Powtarzające się świadczenia wspólników, pełnomocnictwo, prokura a składka zdrowotna

Głównym dylematem wspólników spółek opodatkowanych CIT pozostaje niskokosztowe wypłacanie wynagrodzeń, jakie pochodzą z przychodu spółki.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Począwszy od 2022 r. dotychczasowe metody na wypłacanie świadczeń na rzecz wspólników i członków zarządu stały się mniej opłacalne. Metodami, jakimi dokonywany może być przepływ pienięzny zysku generowanego przez spółkę są m.in.:

 • dywidenda (wypracowany zysk zostaje uchwałą wspólników przeniesiony do wypłaty z majątku spółki na rzecz wspólników / udziałowców),
 • umowa o pracę wspólnika związana z wykonywaniem funkcji zarządu spółki lub umowa o pracę związana z czynnościami nie wchodzącymi w zakres czynności zarządczych,
 • umowa zlecenie wspólnika związana z wykonywaniem funkcji zarządu spółki lub umowa zlecenie związana z czynnościami nie wchodzącymi w zakres czynności zarządczych,
 • wykonywanie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania,
 • czynności powtarzające się wykonywane na rzecz spółki przez jej wspólników,
 • udzielenie pełnomocnictwa do określonych czynności,
 • udzielenie prokury na rzecz wspólnika lub innej osoby,
 • wykonywanie czynności operacyjnych (czyli prowadzenie faktycznej działalności takiej lub podobnej jak spółka) w ramach usług świadczonych poprzez jednoosobową działalność gospodarczą wspólnika,
 • wypłata zysku spółki na rzecz udziałowców będących innymi formami aktywności - w celu korzystania z określonych korzyści co do odpowiedzialności lub wypłaty zysku. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Główną zaletą wypłaty na poczet wspólników pozostaje obniżenie wysokości podatku CIT po stronie spółki. W efekcie spółka pozostawia niższy zysk do opodatkowania, a wypracowany kapitał nie jest opodatkowany podwójnie - po stronie wspólnika i po stronie spółki. Wyjątlkiem jest dywidenda, która nie stanowi kosztu podatkowego spółki co powoduje, że zysk pozostanie opodatkowany podwójnie. 

  ZUS Podatek Uwagi
społ. zdrow. PIT/CIT Ryczałt Liniowy Uwagi
dywidenda x x ryczałtowy 19% dywidendy x x koszt: 1.900 zł (wspólnik) plus
19%/9% CIT od 10000 zł spółka
Netto - 8.900 zł
powołanie na członka zarządu x 9% x 10.000 zł  tzw. inne źródła PIT  12% / 32% x x 10.000 - 900 - 1.200 = 7.900 zł
prokura x 9% x 10.000 zł  tzw. inne źródła PIT  12% / 32% x x  
pełnomocnictwo do pojedynczej czynności x x  tzw. inne źródła PIT  12% / 32%     10.000 - 1.200 = 8.900 zł
komplementariusz spółki komandytowej x x PIT = 19% - CIT płacony za wspólnika przez spółkę komandytowej
CIT = 9/19%
x x  
komandytariusz spółki komandytowej x x PIT = 19% - 60.000 zł zysku nie więcej niż 50% przychodu z udziału wspólnika
CIT = 9/19%
x x  
CIT estoński dla sp. z o.o. x x CIT = 10/20%
PIT = 19% minus 90% z CIT płaconego stawką 19% lub minus 70% z CIT płaconego stawką 9%. 
x x  

Określone działania związane są z uszczelnieniem reguł oskładkowania wynagrodzeń i tak:

 • począwszy od 2022 r. ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne objęła również prokurentów, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.