja >

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2021 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »