e-Deklaracja CIT-8 za 2019 w 2020

Wysyłka CIT-8 w 2020 r. - forma przekazania e-Deklaracji oraz metody jej podpisania

W 2020 r. deklarację CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie. Podatnicy, którzy działają jako podmioty jednoosobowe jak i zatrudniające do 5 osób nie maja już możliwości przekazywać deklaracji podatkowej rocznej (a także innych deklaracji CIT) w formie tradycyjnej, papierowej. Wysyłka deklaracji musi odbywać sie za pośrednictwem bramki e-Deklaracje (w tym z użyciem programów, które posiadaja wtyczke umożliwiającą wysyłkę deklaracji na tę bramkę). Deklaracja CIT-8 musi zostać podpisana podpisem kwalifikowanym. Nie można stosować podpisu zaufanego lub zestawu danych autoryzujących. Podatnicy podatku CIT muszą posiadać podpis elektroniczny lub zlecić wysyłkę osobie posiadającej taki podpis (np. biuru rachunkowemu). Ta osatnia sytuacja wymaga wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji, przekazanego drogą tradycyjną lub poprzez ePUAP na druku UPL-1. 

Rozlicz podatek od osób prawnych do 31 marca 2020 r.

To już ostatni dzwonek na terminowe złożenie deklaracji CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W deklaracji wprowadzić należy wszystkie przychody, również zwolnione z opodatkowania, ustalić stawkę i kwotę podatku oraz dokonać zapłaty podatku. Wypełniony CIT-8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do 31 marca 2020 r. (termin przesunięty został do 31 maja 2020 r., a w przypadku niektórych jednostek - do 31 lipca 2020 r.; szerzej na ten temat tutaj). 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2019 w najnowszej wersji (v1-2)

e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillUp, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillUp działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! 

Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Koniec roku u podatników podatku dochodowego od osób prawnych z reguły oznacza konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia, oraz rozliczenia podatku i złożenia m.in. deklaracji CIT-8.

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2019 r. Składać je należy w związku z przychodami z roku 2019 r. - na wersji 28 tego formularza. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 r. zastosować powinni CIT-8 w wersji 27.

CIT-8 do 31 marca 2020 r. za 2019 r. lub za inny okres – rok podatkowy

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym te zasady. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Występują sytuacje szczególne, gdy ze względu na przekształcenia podmiotu rok podatkowy może trwać dłużej lub krócej niż 12 miesięcy.

Ze względu na to, że CIT-8 składać należy urzędom skarbowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego – standardowy termin końca marca 2020 r. dotyczy tych podatników, którzy:

• Wybrali rok podatkowy równy kalendarzowemu,

• Dokonali zmiany roku podatkowego w taki sposób, że kończy się on z końcem grudnia 2019 r.

Pozostali podatnicy zobowiązani są złożyć CIT-8 w terminie trzech miesięcy następnego roku podatkowego.

Złóż CIT-8 i zapłać podatek za 2019 rok

Oprócz deklaracji CIT-8, podatnik w terminie nie późniejszym niż 31 marca 2019 r. wpłacić musi należny podatek albo różnicę między podatkiem należnym a zapłaconymi zaliczkami. Nie ma konieczności, by zapłata podatku następowała tego samego dnia, co wysyłka CIT-8. Jeden i drugi obowiązek spełnić należy nie później niż 31 marca 2019 r. U podatników, którzy rok podatkowy kończą w innym terminie niż 31 marca 2019 r., podatek należy zapłacić w terminie trzech miesięcy po zakończeniu przyjętego przez nich roku podatkowego.

Podatek do zapłaty stanowi różnicę pomiędzy przychodem, kosztami i kwotami odliczeń oraz zaliczkami na podatek, wpłacanymi przez jednostkę w trakcie roku podatkowego. W trakcie roku podatnicy zobowiązani są bowiem wpłacać, w zależności od przyjętych zasad, zaliczki miesięczne lub kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące lub kwartały.

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ten ostatni okres jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

W wyniku rozliczenia na CIT-8 podatnik może wykazać podatek do zapłaty, ale również nadpłatę wynikającą z nadwyżki wpłaconych zaliczek ponad wartość należnego podatku do zapłaty.

CIT-8 złożysz elektronicznie korzystając z e-podpisu

Za rok 2018 CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego. 

Z e-Deklaracją CIT-8 złóż odpowiednie załączniki

Wraz z CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego niezbędne dla podatnika załączniki. Podatnik dołącza do deklaracji wyłącznie te załączniki, z których faktycznie korzysta. Nie trzeba składać pustych załączników. Nie można natomiast składać samych załączników – są one zawsze drukami dołączanymi do CIT-8.

Podatnik może dołączyć do CIT-8(28) w związku z rozliczeniem roku 2019:

 • CIT-8/O (wersja nr 14) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
 • CIT-8AB (wersja nr 2) - zeznanie o wysokoci osigniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkow grup kapitałow - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/PGK (wersja nr 1) - informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • CIT-D (wersja nr 6) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT-ST (wersja nr 7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT-BR (wersja nr 5) - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych,
 • CIT-TP - uproszczone sprawozdanie z cen transferowych,
 • CIT/MIT (wersja nr 2) - informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,
 • CIT-8S (wersja nr 2) - informacja o wysokoci dochodu osignitego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT-8SP (wersja nr 2) - informacja o wysokoci dochodu osignitego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT/NZI (wersja nr 1) - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków,
 • „Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej".

Wykaż dochody zwolnione, wskaż odliczenia podatkowe

W odróżnieniu od podatników podatku PIT, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wykazać muszą w CIT-8 nie tylko przychody opodatkowane, ale również zwolnione z podatku dochodowego. Nie wpływają one na wartość dochodu, od którego oblicza się podatek, jednak należy je w deklaracji wykazać.

Odpowiednio w deklaracji wskazać należy, odpowiednio udokumentowane ulgi i odliczenia, m.in. z tytułu:

 • darowizn na pożytek publiczny, odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele „prospołeczne i dobroczynne”, które określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom z państw UE lub EOG. Odliczenie możliwe jest łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
 • darowizn na kult religijny, odliczeniu od dochodu podlegają także darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • inwestycji w ramach ulgi na badania i rozwój.