e-Deklaracja CIT-8 za 2020 w 2021

Wysyłka CIT-8 w 2021 r. - forma przekazania e-Deklaracji oraz metody jej podpisania

W 2021 r. deklarację CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie. Podatnicy, którzy działają jako podmioty jednoosobowe jak i zatrudniające do 5 osób nie mają już możliwości przekazywać deklaracji podatkowej rocznej (a także innych deklaracji CIT) w formie tradycyjnej, papierowej. Wysyłka deklaracji musi odbywać sie za pośrednictwem bramki e-Deklaracje (w tym z użyciem programów, które posiadają wtyczkę umożliwiającą wysyłkę deklaracji na tę bramkę). Deklaracja CIT-8 musi zostać podpisana podpisem kwalifikowanym. Nie można stosować podpisu zaufanego lub zestawu danych autoryzujących. Podatnicy podatku CIT muszą posiadać podpis elektroniczny lub zlecić wysyłkę osobie posiadającej taki podpis (np. biuru rachunkowemu). Ta osatnia sytuacja wymaga wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji, przekazanego drogą tradycyjną lub poprzez ePUAP na druku UPL-1. 

Rozlicz podatek od osób prawnych do 30 czerwca 2021 r.

To już ostatni dzwonek na terminowe złożenie deklaracji CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W deklaracji wprowadzić należy wszystkie przychody, również zwolnione z opodatkowania, ustalić stawkę i kwotę podatku oraz dokonać zapłaty podatku. Wypełniony CIT-8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Termin ten jest wydłużony w stosunku do terminu ustawowego, który przypada po 3 miesiącach po zakończeniu roku podatkowego. 

Koniec roku u podatników podatku dochodowego od osób prawnych z reguły oznacza konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia, oraz rozliczenia podatku i złożenia m.in. deklaracji CIT-8.

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2020 r. Składać je należy w związku z przychodami z roku 2020 r. - począwszy od 6 marca 2021 r. na wersji 30 tego formularza. 

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

CIT-8 do 30 czerwca 2021 r. za 2020 r. lub za inny okres – rok podatkowy

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym te zasady. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Występują sytuacje szczególne, gdy ze względu na przekształcenia podmiotu rok podatkowy może trwać dłużej lub krócej niż 12 miesięcy.

Ze względu na to, że CIT-8 składać należy urzędom skarbowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego – standardowy termin końca czerwca 2021 r. dotyczy tych podatników, którzy:

 • Wybrali rok podatkowy równy kalendarzowemu,
 • Dokonali zmiany roku podatkowego w taki sposób, że kończy się on z końcem grudnia 2020 r.

Pozostali podatnicy zobowiązani są złożyć CIT-8 w terminie trzech miesięcy następnego roku podatkowego.

Złóż CIT-8 i zapłać podatek za 2020 rok

Oprócz deklaracji CIT-8, podatnik w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021 r. wpłacić musi należny podatek albo różnicę między podatkiem należnym a zapłaconymi zaliczkami. Nie ma konieczności, by zapłata podatku następowała tego samego dnia, co wysyłka CIT-8. Jeden i drugi obowiązek spełnić należy nie później niż 30 czerwca 2021 r. U podatników, którzy rok podatkowy kończą w innym terminie niż 31 grudnia 2020 r., podatek należy zapłacić w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu przyjętego przez nich roku podatkowego (termin wydłużony w stosunku do podstawowego, wynoszącego trzy miesiące).

Podatek do zapłaty stanowi różnicę pomiędzy przychodem, kosztami i kwotami odliczeń oraz zaliczkami na podatek, wpłacanymi przez jednostkę w trakcie roku podatkowego. W trakcie roku podatnicy zobowiązani są bowiem wpłacać, w zależności od przyjętych zasad, zaliczki miesięczne lub kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące lub kwartały.

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ten ostatni okres jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

W wyniku rozliczenia na CIT-8 podatnik może wykazać podatek do zapłaty, ale również nadpłatę wynikającą z nadwyżki wpłaconych zaliczek ponad wartość należnego podatku do zapłaty.

CIT-8 złożysz elektronicznie korzystając z e-podpisu

Za rok 2020 CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego. 

Z e-Deklaracją CIT-8 złóż odpowiednie załączniki

Wraz z CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego niezbędne dla podatnika załączniki. Podatnik dołącza do deklaracji wyłącznie te załączniki, z których faktycznie korzysta. Nie trzeba składać pustych załączników. Nie można natomiast składać samych załączników – są one zawsze drukami dołączanymi do CIT-8.

Podatnik może dołączyć do CIT-8(28) w związku z rozliczeniem roku 2020:

 • CIT-8/O (wersja nr 16) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
 • CIT-8AB (wersja nr 4) - zeznanie o wysokoci osigniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatków grup kapitałowych - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/PGK (wersja nr 4) - informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • CIT-D (wersja nr 7) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT-ST (wersja nr 7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT-BR (wersja nr 7) - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych,
 • CIT/MIT (wersja nr 3) - informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,
 • CIT-8S (wersja nr 4) - informacja o wysokoci dochodu osignitego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT-8SP (wersja nr 4) - informacja o wysokoci dochodu osignitego z działalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie okrelonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT/NZI (wersja nr 2) - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków,
 • CIT/WZ (wersja nr 1) - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych,
 • CIT/WZG (wersja nr 1) - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składanej przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • CIT/IP (wersja nr 2) - informacja o wysokości dochodu (straty) z  kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/PM (wersja nr 1) - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT/WW (wersja nr 2) - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • „Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej".

Niezależnie od CIT-8, z końcem roku 2020 podatnik ma obowiązek złożyć do końca pierwszego miesiąca następującego po rozliczanym roku podatkowym w którym powstał obowiązek zapłaty podatku:

 • CIT-10Z (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT-11R (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z  dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w  oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,
 • CIT-9R(wersja nr 7) - deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-6R (wersja nr 6) - deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-6AR (wersja nr 5) - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast do końca trzeciego miesiąca złożyć należy IFT-2R (wersja 9) informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do końca 9 miesiąca złożyć należy CIT-CFC (wersja nr 3)- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych wraz z załącznikiem CIT/CFI - informacją o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2020 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź ! Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Wykaż dochody zwolnione, wskaż odliczenia podatkowe

W odróżnieniu od podatników podatku PIT, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wykazać muszą w CIT-8 nie tylko przychody opodatkowane, ale również zwolnione z podatku dochodowego. Nie wpływają one na wartość dochodu, od którego oblicza się podatek, jednak należy je w deklaracji wykazać.

Odpowiednio w deklaracji wskazać należy, udokumentowane ulgi i odliczenia, m.in. z tytułu:

 • darowizn na pożytek publiczny, odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele „prospołeczne i dobroczynne”, które określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom z państw UE lub EOG. Odliczenie możliwe jest łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • darowizn na kult religijny, odliczeniu od dochodu podlegają także darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
 • inwestycji w ramach ulgi na badania i rozwój,
 • ulgi IP BOX (z obowiązkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji).